En krydda i din sparportfölj

Warranter är värdepapper som gör det möjligt att få hög avkastning med ett litet kapital, men om marknaden utvecklas på ett för dig ofördelaktigt sätt kan du förlora hela ditt placerade kapital.

Eftersom warrantens värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar. Warranters höga avkastningspotential är kopplad till att de även har en hög risk. Warranter ska därför ses som en krydda i din sparportfölj.

Nordea har warranter kopplade till utvecklingen i de flesta av börsens största och mest populära aktier. För varje tillgång finns det både köp- och säljwarranter, med olika slutdag och lösenpris. 

Så funkar warranter

Warranter är komplicerade placeringsprodukter där flera olika faktorer påverkar värdeutvecklingen.

Innan du handlar warranter ska du förstå hur de fungerar. Vårt marknadsföringsmaterial innehåller en omfattande beskrivning av warranternas funktioner och riskerna med dem.

De slutliga villkoren för varje warrant får du fram genom att välja warranten i fråga på listan.

Grundprospekten för warranter och certifikat hittar du på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Vad är turbowarranter?

En turbowarrant kan förfalla värdelös före slutdagen.

En turbowarrant köp ger placeraren rätt att köpa och en turbowarrant sälj rätt att sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt inlösenpris vid en på förhand bestämd tidpunkt. I detta avseende fungerar en turbowarrant precis på samma sätt som en warrant. Turbowarranterna har dessutom ett gränsvärde, dvs. en s.k. barriärnivå.

Om värdet på den underliggande tillgången uppnår barriärnivån under placeringens löptid, förfaller turbowarranten i förtid. På grund av barriärnivån har turbowarranten inget tidsvärde vilket gör att värdet på en turbowarrant bildas på ett enklare sätt än på en normal warrant. Ta del av funktionen av och riskerna med turbowarranter genom att läsa de slutliga villkoren för varje turbowarrant. De slutliga villkoren för varje turbowarrant får du fram genom att välja turbowarranten i fråga på listan.

Broschyr
Mer om Warranter
Disclaimer

Broschyr

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du viktig information om Warranter.

WarrantitÖppnas i nytt fönster

Mer om Warranter

Warranter emitteras under Nordea Bank Abp:s Warrant- och Certifikatprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive warrant anges i slutliga villkor för dessa och det är viktigt att du läser dessa och Grundprospektet innan du köper en warrant. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även Grundprospektet på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Du kan handla Warranter på Nordea InvestorÖppnas i nytt fönster.

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning. 

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen. 

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand. 

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9