Disclaimer

Åtkomst till informationen och dokumentationen på denna nätsida är begränsad av regulatoriska skäl. Vi uppmanar er att granska följande information och göra följande bekräftelse varje gång ni får åtkomst till denna begränsade information.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT TILL ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR, DIREKT ELLER INDIREKT, PERSONER SOM BEFINNER SIG I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

Denna nätsida samt den information den innehåller är inte avsedd för, och får inte åtkommas av, distribueras eller spridas till, personer som är bosatta eller fysiskt befinner sig i Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong (“Hongkong”), Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion i vilken uppköpserbjudandet skulle strida mot tillämplig lag. Tillhandahållandet av informationen och dokumentationen på följande nätsida kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner, och endast vissa personkategorier kan vara berättigade att ta emot denna information och dokumentation. Alla personer som bor utanför Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika som vill få åtkomst till dokumentationen på denna nätsida bör först försäkra sig om att de inte omfattas av lokala lagar och bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt att komma åt denna nätsida, eller som kräver registrering eller godkännande för anskaffning av värdepapper. Project Grand Bidco (UK) Limited (“Anbudsgivaren”) eller Purmo Group Oyj (“Purmo”) ansvarar inte ifall någon person bryter mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Uppköpserbjudandet (“Uppköpserbjudandet”) gäller alla emitterade och utestående aktier i det finska bolaget Purmo, förutom de aktier (“Aktier”) som innehas av Purmo eller dess dotterbolag. Uppköpserbjudanden görs inte direkt eller indirekt i jurisdiktioner där uppköpserbjudandet eller deltagandet i en sådan skulle vara lagstridigt, eller i jurisdiktioner där krav på erbjudandehandlingar eller registrering eller andra krav ställs utöver det som krävs av ett uppköpserbjudande i Finland.

Uppköpserbjudandet görs inte och aktier kommer inte att accepteras för förvärv, från eller på uppdrag av personer, direkt eller indirekt, i någon jurisdiktion i vilken ett uppköpserbjudande eller en accept därav, skulle strida mot tillämpliga lagar och bestämmelser, eller där en registrering, ett godkännande eller någon annan regulatorisk myndighetsåtgärd skulle krävas, utöver det som uttryckligen fastställt i erbjudandehandlingen (“Erbjudandehandling”).  Erbjudandehandlingen och annat relaterat material, kommer inte och får inte postas, vidarebefordras, översändas eller på annat vis distribueras, eller skickas i, till eller från en sådan jurisdiktion där det skulle stå i strid med tillämpliga lagar eller bestämmelser. Uppköpserbjudandet lämnas i synnerhet inte, direkt eller indirekt (inkluderat följande sätt eller vilka som helst andra liknande sätt eller medel, som till exempel e-post, post, faxöverföring, telefon eller via internet, eller genom mellanstatlig eller utrikeshandel, eller genom någon nationell värdepappersbörs) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till dessa länder. Varje försök att acceptera uppköpserbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kommer att lämnas utan avseende.

Villkoren för uppköpserbjudandet kommer att finnas i sin helhet i Erbjudandehandlingen. Aktieägarna i Purmo ska endast tillförlita sig på information som finns i Erbjudandehandlingen då de beslutar om de ska acceptera uppköpserbjudandet eller inte.

Till kännedom för Purmos aktieägare i USA

Purmos aktieägare i USA underrättas om att Aktierna inte är noterade på en värdepappersbörs i USA och att Purmo inte berörs av de regelbundna informationsskyldigheter i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad (”Exchange Act”) och att Purmo inte är skyldig att, och kommer inte att, inlämna några rapporter till USA:s värdepappersmyndighet (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) enligt sagda lag.

Uppköpserbjudandet lämnas för de emitterade och utestående Aktierna i Purmo, vars hemort är i Finland, som är föremål för finsk informationsskyldighet och finska processkrav. Uppköpserbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i Exchange Act, i enlighet med undantagsregeln i 14d-1(d) och i övrigt i enlighet finsk lagstiftning beträffande informationsskyldighet och processuella krav, som gäller bland annat Uppköpserbjudandets tidtabell, avvecklingsförfaranden, återkallande, avstående från villkor samt betalningstidpunkter, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. I synnerhet har den finansiella informationen som ingår på denna nätsida utarbetats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, vilka nödvändigtvis inte är jämförbara med finansiella rapporter eller finansiella uppgifter för bolag i USA. Uppköpserbjudandet lämnas till Purmos aktieägare bosatta i USA med samma villkor som för alla andra aktieägare i Purmo till vilka Uppköpserbjudandet lämnas. Alla informationsdokument, inklusive informationen på denna nätsida, utlämnas till aktieägare i USA på ett sätt som är jämförbart med sättet som ifrågavarande dokument tillhandahålls Purmos andra aktieägare.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, kan Anbudsgivaren och dess närstående bolag eller dess mäklare och mäklares närstående bolag (i egenskap av ombud för Anbudsgivaren eller dess närstående bolag) från tid till annan, vid sidan av Uppköpserbjudandet och under acceptperioden samt annars än i enlighet med Uppköpserbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av Aktier eller andra värdepapper som är utbytbara eller som kan konverteras till Aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om köp offentliggörs i Finland, kommer sådan information att offentliggöras genom bolagsmeddelanden eller på annat lämpligt sätt, som skäligen kan uppskattas nå Purmos aktieägare i USA. Vidare kan de finansiella rådgivarna för Anbudsgivaren också bedriva ordinarie handel med värdepapper i Purmo, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper. I den utsträckning som det krävs i Finland, offentliggörs information om sådana köp i Finland på det sätt som krävs enligt finsk lag.

Varken SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Uppköpserbjudandet, uttalat sig om Uppköpserbjudandets värde eller skälighet eller uttalat sig om huruvida informationen om Uppköpserbjudandet är tillräcklig, korrekt eller komplett. Varje påstående om motsatsen utgör ett brott i USA.

Mottagandet av kontant på basen av Uppköpserbjudandet kan för amerikanska aktieägare utgöra en beskattningsbar transaktion i den amerikanska federala inkomstbeskattningen och enligt tillämpliga delstatliga och lokala skattelagar i USA, samt utländska och andra skattelagar. Alla ägare av Aktier uppmanas att omgående konsultera sina oberoende professionella rådgivare angående skattepåföljderna och andra påföljder av godkännandet av Uppköpserbjudandet.

I den utsträckning som amerikanska värdepapperslagar tillämpas på Uppköpserbjudandet, tillämpas sådana lagar enbart på amerikanska aktieägare, och inga andra personer kan på grundval av detta göra anspråk. Det kan vara svårt för Purmos aktieägare att verkställa sina rättigheter och eventuella anspråk som kan uppstå på basen av amerikanska federala värdepapperslagar, eftersom Anbudsgivaren och Purmo har sin hemvist i jurisdiktioner utanför USA och eftersom vissa eller samtliga av deras funktionärer eller ledande befattningshavare kan vara bosatta i jurisdiktioner utanför USA. Purmos aktieägare kan inte nödvändigtvis stämma Anbudsgivaren eller Purmo, eller deras funktionärer eller ledande befattningshavare, i en jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikanska federala värdepapperslagar. Det kan vara svårt att få Anbudsgivaren och Purmo samt deras närstående bolag att underkasta sig domar givna av en domstol i USA.

Bekräftelse

Genom att trycka på länken nedan bekräftar ni att ni har läst, förstått och accepterar att följa alla restriktioner som nämnts ovan, samt bekräftar att ni inte är bosatt i eller för tillfället vistas i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribuering eller tillgång till denna nätsida skulle vara olaglig. 

Nej, jag bekräftar inte