Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digitala tjänst Mobilbanken

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilbanken och har publicerats 30.6.2021. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. En tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om år 2021, såvida inget annat nämns. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. 

Innehåll som inte är tillgängligt

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Möjligt att uppfatta

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur

● Rubriker har antecknats på fel rubriknivå och rubriknivån H1 saknas på vissa sidor.

● Vissa tabeller saknar rubrikrad och/eller rubrikrad för kolumn, det finns brister i innehållet på kolumnraden samt rubrikliknande rader förekommer i mitten av tabeller.

● Rubriker med samma innehåll upprepas flera gånger i rad.

● Av vissa textfält framgår inte den maximala längden på texten eller längden på texten som matats in.

● Schabloniserade bilder på helskärm över flera sidor uppger inte för skärmläsaren på vilken sida användaren är och hur många sidor det finns sammanlagt.

1.3.2 Meningsfull ordning (A)

● I vissa situationer är läsordningen inte alltid logisk.

● En del element som hör ihop presenteras separat.

● Med skärmläsaren går det inte att öppna eller läsa sammanfattade meddelanden i sin helhet.

● Skärmläsaren läser inte ikonerna för meddelanden, påminnelser och varningar.

● Med skärmläsaren går det inte att hoppa över schabloniserade bilder på helskärm över flera sidor.

1.3.4 Riktning (AA)

● Genom att vända på enheten (från horisontell till vertikal ställning eller tvärtom) kan felmeddelandet på skärmen försvinna.

● Vissa rubriker och etiketter är så pass långa att de inte syns för användaren i sin helhet i vertikal ställning.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA)

● I enskilda texter i grå färg är kontrasten inte tillräcklig i förhållande till bakgrunden.  

● I blågröna texter är kontrasten inte tillräcklig i förhållande till den vita bakgrunden.

● Vissa bilder har vit text på en mörk bakgrund som försvinner när användaren scrollar på sidan.

● Vissa länktexter sticker inte ut från annan text.

● Det går inte att se att vissa knappar är inaktiva. 

Hanterbart

2.2.2 Paus, stopp, dölj (A)

● Meddelandefönstren som visar att funktionen lyckades är synliga under en mycket kort tid och kan inte stoppas.

2.4.2 Sidrubriker (A)

● Vissa sidor har inte sidrubriker.

● I vissa fall är sidrubriken inte tillräckligt beskrivande för skärmläsaranvändare.

● Samma sidrubrik har använts på flera sidor.

● Sidrubriken och namnen på eller ledtexterna/etiketterna för länken eller knappen som leder till sidrubriken skiljer sig från varandra. 

2.4.3 Fokusordning (A)

● Fokus kan hoppa annanstans efter funktionen.

● Då användaren landar på sidan är elementet med initialt fokus inte alltid samma på olika sidor eller så fokuseras inget element på sidan.

● Fokusordningen i popup- eller meddelandefönstren som öppnas är inte alltid konsekvent.

● I vissa fall visas viktig information först efter funktionen.

● När meddelandefönstret öppnas täcker det vissa uppgifter och användaren måste stänga det innan hen kan fortsätta. 

● Fokus kan onödigt gå till hela sidan som saknar namn eller innehåll eller inte är beskrivande.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (A)

● På en och samma sida kan det finnas länkar eller knappar med samma namn som ändå leder till olika platser.

● Vissa länkar som leder utanför appen är inte markerade eller saknar ett begripligt namn, och det finns ingen tydlig skillnad då länken öppnar en extern sida eller en helt annan app. 

● Ställvis innehåller pdf-filen ingen information om typ och/eller storlek.

● De enskilda länkarna saknar en beskrivande länktext.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA)

● Vissa element kan uppfattas som rubriker och rubriker i vissa texter är inte markerade som rubriker.

2.4.7 Synligt fokus (AA)

● Om användaren scrollar uppåt eller nedåt på sidorna i avsnittet Tjänster följer skärmen inte och användaren tappar fokus. 

2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser (A)

● På schabloniserade bilder på helskärm över flera sidor (som används till exempel då nya användare övergår till appen Nordea Mobile) krävs det sveprörelser som kan förhindra skärmläsaranvändare från att framskrida i appen.

● Dra-och-släpp-funktionen finns inte tillgänglig för skärmläsaranvändare. 

Begripligt

3.1.2 Språk för del av sida (AA)

● Vid enskilda delar kan skärmläsaren läsa information på annat än det valda språket.

● I enskilda delar av sidan kan det finnas text på annat än det valda språket. 

3.2.3 Konsekvent navigering (AA)

● Navigering är inte konsekvent på alla sidor. 

3.2.4 Konsekvent identifiering (AA)

● Knappar och länkar har använts, markerats eller namngetts inkonsekvent, t.ex. knappar har använts som länkar eller tvärtom.

● Vid valet av ämne för meddelandet finns det ett extra valbart fält som påverkar funktionen. 

● Det finns brister i konsekvent markering av tabellerna.

● Det saknas anvisningar om delvis liknande funktioner. 

● Fel-, informations-, påminnelse- och varningsmeddelanden är inte konsekventa och skärmläsaren ser inte alltid nivån för meddelandet.

3.3.1 Identifiering av fel (A)

● Ibland går skärmläsarens fokus inte till rätt ställe i felsituationer.

3.3.3 Korrigeringsförslag (AA)

● Felmeddelanden är ibland inte tillräckliga för att beskriva orsaken till felet. 

3.3.4 Förebyggande av fel (juridiska och ekonomiska data) (AA)

● Vid en del av samtyckena och meddelandena säkerställs det inte separat att användaren har läst och förstått betydelsen av sitt val.

Funktionssäker

4.1.2 Namn, roll och värde (A)

● Namnen på vissa knappar saknas eller är inte beskrivande.

● Enskilda inskrivningsfält saknar namn.

● Skärmläsaren läser inte vissa element som knappar eller uppfattar vissa element som knappar även om de inte är det. 

● Skärmläsaren anger inte att användaren befinner sig i huvudmenyn.

● Skärmläsaren anger inte alltid att elementet är en flik. 

● Skärmläsaren anger inte statusen för vissa element. 

● Skärmläsaren läser extra element som inte syns eller är nödvändiga. 

● Då användaren går till en annan sida i en enskild funktion följer statusen för huvudmenyn på sidan inte med valet.

● När användaren väljer en flik i huvudmenyn ger skärmläsaren ingen information eller bara vag information om fliken (skärmläsaren läser inte t.ex. fliknamnet).

4.1.3 Statusmeddelanden (A)

● Användaren meddelas inte alltid om funktionen väntar på att bli genomförd.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster