Om Nordea Funds Ab:s lön- och ersättningspolicy

Nordea har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

Nordea Funds Ab har antagit en lön- och ersättningspolicy som är utformad i syfte att inte uppmuntra till överdrivet risktagande. I resultatuppföljningssystemet integrerar fondbolaget de systemriskkriterier som är specifika för verksamheten i dess affärsenheter, i fondbolaget och i de UCITS-fonder dvs. direktivenliga fonder som förvaltas av fondbolaget. 

Lön- och ersättningsprinciper

  • Fondbolaget har infört ett antal säkerhetsmekanismer för att förhindra medarbetarna från att ta alltför stora risker som inte är konsekventa med riskprofilerna av eller fondstadgarna för de förvaltade UCITS-fonderna eller som kan vara i konflikt mot fondbolagets plikt a agera i bästa intressen för de förvaltade UCITS-fonderna. 
  • Lön- och ersättningspolicyn stödjer affärsstrategin, målen, värden och långsiktiga intressen för de UCITS-fonder som fondbolaget förvaltar och för de placerare som investerat i UCITS-fonderna, samt för fondbolaget och koncernen Nordea Bank AB (publ) i vilken fondbolaget ingår. Syftet med strukturen för lön- och ersättningspolicyn är att förebygga interna intressekonflikter.
  • Bedömningen av enskilda medarbetares insatser baseras på en utvärdering av finansiella såväl som icke-finansiella mål kopplade till det specifika uppdragets omfattning och roll. Det totala ersättningsbeloppet grundar sig på en kombination av resultatutvärderingen av den enskilda personen, affärsenheten och fondbolaget i fråga, och av deras risker och av fondbolagets totala resultat. 
  • Principen för utvärderingen av enskilda medarbetares resultat grundar sig på en bedömning av de mål som uppnåtts samt på en uppskattning av personens långsiktiga värdeskapande. I resultatutvärderingen ingår även en bedömning av den enskilda medarbetarens affärsmässiga och sociala kompetens.
  • De kriterier som används för att fastställa en fast lön är arbetets komplexitet, personens ansvarsnivå, prestation och lokala marknadsförhållanden. Alla medarbetare som är berättigade till rörliga ersättningar (t.ex. bonusbetalningar) är föremål för en årlig prestationsbedömning som omfattar både kvantitativa och kvalitativa kriterier. Under en tidsperiod kan rörliga ersättningar betalas ut i linje med tillämpliga lagar och bestämmelser.
  • Fondbolagets styrelse gör beslut om lön- och ersättningspolicyn.
  • Ersättningskommittén i Nordea i Nordea Funds Ab utvärderar lön- och ersättningspolicyn och -praxis. Kommittén är ansvarig för beredningen av de rekommendationer som presenteras till styrelsen rörande lön- och ersättningspolicy i den mån de har inverkan på riskerna av och riskhanteringen i fondbolaget och de UCITS-fonder fondbolaget förvaltar.
  • Styrelseordförande i fondbolaget, Jukka Perttula, och styrelseledamot Nils Bolmstrand har utsetts till medlemmar av ersättningskommittén i Nordea Funds Ab. 

Investerare kan få en kopia av fondprospektet på begäran kostnadsfritt.