Vad är utdelning på aktier?

Till en början är det bra att veta vad man menar med utdelning på aktier och vad den grundar sig på. Utdelning är helt enkelt den andel av ett bolags vinst som det betalar till sina ägare. Bolagsstämman fattar beslut om utdelningen utifrån styrelsens förslag. 

Vad är direktavkastning och hur fastställs den?

Direktavkastning är ett procentuellt mått som mäter förhållandet mellan utdelningen och aktiekursen. I Finland anges direktavkastningen som en procentuell andel av aktiens marknadskurs i stället för dess nominella värde.

Betalning av utdelning

Ett bolag kan betala utdelning av sitt fria kapital som i regel bildas av vinsten under föregående räkenskapsperioder. Då man överväger att placera i ett utdelningsbolag är det alltså bra att komma ihåg att bolaget ska redovisa vinst för att kunna betala utdelning. 

Att placera i utdelningsbolag

Vad menar man med att placera i utdelningsbolag? Kort sagt är det en placeringsstrategi som utgår från att man placerar i bolag som betalar bra utdelning. Tillspetsat kan man dela in sådana placerare i två grupper: 

1.    De som strävar efter hög avkastning just nu.

2.    De som vill maximera utdelningen på lång sikt.

Båda har samma mål – att få så stor direktavkastning på sina placeringar som möjligt. Tidshorisonten och strategin i detalj kan ändå vara mycket olika. 

Nedan finns några tips för att börja placera i utdelningsbolag.

Direktavkastning eller tillväxt?

Placerarens uppgift är att noggrant överväga om hen vill placera i bolag som betalar bra utdelning eller bolag som satsar på framtida tillväxtpotential. Tillväxtbolag kan belöna placerare med en kraftig och eventuellt också snabb kursuppgång medan bolag som betalar bra utdelning ger placerare kassaflöde regelbundet. 

Tillväxtbolag är ändå ofta förknippade med mycket större risker än stabila bolag som växer långsammare men ändå betalar bra utdelning. Valet av placeringsobjekt beror i slutändan på placerarens preferenser och mål, och om man så önskar kan man alltid köpa båda.

Stirra inte bara på ett års utdelning

Det är viktigt att jämföra bolags prestation under en lång tid och inte bara direktavkastningen för ett år. Direktavkastningen för ett år ger inte en heltäckande bild av bolagets förmåga att göra vinst. På lång sikt spelar det en stor roll för hur mycket utdelning bolaget kan betala. 

Då man placerar i utdelningsbolag är det mest grundläggande att välja ett stabilt placeringsobjekt som ger bra avkastning på lång sikt.

När betalas utdelning?

Enligt aktiebolagslagen har aktieägarna som på den avstämningsdag för utdelning som bestämts på bolagsstämman är införda i bolagets aktieägarförteckning rätt till utdelning. 

I praktiken får aktieägare som senast på bolagsstämmodagen köper eller äger aktier utdelning. Traditionellt hålls bolagsstämmor i början av våren och utdelning betalas efter att bolagsstämman har fattat beslut om betalning av utdelningen. Efter att utdelningen har betalats sjunker värdet på aktien i regel med värdet på utdelningen. Typiskt stiger aktievärdet ändå snabbt tillbaka till nivån före betalning av utdelningen. 

I motsats till andra länder betalas utdelning på aktier i Finland i regel bara en gång om året. Under de senaste åren har också några finska bolag börjat betala utdelning till exempel fyra gånger per år. Detta jämnar ut fluktuationen i värdet på aktien och ger aktieägare ett stabilt utdelningsflöde.

Utöver utdelning kan bolag dela ut vinst också på andra sätt. Ett bolag kan till exempel återköpa sina egna aktier från marknaden eller placerarna.

Utdelningskalender

Här hittar du information om bolagsstämmor och utdelning.

Är du intresserad av Nordeas utdelning?

Gå till Nordeas sidor för placerareÖppnas i nytt fönster

Handla med aktier i nät- och mobilbanken

Du kan köpa aktier och andra placeringsprodukter var som helst.

Logga in i nätbanken Öppnas i nytt fönster