Disclaimer - Värdepappers-, placerings- och informationstjänsterna i nätbanken

Vänligen beakta följande när du använder värdepappers- och placeringstjänster i Nordeas finländska nätbank.

Nätbank-tjänsten är avsedd att användas i Finland och tjänsterna riktar sig enbart till användare i Finland, om inte något annat särskilt avtalats eller meddelats. Detta betyder att endast finsk lag tillämpas på tjänsten.

Banken svarar inte för medelbar eller indirekt skada som förorsakas av eventuella störningar eller fel i tjänsten, såsom bortfall av inkomst, utebliven avkastning, störningar i övriga avtalsförbindelser eller någon annan skada som är svår att förutse. Banken svarar inte för övriga tjänsteleverantörers verksamhet, tjänster eller produkter. Banken svarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att avtalspartens verksamhet oskäligt försvåras av motsvarande orsak..

Banken har rätt att begränsa den handel som bedrivs via tjänsten, om det korrekta utförandet av ett uppdrag kan äventyras.

Samtliga informationstjänster i Nätbank-tjänsten levereras som sådana och utan förbindelse. Banken svarar inte för skada som förorsakas av eventuella fel i informationen och av dröjsmål eller hinder vid erhållandet av informationen. Källa för uppgifterna om handeln på Helsingfors Fondbörs och om handeln med optioner och futurer är OMX Nordic Exchange Group Oy, Helsingfors Värdepappers- och Derivatbörs clearingbolag.

Den information som ingår i informationstjänsterna är under inga omständigheter att betrakta som en offert, en uppmaning att köpa eller sälja eller en säljrekommendation. Detsamma gäller samtliga jurisdiktioner, där lagen inte tillåter framställande av offerter, uppmaningar eller rekommendationer. Vidaredistribution och publicering av informationen är förbjudet.