Källskatt på avkastning av amerikanska (USA) värdepapper

Förenta staternas (USA:s) lagstiftning om källskatt ändrades från och med 1.1.2001. Lagen förutsätter att ägaren av värdepapper (emitterade av ett USA-företag) meddelar sitt beskattningsland till förvararen.

Anmälningsskyldiga:

  • medborgare i Förenta staterna
  • personer med dubbelt medborgarskap (det ena i USA)
  • innehavare av s.k. USA:s Green Card
  • personer som bor i Förenta staterna
  • beskattningslandet för en person eller ett företag är annat än Finland.

Anmälningsskyldigheten gäller inte, oberoende av medborgarskap (utom USA), personer om

  • de bor i Finland och beskattningslandet är Finland och inget av de ovannämnda kriterierna gäller för personen i fråga.

Företag är skyldiga att underteckna en bekräftelse på skatteavtal.

Om kunden försummar sin anmälningsskyldighet:

Om kunden inte ger utredningen i fråga, innehåller banken källskatt enligt den maximala skatteprocenten i USA (30-31 %) på all avkastning samt i vissa fall på köpesumman i samband med försäljning. Enligt skatteavtalet mellan Finland och USA är källskatten på ränteintäkter normalt 0 % och källskatten på dividend 15 %. Om kunden är skattskyldig i USA, innehålls ingen källskatt på avkastningen i Finland.

Om du vill veta mer, ring Nordea Kundtjänst.