Nordea stödjer jämställdhet

Vi stödjer mångfald och jämställdhet, vare sig det gäller våra medarbetare eller kunder. Jämställdhet är en integrerad del i vårt sätt att arbeta och är ett av våra viktigaste värden.

Olika minoriteters ställning debatteras ibland synligt i den finska offentligheten. Enligt Nordeas personal behövs en konstruktiv, pågående samhällsdebatt. Därför har våra medarbetare grundat olika frivilliga arbetsgrupper som strävar efter att främja mångfald och jämställdhet och lyfter fram olika minoritetsgruppers synpunkter. En av grupperna arrangerar aktiviteter året om för personalen kring Pride och mångfald. Aktiviteterna kulminerar i Prideveckan.

Vad gör Nordea för att främja jämställdhet?

  • Koncernen har personalledda grupper som fokuserar på exempelvis frågor kring köns- och sexuella minoriteter (HLBTIQ+), åldersskillnad, jämlikhet och mångkultur.
  • Vi förstår hur omedvetna fördomar kan påverka och utbildar hela personalen att bättre identifiera sådana. Vi har utvecklat kurser för att kunna rekrytera och leda på ett mer inkluderande sätt samt betjäna kunderna mer jämlikt.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att öka medvetenheten om diversitet och jämställdhet på Nordea. Vi har också utarbetat anvisningar och utvecklat verktyg till stöd för det här arbetet. Bland annat publicerade vi den 17 maj 2022 en ny anvisning till stöd för transsexuella medarbetare.  
  • År 2021 övergick vi i koncernen till jämställd föräldraledighet, som garanterar lika rättigheter för alla oavsett familjeform. I många länder, Finland medräknat, tryggar vi samma förmåner också för regnbågsfamiljer.
  • Våra medarbetare kan välja ett eget pronomen. Alternativen är she/her, he/him, they/them och ze/hir.
  • Mellan 2022 och 2023 genomförde Nordea en intervjuundersökning för att få insikt om hur individer från olika köns- och sexuella minoriteter upplever banker och bankbranschen i Finland ur likabehandlingsperspektiv. Läs mer om undersökningen på finska.

Läs mer om Helsingfors Pride på finska.