Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digitala tjänst Mobilbanken

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobilbanken och har publicerats 30.6.2021 och updaterats 30.11.2022. På tjänsten tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska kreditinstitutens webbplatser vara tillgängliga. En tjänsteleverantör som specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten uppfyller ännu inte kraven till följande delar:

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), navigeringsmetod/funktion och inmatning 
 • I meddelandevyn läser skärmläsaren tillbaka-pilen som en till början-knapp. 
 • Då ett placeringsavtal godkänns består texten som beskriver Godkänn-knappen som ska användas av fyra rader då man använder skärmläsare. 
 • Beskrivande text för att aktivera/avaktivera notiser saknas. 
1.3.1 Information och relationer (A) 
 • Nordea Capital-bilden har inte angetts vara en illustrationsbild. 
 • Nytt meddelande anges vara ”ett objekt”. 
 • En beskrivande text saknas för rutan Viktig information på inloggningssidan. 
 • En del tabeller läses inte av som tabeller. 
 • I vissa tabeller blir den första kolumnen utanför tabellen. 
 • I vissa tabeller går två separata tabeller ihop. 
 • I vissa tabeller finns det referenser som inte ingår i innehållet i tabellerna. 
 • En del texter som har en liknande struktur som listor saknar strukturen av en lista: strecksatserna kan inte identifieras och texten läses som en helhet. 
 • Då användaren ger en summa som överstiger den övre gränsen i kortinställningarna använder appen den största möjliga summan för kortet i fråga men anger inte vilken summan är om inte användaren för muspekaren över fältet på nytt.  
 • Om användaren har fått nya chattmeddelanden läser inte skärmläsaren antalet nya meddelanden i chattens responsfönster.  
 • I uppgifterna om fondportföljens placeringar läses siffrorna 1–7 som beskriver riskklassificeringen upp, men den valda klassificeringen läses inte. 
 • Då användaren arrangerar objekten i redigeringsläget meddelas inte objektens ändrade ordning då användaren flyttar ett objekt. 
 • Långa texter, såsom allmänna villkor, läses ibland på en gång. 
1.4.1 Användning av färger (A) 
 • En del av länkarna har markerats endast med färg.  
1.4.3 Kontrast (AA) 
 • I en del av textavsnitten kan den sista raden synas nedtonad och därmed uppfyller den inte minimikravet för kontrastvärdet. 
 • En del av de ljusgråa texterna uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet. 
 • Då användaren drar objektet till ett nytt ställe i redigeringsläget uppfyller objektets text inte minimikravet för kontrastvärdet.  
 • En del av de ljusblåa texterna uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet. 
 • En del av de ljusgröna texterna uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet. 
 • I en del diagram där den gråa texten delvis ligger på det gröna diagrammet uppfylls inte minimikravet för textens kontrastvärde. 
 • Då man för muspekaren på ett objekt uppfyller den gråa texten tillsammans med det ljusblåa fokuset inte minimikravet för kontrastvärdet. 
 • En del av knapparna uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Den ljusblåa ringen som anger att en knapp har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Det ljusblåa strecket som anger att en flik har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Den ljusblåa cirkeln som anger att ett datum eller en knapp har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Den ljusgråa cirkeln som anger lånets status uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Den ljusgröna bocken uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Det ljusgråa punktstrecket som beskriver aktiekurser uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • Balkarna som beskriver kortanvändning, lån, utgifter och inkomster uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
 • En del av på/av-knapparna uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter. 
1.4.4 Förändring av textstorlek (AA) 
 • En del av texterna syns på annan text då bokstavsstorleken ändras. 
 • I vyn för att ändra pinkoden för ett kort ryms Ok-knappen och komponenten där pinkoden ska ges inte på samma skärm då bokstavsstorleken ändras. 
 • I en del popup-fönster syns inte en del texter då bokstavsstorleken förstoras. 
 • En del av texten försvinner helt eller delvis då bokstavsstorleken ändras. 
1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (A) 
 • Då telefonen är i horisontalt läge försvinner rullningslisten i vissa vyer. 
 • Då telefonen är i horisontalt läge syns den nedersta raden av datum endast delvis i vissa kalendervyer. 
 • Då telefonen är i horisontalt läge kan innehållet rullas bara i en del av skärmen i vissa vyer. 
 • Då telefonen är i vertikalt läge hamnar en del av tabellerna utanför skärmens högra kant. 
1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
 • Den ljusblåa ringen som anger att en knapp har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Det ljusblåa strecket som anger att en flik har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Den ljusblåa cirkeln som anger att ett datum eller en knapp har valts uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Den ljusgråa cirkeln som anger lånets status uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Den ljusgröna bocken uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Det ljusgråa punktstrecket som beskriver aktiekurser uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • Balkarna som beskriver kortanvändning, lån, utgifter och inkomster uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.
 • En del av knapparna och på/av-valen uppfyller inte minimikravet för kontrastvärdet i komponenter.

Hanterbar  

2.1.1 Tangentbord (A) 
 • Med iPhone är det inte möjligt att använda nästa månad-knappen i kalenderkomponenten i vyn Meddelanden med skärmläsare. 
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (A) 
 • Kalenderelementet i anslutning till kortreklamationer kan inte användas med skärmläsare. 
2.2.1 Justerbar tidsgräns (A) 
 • En del av infofönstren göms efter ett par sekunder utan att användaren kan kontrollera dem. 
2.4.3 Fokusordning (A) 
 • I chatten kan användaren oavsiktligt flytta fokus utanför chattfönstret. 
 • En del av summorna läses före kontonamnen som de gäller. 
 • En del av summorna och texterna som beskriver dem läses inte efter varandra. 
 • I vissa fall läses likadana innehåll i olika ordning. 
 • Placeringarnas riskklassificeringar läses på så sätt att graden läses efter klassificeringen. 
 • Komponenten för att välja sida i modalfönstret Vad är nytt? stöder inte användningen av skärmläsare. 
 • I en del av vyerna för att välja datum i kalendrarna läser skärmläsaren namnen på veckodagarna på den första raden, vilket är onödigt eftersom veckodagen också läses då muspekaren förs över datumet. 
 • Då veckodagarnas namn läses i vyn där man väljer datum läses de på finska som förkortningar t.ex. ”ma”, ”ti” och ”ke”, vilket gör att det är onödigt svårt att höra och förstå dem. 
 • Ordningen som pdf-filer som öppnats i appen läses i är ologisk. 
2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget, A) 
 • En del av länkarna har inte markerats med understrykning. 
 • En del av telefonnumren har inte markerats som länkar. 
 • Av en del av länkarna som styr användaren till en extern webbplats framgår inte att de är externa länkar. 
 • En del av länkarna på fliken Profil har inte markerats som länkar utan skrivits som webbadresser. 
 • En del av länkarna läses inte som länkar. 
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (AA) 
 • I komponenten som anger skedet syns de tidigare skedena inte på skärmen, men skärmläsaren läser dem. 
 • Etiketter på en del knappar är inte beskrivande då man använder skärmläsare. 
 • En del av rubrikerna saknar tillbaka-knappar. 
 • En del rubriktexter är för stora eller saknas. 
 • En del av de juridiska texterna och texterna som beskriver studielån är rubriker som inte markerats som rubriker. 
 • Några rubriknivåer fattas under ”Tjänster”. 
 • I en del listor finns rubriker som inte har markerats som rubriker. 
2.4.7 Synligt fokus (AA) 
 • Synligt fokus fungerar inte i en del knappar. 

Begriplig

3.1.1 Sidans språk (A) 
 • Avsnittet Avtal och dokument läses delvis på finska och delvis på engelska om finska valts som appspråk. 
 • En del av knapparna, villkorstexterna, verktygsraderna, ikonerna och chattens statusmeddelanden läses på engelska då finska valts som appspråk. 
 • En del av villkorstexterna, felmeddelandena och klassificeringsgraderna är på engelska då finska valts som appspråk. 
3.2.1 Vid fokus (A) 
 • En del av infofönstren göms om användaren trycker på skärmen utanför fönstret. 
3.2.4 Konsekvent identifiering (AA) 
 • Skärmläsarna läser datumen fel i komponenten för att välja datum i avsnittet Dokument.
 • I en del av tabellerna förkortas namnen på månaderna på finska på ett sätt som avviker från det normala. 
 • En del av knapparna har inte markerats som knappar. 
 • I en del av de externa länkarna som öppnas i ett nytt webbläsarfönster bes användaren inte bekräfta aktiviteten. 
 • Det finns två ikoner och två beskrivningar i kopieringsknappen men de har samma funktion. 
 • I kalendervyn på fliken Betalningar har knapparna för nästa/föregående månad och nästa/föregående år inte avaktiverats även om nästa/föregående år inte finns. 
 • En del av infotexterna har inte markerats med info-ikon och de kommer efter elementet som de ger tilläggsinformation om. 
 • Det finns fler än en ikon och ett uttryckssätt för pdf-dokument. 
 • En del av felmeddelandena är inte tillräckligt tydliga eller innehåller förkortningar. 
 • I vyer där användaren fastställer år och dag skiljer sig uttryckssättet i valet av år/dag och innevarande år/dag. 
 • I vyn Betygsätt appen läser skärmläsaren ”stjärna” då användaren för muspekaren över en stjärna (av sammanlagt fem stjärnor) och väljer den. Vid den andra stjärnan läser den ”två stjärnor valda”, vilket är en mycket bättre beskrivning, men inte konsekvent. 
 • I en del vyer används indrag för att berätta om objektens förhållande. Då man använder skärmläsare är det omöjligt att fastställa sådana förhållanden. 
 • I informationen om fondportföljernas placeringar läses inte vinst- och förlustprocenten och inte heller Morningstar-betyget. 
 • Vid de indragna texterna i informationen om fondportföljernas placeringar berättar skärmläsaren att den del av komponenten som inte innehåller någon information inte används. 
 • En del av ikonerna som berättar att objektet innehåller en extern länk läses inte. 
 • En del av ikonerna som berättar att objektet innehåller viktig information läses inte. 
 • En del av ikonerna som berättar att objektet är en varning läses inte. 
 • En del av ikonerna som berättar att objektet är valt läses inte. 
 • En del av de tomma listorna anges inte vara tomma listor. 
 • En del osynliga rubriker läses. 
 • En del av texterna som bildar en mening läses som många ordgrupper. 
 • Kortets pinkod läses även om det i anvisningarna sägs att användaren måste hålla knappen nere på sidan nedtryckt för att pinkoden ska läsas. 
 • En del av infobalkarna används för att visa t.ex. procentandelen av kapital som återbetalats, men dessa uppgifter finns inte i skriftligt format så skrämläsaren läser inte av dem. 
 • Olästa meddelanden har markerats med fetstil, men skärmläsaren läser inte denna status. 
 • Den valda förfallodagen för en betalning läses inte i valet av datum. 
 • I redigeringsläget på fliken Översikt läses en del av objekten inte då rullgardinsmenyn har expanderats eller förminskats. 
 • Vid en del val av datum är det möjligt att föra muspekaren endast över sådana datum som inte går att använda. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten 

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster