Placeringstiden för Aktieobligation Europa Bas är ca 5 år och den är bunden till utvecklingen av indexet EURO STOXX 50. Aktieobligation Europa Bas erbjuder måttliga avkastningsmöjligheter då värdet på den underliggande tillgången stiger.  Då multipliceras värdeutvecklingen med en avkastningsfaktor på 70 %. Den positiva utvecklingen i den underliggande tillgången har ett tak på 30 %. Om Slutkursen för den underliggande tillgången på den sista Slutdagen är lägre än Startkursen får du dock ditt nominella kapital tillbaka. Den underliggande tillgångens värdeutveckling beräknas genom att man dividerar differensen mellan slutkursen och start-kursen med startkursen.