Ersättningsfonden för investerare

Ersättningsfonden för investerare

Ersättningsfonden för investerare omfattar kunders penningmedel och finansiella instrument som innehas av Nordea. Ersättningen till en icke-professionell investerare är högst 20 000 euro, om Nordea inte kan fullgöra sina förpliktelser på grund av permanenta betalningssvårigheter.

Ersättningen gäller inte förluster som orsakats av kursförändringar eller av att tjänsteleverantören har gett dåliga råd. För förluster av det här slaget ansvarar kunden alltid själv.

Ersättningsfonden för investerare ger inget skydd för placeringsfondsverksamhet eller placeringsbundna försäkringar eller insättningar.

Skyddet gäller inte värdepappersförmedling, placeringsrådgivning eller multilateral handel i de fall där Nordea inte har kundens medel i sin besittning.

Kunden är inte berättigad till en ersättning från ersättningsfonden för investerare, om kunden får ersättning för medlen i fråga från insättningsgarantifonden.

Ersättningens storlek

En investerare kan få ersättning för högst 20 000 euro av sin fordran per tjänsteleverantör. Ersättningen beräknas så att fonden svarar för 90 % och kunden för 10 % av fordringsbeloppet.

Därmed förutsätter en ersättning till fullt belopp att investeraren har en fordran på Nordea ca 22 200 euro.

Vem har rätt till ersättning?

Ersättningsfonden för investerare ger bara skydd till icke-professionella investerare. Med dessa avses i allmänhet privatpersoner. Med professionella investerare avses däremot företag i en viss storleksklass och institutionella investerare. En privatperson kan klassificeras som professionell investerare endast utifrån hans egen anmälan om detta.