Ökad transparens och jämförbarhet som syfte

Syftet med regleringen är bland annat att öka transparensen på finansmarknaden och bidra till att det blir lättare att jämföra placeringstjänster. Vi vill erbjuda dig den bästa placeringsrådgivningen på marknaden samtidigt som vi försäkrar oss om att vi handlar i enlighet med bestämmelserna.

Avancerade rapporttjänster

Som placerings- och sparkund får du kvartalsvis en rapport över dina innehav. Du får också automatiskt ett meddelande av oss om värdet på din diskretionära portfölj har sjunkit med 10 procent eller mer. Dessutom får du ett meddelande om det ursprungliga värdet på ett finansiellt instrument med hävstång försvagas med 10 procent och därefter i multiplar om 10 procent. Alla rapporter skickas till din mobil- och nätbank om inte annat avtalas med dig.

Placeringsrådgivning

Nordeas placeringsrådgivning är av icke-oberoende karaktär. Det innebär att vi tillhandahåller placeringsrådgivning huvudsakligen om våra egna produkter eller produkter av sådana aktörer till vilka Nordea har en nära koppling. Fonderna i detta produktutbud har huvudsakligen en placeringsstrategi som grundar sig på aktiv förvaltning där marknader och företag analyseras med målet att erbjuda kunder tilläggsavkastning, aktiv riskförvaltning samt i vissa fall ESG-förvaltning. På grund av dessa faktorer är kostnaderna för fonderna i fråga generellt sett högre är för produkter som saknar dessa attribut (passivt förvaltade fonder).

 

Nordea kan ta emot provisioner, dvs. incitament, av sina samarbetspartner. Kostnader och incitament visas i samband med att vi tillhandahåller personlig placeringsrådgivning. Vi bedömer placeringsprodukternas lämplighet till dig varje gång vi ger placeringsrådgivning, men vi erbjuder dig inte regelbunden bedömning om huruvida de placeringsprodukter som rekommenderats för dig lämpar sig för dig om vi inte har avtalat annat om det med dig.

Provisioner, dvs. incitament, som Nordea får av samarbetspartner

Nordea kan ta emot provisioner av sina samarbetspartner. I regleringen kallas dessa provisioner för incitament. 

Innan vi erbjuder dig placeringstjänst får du uppgift om eurobeloppen av incitamenten som hänför sig till tjänsten i fråga. Om vi inte vet den exakta summan på förhand meddelar vi dig incitamentens beräkningsgrunder. I sådana fall meddelas du i efterskott det exakta beloppet av de betalda incitamenten i euro.

 

Enligt regleringen är det en förutsättning för att ta emot och inneha provisioner, dvs. incitament, att banken tillhandahåller tjänster som grundar sig på incitament och ger kunden mervärde. Dessa ska också stå i proportion till incitamentens storlek. En sådan tjänst kan exempelvis vara placeringsrådgivning om ett brett sortiment av placeringsprodukter som även kan omfatta produkter från andra leverantörer än banken. Vi använder intäkterna från incitamenten till att ständigt utveckla våra placeringstjänster och göra utbudet ännu mångsidigare.

 

Tillhandahållande av bank- och placeringstjänster är strikt reglerade överallt i världen. Nordeas produkter och tjänster har utvecklats för att vara lämpliga för kunder i Norden. Om du flyttar utanför Norden kan det komma ändringar i ditt utbud av tjänster kopplade till incitament. Vissa länder utanför EES, såsom USA och Storbritannien, har begränsat utländska bankers möjligheter att tillhandahålla tjänster i anknytning till placeringar för personer som bor i dessa länder. Kontakta vår kundtjänst om du vill få mer information.

 

Se också: Viktig information till amerikanska personer

Placeringsproduktens lämplighet

Med hjälp av personlig placeringsrådgivning kartlägger vi alltid din situation och ser till att vi enbart rekommenderar dig placeringar som lämpar sig för dig med beaktande av din ekonomiska risktolerans.

Bedömning av placeringskompetens

Då du för första gången handlar med komplicerade placeringsinstrument i våra nättjänster, bedömer vi din produktkännedom med ett test. Din produktkännedom ska vara på en godkänd nivå för att du ska kunna handla med produkterna i fråga. Med hjälp av testet säkerställer vi att du förstår de viktigaste egenskaperna hos och riskerna med produktgruppen i fråga.

Faktablad (KIID/KID)

I fråga om paketerade placeringsprodukter ger vi dig ett faktablad innan du handlar. Faktabladet innehåller placeringsproduktens viktigaste egenskaper, risker, avgifter och andra kostnader. Med hjälp av faktabladet kan du enklare jämföra olika placeringsprodukters egenskaper och kostnader. I nättjänsterna ber vi dig bekräfta att du har läst och förstått innehållet i faktabladet innan du ger order.

Börsnoterade fonder (ETF) i Nordamerika

ETF-produkter som har börsnoterats i Nordamerika kan inte köpas i Finland eftersom faktabladen (Key Information Document) av emittenterna för produkterna i fråga inte uppfyller språkkriterierna enligt PRIIPS-förordningen som trädde i kraft 1.1.2018. Enligt förordningen ska faktabladet finnas tillgängligt på något av de officiella språken i landet i fråga. Faktabladen för ETF:er som noterats i USA finns dock inte tillgängliga på finska eller svenska. Om du redan innehar sådana här ETF:er kan du dock fortsättningsvis sälja dem i våra nättjänster.

Börsnoterade certifikat (ETN)

I vår nättjänst kan du handla med de börsnoterade certifikat och andra produkter med hävstång (warranter, turbowarranter, minifutures) vars faktablad finns tillgängliga på de officiella språken i Finland (obs. endast på finska eller svenska). 

Omsorgsfullt utförande av order (Best execution)

Nordea har principer för utförande av order enligt vilka vi strävar efter att utföra kundens order på bästa möjliga sätt. Syftet med principerna för utförande av order är att se till att dina order utförs på så fördelaktiga villkor för dig som möjligt. I nättjänsterna ber vi dig läsa och godkänna de nya principerna för utförande av order innan du lämnar din första order.  

Krav på handelsrapportering

Vi är skyldiga att individualisera den som handlar i rapporteringen till myndigheterna. Detta gäller affärer med finansiella instrument som görs på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. Med dessa affärer avses bland annat köp eller försäljning av noterade värdepapper (t.ex. aktier, obligationslån, börsnoterade fonder [ETF:er] och derivat).

Identifiering av privatkunder  

Vi behöver information om privatkundernas medborgarskap och därför behöver vi uppgifter om alla medborgarskap som kunden i fråga har. Därmed behöver vi uppgiften om huruvida du har två eller fler medborgarskap. Om det är fråga om flera länder behöver vi en kopia av passet utfärdat av landet i fråga för att kunna kontrollera uppgifterna. Vi ställer frågor om dessa uppgifter i nättjänsten och på kundmöten.

Företag och andra organisationer identifieras med LEI-kod

Företag och andra organisationer behöver en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med noterade värdepapper. Införandet av LEI-koden grundar sig på EU-regelverk. Företag och andra organisationer kan ansöka om den avgiftsbelagda koden hos Patent- och registerstyrelsen.  

Mer exakt information om kostnader

När du diskuterar placeringsprodukter och placeringstjänster med oss får du detaljerad information också om avgifterna och kostnaderna för dem, vilket gör det lättare att jämföra olika tjänsteleverantörer. Du får en rapport över de kostnader som du årligen betalar, både procentuellt och i euro. Dessutom meddelar vi dig kostnaderna innan du fattar ett enskilt placeringsbeslut.

MiFID-dokument

Regleringen av placeringsmarknaden förnyades inom EU när direktivet MiFID II infördes i början av 2018.

MiFID-dokument
FinskaEngelska
Toimeksiantojen toteutusperiaatteetÖppnas i nytt fönsterExecution policyÖppnas i nytt fönster
Eturistiriitoja koskevat periaatteetÖppnas i nytt fönsterConflict of Interest PolicyÖppnas i nytt fönster
Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus (på Engelska)Öppnas i nytt fönsterClient classification, disclosure requirement and obligation to obtain informationÖppnas i nytt fönster
Kauppapaikat (på Engelska)Öppnas i nytt fönsterMain trading venues Öppnas i nytt fönster
Vähittäisasiakkaiden toimeksiantojen toteutusperiaatteet - yhteenvetoÖppnas i nytt fönster
Nordea Sisäisenä Toteuttajana – toimintaperiaatteet (på Engelska)Öppnas i nytt fönster

Commercial Policy for Nordea as a Systematic InternaliserÖppnas i nytt fönster

Rapporter om omsorgsfullt utförande av order (Best Execution reports) finns tillgängliga på engelska via denna länk

Rapporten RTS27 beskriven kvaliteten på utförandet då Nordea fungerar som handelsplats. Den beskriver antalet order, snabbheten och säkerheten i utförandet samt kostnaderna som handeln orsakar kunderna.

Rapporten RTS28 omfattar de fem mest använda handelsplatserna och de fem mest anlitade förmedlarna och ger samtidigt information om hur och när kundorder utförs. Rapporten om de fem mest använda handelsplatserna (Top five venues) beskriver enligt instrumentkategorier till vilka handelsplatser order har förmedlats samt ger information om kvaliteten på utförandet. Rapporten om de fem mest anlitade förmedlarna (Top five brokers) beskriver enligt instrumentkategorier till vilka förmedlare kundorder har förmedlats när Nordea har förmedlat en kundorder till en tredje part för utförande. Utöver RTS28-rapporterna i fråga publicerar Nordea en engelskspråkig sammanfattning av analyserna och slutsatserna (RTS28 Article 3.3 Conclusions) som handlar om kvaliteten på utförandet.

 

Läs mer om hur regleringen påverkar avtalsvillkoren