Viktiga förändringar i regleringen av placeringsmarknaden

Regleringen av placeringsmarknaden förnyades inom EU när direktivet MiFID II infördes i början av 2018.

Information om förändringarna

Syftet med reformen är bland annat att öka transparensen på finansmarknaden och bidra till att det blir lättare att jämföra placeringstjänster. Våra placeringstjänster uppfyller i stort sett redan nu de krav som det nya regelverket ställer och nu ändrar vi sättet hur vi informerar dig om bland annat kostnaderna. Vi vill erbjuda dig den bästa placeringsrådgivningen på marknaden samtidigt som vi försäkrar oss om att vi fortsättningsvis handlar i enlighet med bestämmelserna.

Avancerade rapporttjänster

Som placerings- och sparkund får du kvartalsvis en rapport över dina innehav. Du får också ett automatiskt meddelande av oss om värdet på en produkt med hävstång eller på en diskretionär portfölj har sjunkit med 10 procent eller mer. Om du använder Nordeas nätbank skickas alla rapporter till din Omaposti. I annat fall skickas rapporterna per post.

Placeringsrådgivning

Nordea agerar som icke oberoende rådgivare när Nordea tillhandahåller placeringsrådgivning. Det innebär att Nordea tillhandahåller placeringsrådgivning baserad på ett produktutbud som huvudsakligen består av Nordeas egna produkter eller produkter till vilka Nordea har nära koppling. Fonderna i detta produktutbud har huvudsakligen en investeringsstrategi baserad på aktiv förvaltning där marknader och företag analyseras med målet att ge kunder överavkastning, aktiv riskförvaltning samt, i vissa fall, ESG-förvaltning. Dessa faktorer leder generellt sett till en högre kostnad jämfört med produkter utan sådana attribut (passivt förvaltade fonder). Vid erbjudande av icke oberoende rådgivning kan Nordea få provision (incitament) från sina samarbetspartner. Kostnader och provisioner visas vid tillhandahållande av personliga rekommendationer. Vi bedömer placeringsprodukternas lämplighet till dig varje gång vi ger placeringsrådgivning men vi erbjuder dig dock inte regelbunden bedömning om huruvida de placeringsprodukter som rekommenderats för dig lämpar sig för dig om vi inte avtalat om det separat med dig.

Försäljningsprovisioner som Nordea får av samarbetspartners

Nordea kan ta emot försäljningsprovisioner, dvs. sporrar, av sina samarbetspartners. Syftet med att ta emot sporrarna är att förbättra kvaliteten på den betjäning som erbjuds kunden. Vi använder intäkterna från sporrarna till att ständigt utveckla våra placeringstjänster och göra utbudet ännu mångsidigare.

Innan placeringstjänsten erbjuds dig får du uppgift om eurobeloppen av sporrarna som hänför sig till tjänsten i fråga. Om banken inte vet den exakta summan på förhand meddelar vi dig sporrarnas beräkningsgrunder. I sådana fall meddelas du i efterskott det exakta beloppet av den betalda sporren i euro.

Placeringsproduktens lämplighet

Med hjälp av personlig placeringsrådgivning kartlägger vi alltid din situation och ser till att vi enbart rekommenderar placeringar som lämpar sig för dig med beaktande av din ekonomiska risktolerans.

Bedömning av placeringskompetens

Då du för första gången handlar med komplicerade placeringsinstrument i våra nättjänster, bedömer vi din produktkännedom med ett test. Din produktkännedom ska vara på en godkänd nivå för att du ska kunna handla med produkterna i fråga. Med hjälp av testet säkerställer vi att du förstår de viktigaste egenskaperna hos och riskerna med produktgruppen i fråga.

Faktablad (KIID/KID)

I fråga om paketerade placeringsprodukter ger vi dig ett faktablad innan du handlar. Faktabladet innehåller placeringsproduktens viktigaste egenskaper, risker, avgifter och andra kostnader. Tack vare faktabladen är det lättare att jämföra olika placeringsprodukters egenskaper och kostnader. I nättjänsterna ber vi dig bekräfta att du har läst och förstått innehållet i faktabladet före uppdraget.

Börsnoterade fonder (ETF:er) i Nordamerika  

ETF-produkter som har börsnoterats i Nordamerika kan inte köpas i Finland eftersom faktabladen (Key Information Document) av emittenterna för produkterna i fråga inte uppfyller språkkriterierna enligt PRIIPS-förordningen som trädde i kraft 1.1.2018. Enligt förordningen ska faktabladet finnas tillgängligt på något av de officiella språken i landet i fråga. Faktabladen för ETF:er som noterats i USA finns dock inte tillgängliga på finska eller svenska. Om du redan innehar sådana här ETF:er kan du dock fortsättningsvis sälja dem i våra nättjänster.

Börsnoterade placeringsprodukter (ETN:er)

I nätbanken kan kunderna i fortsättningen handla med de börsnoterade certifikat och andra produkter med hävstång (warranter, turbowarranter, minifutures) vars faktablad finns tillgängliga på de officiella språken i Finland (obs. endast på finska eller svenska).

Verkställande av uppdrag (Best execution)

Nordea har principer för verkställande av uppdrag enligt vilka vi strävar efter att verkställa kundens uppdrag på bästa möjliga sätt. Syftet med principerna för verkställande av uppdrag är att se till att dina uppdrag verkställs på så fördelaktiga villkor för dig som möjligt. I nättjänsterna ber vi dig läsa och godkänna de nya principerna för verkställande av uppdrag innan du lämnar ditt första uppdrag.

Nya krav på handelsrapporteringen

Till följd av det nya regelverket är vi skyldiga att individualisera den som handlar i rapporteringen till myndigheterna. Detta gäller affärer med finansiella instrument som görs på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform. Med dessa affärer avses bland annat att man köper eller säljer noterade värdepapper (t.ex. aktier, obligationslån, börsnoterade fonder [ETF:er] och derivat).

Identifiering av privatkunder  

I fortsättningen behöver vi information om privatkundernas medborgarskap och därför behöver vi uppgifter om alla medborgarskap som kunden i fråga har. I fortsättningen behöver vi därmed uppgiften om huruvida du har två eller fler medborgarskap. Om det är fråga om flera länder behöver vi en kopia av passet för att kunna kontrollera uppgifterna. Vi ställer frågor om uppgifterna i nättjänsterna och på kundmöten.

Företag och andra organisationer identifieras med LEI-kod

Företag och andra organisationer behöver en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med noterade värdepapper. Införandet av LEI-koden grundar sig på EU-regelverk. Företag och andra organisationer kan ansöka om den avgiftsbelagda koden hos Patent- och registerstyrelsen.

Läs mer om LEI-koden och hur man skaffar denÖppnas i nytt fönster

Mer exakt information om kostnader

När du i fortsättningen diskuterar placeringsprodukter och placeringstjänster med oss får du mer detaljerad information än tidigare också om avgifterna och kostnaderna för dem. Det blir lättare att jämföra olika tjänsteleverantörer då även informationen om kostnaderna är exaktare. Du får en rapport över de kostnader som du årligen betalar, både procentuellt och i euro. Dessutom meddelar vi dig kostnaderna innan du fattar ett enskilt placeringsbeslut.