Indrivningskostnaderna utgörs av kostnader och avgifter

Kostnader är de kostnader som uppstått hos banken på grund av indrivning av fordran, såsom myndighetskostnader, inlösenavgifter för dokument, kopieringskostnader samt rese- och telefonkostnader. Om banken har gett indrivningsärendet till ett ombud, såsom en advokat, en inkassobyrå eller något annat ombud för handläggning, ingår även bankens kostnader (ombudets fakturering) för anlitande av ombudet i indrivningskostnaderna. Ombudets timpris kan vara högre än bankens timpris nedan. 

Avgiften är en ersättning för det arbete som banken gjort för att indriva fordran. Debiteringsgrunden för avgiften är antingen fast pris per uppdrag eller timdebitering som är 50–175 euro per timme beroende på ärendets natur och uppdragets svårighetsgrad. Nedan finns en förteckning över uppdrag till fast pris samt uppdrag med timdebitering. Vid uppdrag till fast pris har banken dock rätt att debitera faktiska indrivningskostnader om uppdragets arbetsmängd överskrider den sedvanliga och därmed orsakar kostnader som överskrider uppdraget till fast pris.

Rättegångskostnaderna utgörs av kostnader och avgifter och beloppet av dem fastställs utgående från det belopp som domstolen ålagt.

Den avgift som banken uppbär för indrivning av bankens fordran fastställs enligt följande. 

IndrivningPris
Skriftlig betalningspåminnelse5,00 €
Uppsägningsbrev/st.45,00 €
Kvittens/st.45,00 €
Ändring av betalningsplan för kredit som sagts upp till betalning (kreditens kapital överstiger 1 000 euro och den nya betalningsplanen omfattar minst 5 betalningsrater)       50,00 €
Annan åtgärdtimdebitering
Förhandling Pris
Förhandling vid första indrivning för att åstadkomma en frivillig lösningavgiftsfri
Övriga förhandlingartimdebitering
Realisering av säkerheter Pris
Skriftligt meddelande om att försäljningen av panten inleds (Handelsbalken 10:2 §) till pantägare, efterpanttagare och hyresgäst eller annan innehavare av nyttjanderätt/st.45,00 €
Verkställande av domstolsbeslut och betalning av förskott för exekutiv auktion till utmätningsman45,00 €
Ingående av avtal om försäljningsuppdrag med fastighets- eller värdepappersförmedlare, e.d. förmedlare110,00 €
Meddelande om hur och när panten realiseras till pantägare, efterpanttagare och hyresgäst/st.45,00 €
Förbindelse att betala bolagsvederlag45,00 €
Krav på att avkastningen av panten betalas till panthavaren45,00 €
Redovisning av överskottet från realiseringen av panten till annan panttagare/st.45,00 €
Annan åtgärdtimdebitering
Rättegång Pris
Mottagning av stämningsansökan och registrering av ärendet45,00 €
Anmälan om missnöje med underrättens beslut110,00 €

Upprättande av summarisk stämningsansökan

Grundar sig på justitieministeriets förordning om rättegångskostnader 14.12.2001 / 1311  

196,00 - 246,00 €
Ansökan om säkerhetsåtgärdtimdebitering
Genomgång av ärendettimdebitering
Upprättande av omfattande stämningsansökantimdebitering
Upprättande av rättegångsskrift (svaromål, komplettering, utlåtande, klagomål)timdebitering
Genomgång av rättegångsmaterialet och förberedelse för domstolssammanträdetimdebitering
Verka som advokat vid domstoltimdebitering
Dokument, intyg och kalkyl Pris
Anskaffning av externa dokument35,00 €
Upprättande av dokument som inte uppstår som adb-utskrift eller som inte är fast prissatttimdebitering