Ordlista för sparare

Få koll på termerna

Tanken på att börja spara lockar, men då du söker information verkar texten obegriplig? Oroa dig inte – de här begreppen hjälper dig att komma igång.

Konton, aktier och fonder

Konton, aktier och fonder

Brukskonto och sparkonto

När man på banken talar om bruks- eller dagligkonto menar man ett insättningskonto som används för att sköta dagliga penningärenden. Ett sparkonto kan vara tidsbundet eller fortlöpande och är tänkt att användas endast för att spara.  

Värdeandelskonto

Värdeandel är en elektronisk motsvarighet till ett traditionellt tryckt aktie- eller skuldebrev. 

Värdeandelskonto och värdepappersförvar

Placerarens personliga förvaringskonto för värdeandelar och andra värdepapper. Värdeandelar registreras på kundens värdeandelskonto. Innan du köper aktier eller andra värdepapper för första gången öppnar banken eller en bankirfirma ett förvaringsavtal till dig. Om du vill kan du öppna ett separat aktiesparkonto vid sidan av eller istället för värdepappersförvaret för värdeandelskontot.

Aktiesparkonto

Aktiesparkontot är en nyhet som lanserats vid sidan av värdeandelskontot och har varit möjligt att använda från 1.1.2020. Inom aktiesparkontot kan du handla med börsnoterade aktier utan att du genast behöver betala skatt på försäljningsvinsten. Utdelning beskattas inte heller genast då den betalas ut utan direktavkastning kan placeras på nytt utan att du emellan behöver betala skatt på avkastningen. (Obs. källskatt kan tas ut på utdelning på utländska aktier.) Du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel från aktiesparkontot.

Tillgångsklass eller tillgångsslag

Tillgångsklasser är till exempel aktier, räntepapper och kontanta medel. 

Värdepapper

Ett övergripande begrepp för dokument eller värdeandelar såsom aktier, andelar i placeringsfonder eller obligationslån.

Aktie

Aktier är andelar i ett aktiebolags aktiekapital. Aktiekapitalet fördelas över ett visst antal aktier. En aktie är ett värdepapper som vanligtvis kan säljas eller på annat sätt överföras på en annan ägare. Om ett bolags aktier handlas på börsen är det fråga om ett börsbolag. Du kan köpa och sälja aktier i börsbolag t.ex. i Nordeas nätbank. 

Aktiebolag

Aktier hör ihop med ägande av aktiebolag. Aktiebolag är en bolagsform där ägandet fördelas i ett visst antal andelar, alltså aktier. Med andra ord får aktieägarna ett antal aktier som motsvarar det kapital de placerat. Det kapital ägarna har placerat i bolaget bildar tillsammans aktiekapitalet. 

Aktiens värde

Aktiernas värde varierar. Om ett aktiebolag har noterats på börsen kan vem som helst på börsen köpa och sälja aktier i bolaget. Priset på ett bolags aktier fastställs utifrån efterfrågan och utbudet på börsen. Ett börsbolag har i allmänhet tusentals ägare varav många är helt vanliga sparare alltså småinvesterare. Om det finns många som vill köpa av en aktie men få som vill sälja stiger vanligtvis priset på aktien. Om det däremot finns många som vill sälja men få som vill köpa sjunker vanligtvis priset på aktien. Det här kallas för kursutveckling. 

Utdelning

Med utdelning menas den vinstandel som ett bolag delar ut till sina ägare. Om ett bolag beslutar att dela ut en del av vinsten till ägarna får varje ägare utdelning i relation till sitt innehav. Utdelningen som betalas meddelas per aktie. Alltid ger bolagen inte utdelning, t.ex. om det går dåligt för bolaget.

Fond, placeringsfond

Placeringsfonder är som en stor gemensam placeringsportfölj som ägs av alla som placerat pengar i portföljen. Fonderna är olika beroende på vilka marknader fondmedlen placeras på – räntefonder placerar exempelvis i huvudsak på räntemarknaden och aktiefonder i aktier. Fonder som placerar både på ränte- och aktiemarknaden kallas blandfonder. Placeringsfonder kan vara ett bra alternativ för placerare som är nybörjare eftersom placeringsfondernas medel förvaltas av proffs. Det betyder att placeraren inte behöver följa med marknadshändelser eller bolag lika aktivt som om hen hade placerat direkt i t.ex. aktier.

Fondandelar

Kapital i fonder delas i lika stora delar som kallas fondandelar. Fondandelarna är alltså andelar av fondens totala kapital. Då du placerar i en fond köper du fondandelar. Då du placerar i ett aktiebolag köper du aktier.

Fondsparande

Ett sätt att spara som innebär att man köper fondandelar med pengarna man sparar. Man kan spara i fonder antingen genom att göra en engångsplacering eller genom att regelbundet spara en mindre summa som man köper fondandelar för, t.ex. 20 euro om månaden. Månadssparande är ett bra sätt att samla förmögenhet under en längre tid.

Placeringar
Ränta och avkastning

Ränta och avkastning

Kapital

Då man talar om sparmedel och placeringar menar man med kapital den summa pengar som man sparat eller placerat.

Pris

På placeringens pris inverkar förutom värdet också efterfrågan och utbud: om det finns många köpare till en placering stiger oftast priset på placeringen och tvärtom. Med marknadspris och kurs menar man det pris som bildats för värdepappret på marknaden.

Avkastning

Avkastning bildas av utdelning och värdeutveckling. Värdeutvecklingen kan också vara negativ och då minskar placeringens värde. Om man placerar en hundring och placeringen om ett år är värd 110 euro är avkastningen på placeringen +10 euro och +10 procent. Om placeringen om ett år har sjunkit och är värd bara 90 euro är avkastningen på placeringen -10 euro och -10 procent.

Förväntad avkastning

En uppskattning utifrån placeringsobjektets tidigare utveckling eller marknadsprognoserna om hurdan avkastning man kan få på placeringen. Utifrån den tidigare värdeutvecklingen kan man ändå inte göra tillförlitliga antaganden om kommande utveckling av avkastning eller värde.

Ränta 

Ränta är priset på pengar. En ersättning som betalas till spararen eller placeraren för den tid då pengarna sparas eller är placerade. Å andra sidan är det en ersättning som låntagaren betalar den som lånar pengarna för den tid låntagaren använder pengarna.

Ränteperiod

Ränteperiod betyder den tidsperiod för vilken räntan beräknas. Ränteperioden är vanligtvis ett år oberoende av hur lång insättningstiden är. Årsräntan anges ofta som per annum alltså p.a.

Fast ränta

Fast ränta ändras inte under insättningstiden.

Rörlig ränta

Rörlig ränta kan ändras mitt under insättningstiden.

Referensränta

Referensränta anger till vilken marknadsränta (vangligtvis euriborränta) eller bankens egen primeränta ditt lån bundits. Alltså vilken räntas växlingar som avtalet du har ingått följer. 

Avgift

Placeraren betalar banken eller placeringsföretaget en avgift för att de sköter hens placeringar och handeln med dem. T.ex. för köp av fondandelar kan banken ta ut en teckningsavgift och för försäljning en inlösenavgift. Med avgift kan man också mena t.ex. en förvaltningsprovision som fonden betalar till fondbolaget.