Ofta ställda frågor - FATCA

FrågaSvar
Vad är FATCA?

FATCA är en lag i USA om beskattning av utländska konton och annan placeringsförmögenhet. FATCA är en förkortning för Foreign Account Tax Compliance Act.

Lagens syfte är att hindra skatteflykt från USA. Enligt FATCA måste finansinstituten identifiera kunder vars uppgifter ska rapporteras till USA.

FATCA har införts eller kommer att införas i den lokala lagstiftningen i otaliga länder, bl.a. i hela Nordean och Baltikum.

Hur inverkar FATCA?

Finansinstituten måste i enlighet med FATCA identifiera vilka av deras kunder som är amerikanska personer, företag och organisationer, och årligen rapporterta konton och placeringsförmögenhet som dessa kunder äger direkt eller indirekt. I allmänhet rapporterar finansinstituten dessa uppgifter till den lokala skattemyndigheten.

FATCA har införts eller kommer att införas i den lokala lagstiftningen i alla länder där Nordea är verksam. Ryssland utgör ett undantag. Där har Nordea undertecknat ett avtal direkt med IRS om att följa lagen.

Det här betyder att Nordea måste följa FATCA-kraven i alla länder och kontrollera alla nuvarande och nya kunders FATCA-status. Nordea kontaktar vid behov kunderna för tilläggsinformation.

Nordea måste också innehålla skatt på FDAP-betalningar (fixed or determinable annual or periodical) från USA till vissa finansinstitut som inte följer FATCA-kraven.

Ersätter FATCA andra amerikanska skattebestämmelser?

Nej. FATCA och lokal lagstiftning i anslutning till den gäller endast processen och rapporteringen kring kundkontroll som krävs av finansinstituten. Den inverkar inte på de skattelagar som du i övrigt ska beakta.

Nordea rekommenderar att du ber en skatteexpert om råd om du har frågor om skattelagstiftningen.

Vad måste Nordea göra för att följa kraven?

Nordea är förpliktad till följande:

 • Nordea måste gå igenom nuvarande och nya kunder för att identifiera kunder som rapporteringskyldigheten enligt FATCA gäller.
 • Nordea måste meddela lokala myndigheter uppgifterna om alla konton som amerikanska personer direkt eller indirekt äger. I Ryssland och Schweiz rapporterar Nordea direkt till IRS.
 • Nordea måste också meddela uppgifter om konton och annan placeringsförmögenhet som ägs av personer som inte svarar på frågorna som gäller FATCA-kontrollen.
 • Nordea måste ta ut skatt på FDAP-betalningar från USA till vissa finansinstitut som inte följer FATCA-kraven.
Är Nordea den enda banken som gör så här?

Nej. Alla finansinstitut måste följa FATCA-kraven. Olika finansinstitut kan dock ha olika praxis i fråga om efterlevnad av kraven.

En annan bank kontaktade mig. Varför bad den mig om andra dokument än Nordea? 
 

Olika finansinstitut kan ha olika praxis i fråga om hur de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera deras FATCA-status och de kan använda sig av andra blanketter än Nordea.

Nordea kan inte ge råd som gäller FATCA-statusen eller beskattningen i USA. Om du behöver rådgivning gör du klokt i att kontakta en skatteexpert.

Vilka uppgifter rapporterar Nordea till de lokala skattemyndigheterna? 

I de uppgifter som ska rapporteras för 2014 ingår namn, adress och skattebeteckning för den amerikanska personen samt kontonummer och saldo på kontona.

Hur inverkar detta på enskilda personer?

Påverkar detta mig endast om jag är amerikansk medborgare?
Nej. Det finns flera kriterier i lagen som finansinstituten måste beakta då de går igenom sina kunders konton och försöker identifiera amerikanska personer. Om kunden uppfyller vilket som helst av kriterierna nedan tar banken eventuellt kontakt för att få tilläggsinformation:

 • amerikanskt medborgarskap eller bosättningsort i USA
 • född i USA
 • arbetstillstånd (Green Card)
 • personen tillbringar en betydande del av sin tid i USA varje år
 • amerikansk adress i kundregistret
 • amerikanskt telefonnummer i kundregistret
 • återkommande betalningar till konto i USA
 • fullmakt eller rätt att underteckna har getts till en person med amerikansk adress
 • en c/o-adress är den enda adressen som finns i kundregistret

Finansinstituten måste gå igenom alla sina kunder för att kunna identifiera amerikanska personer. Därför kan finansinstituten också kontakta personer som inte är amerikanska personer.
 
Jag är en amerikansk person. Vad innebär det här för mig?
Om du är en amerikansk person kontaktar Nordea eventuellt dig för tilläggsinformation. Du vill kanske också ta reda på om du behöver skicka andra uppgifter till skattemyndigheten i USA.

Nordea kan inte ge dig råd i dessa ärenden. Vänligen kontakta en skatteexpert för hjälp.

Nordea måste meddela dina uppgifter och kontouppgifter till lokala skattemyndigheter årligen. I Ryssland och Schweiz rapporterar Nordea direkt till IRS.
 
Jag är inte en amerikansk person. Vad innebär det här för mig?
FATCA inverkar inte på något sätt på största delen av kunderna som inte är amerikanska personer, och dessa behöver inte göra någonting.

Det kan ändå hända att Nordea kontaktar dig för att försäkra sig om din status som icke-amerikansk person enligt FATCA om det finns anledning att tro att du eventuellt kunde vara en amerikansk person enligt FATCA.
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med en amerikansk person tillämpas FATCA-kraven på kontot. 

 

 

Jag är en amerikansk person och har ett stort innehav av ett företags aktier. Vad innebär det här för mig?

Eftersom du äger en stor del av aktierna i ett företag är du sannolikt en verklig förmånstagare i företaget eller en person med bestämmanderätt i företaget.

Nordea kan vara förpliktad att sända uppgifter om dig till skattemyndigheten. Detta beror dock på hurdan verksamhet ditt företag utövar. Om affärsverksamheten är ”passiv” måste Nordea rapportera uppgifter om företagets verkliga förmånstagare och personer med bestämmanderätt i företaget. Affärsverksamheten anses vara passiv t.ex. då över 50 procent av företagets intäkter består av räntor eller utdelning. 

 

Hur inverkar detta på företag och organisationer?

Berörs endast amerikanska företag?
Nej, eftersom FATCA-kraven sträcker sig längre än bara till amerikanska företag.

Nordea kontaktar flera företagskunder runt om i världen för att fastställa deras FATCA-status och kunna klassificera alla kunder. Detta görs endera med hjälp av Nordeas egna eller den amerikanska skattemyndighetens blanketter, beroende på vilka uppgifter som behövs.

Hurdana dokument ska jag skicka?

Nordea kontaktar vid behov kunden och berättar vilka uppgifter som behövs och vilka blanketter som ska fyllas i.

Skickar Nordea alla blanketter som behövs till mig? 

 

När vi kontaktar kunden skickar vi med alla blanketter som behövs eller länkar till webbsidorna där blanketterna kan laddas ned.

Vad gör Nordea om jag inte skickar de uppgifter som krävs enligt FATCA?

Om kunden inte skickar uppgifterna till banken på begäran behandlas han eller hon enligt FATCA som en person vars uppgifter måste rapporteras till USA. Nordea skickar samma uppgifter om dessa kunder till de lokala skattemyndigheterna som om de kunder som skickat de begärda dokumenten till Nordea och anses vara amerikanska personer.

Om kunden inte skickat banken de uppgifter som behövs måste banken i vissa fall innehålla skatt på betalningar från amerikanska konton till kundens konto.