Så här påverkar reglering avtalsvillkoren

Reglering som påverkar villkor

EU-direktivet MiFID II som träder i kraft nästa år påverkar kundavtalen. Vi har informerat kunderna per brev om hur det nya direktivet påverkar avtalsvillkoren. Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

Centrala ändringar

Placeringsrådgivning 

Karaktären av den placeringsrådgivning som banken ger kunden är enligt definitionen i regelverket icke-oberoende eftersom banken erbjuder rådgivning i regel om sina egna produkter eller om sådana leverantörers produkter som banken har en stark koppling till. Banken bedömer placeringsprodukternas lämplighet till kunden varje gång den ger placeringsrådgivning, men den erbjuder kunden inte regelbunden bedömning om huruvida de placeringsprodukter som rekommenderats för kunden lämpar sig för hen om inte annat avtalats med kunden.

Provisioner som Nordea får av samarbetspartner 

Banken kan ta emot provisioner, dvs. incitament, av sina samarbetspartner. Syftet med att ta emot incitamenten är att förbättra kvaliteten på den betjäning som erbjuds kunden. Banken förbättrar den bland annat genom att använda intäkter från incitamenten till att ständigt utveckla tjänster och för att göra utbudet mångsidigare.  

Innan tjänsten erbjuds kunden ges hen uppgift om eurobeloppen av incitamenten som hänför sig till tjänsten i fråga. Om banken inte vet den exakta summan på förhand ges kunden information om hur incitamenten beräknas. I så fall meddelas kunden i efterskott det exakta beloppet av de betalda incitamenten i euro. 

Inspelning av samtal och meddelanden

Banken spelar in samtalen med och sparar meddelandena från och till kunden som leder eller kan leda till mottagande, förmedling eller utförande av kundorder. Banken har rätt att använda telefonsamtal och andra inspelningar som bevis för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i anslutning till ordern och för andra ändamål som banken meddelar kunden separat. 

Banken är skyldig att på begäran överlämna inspelningarna till behöriga myndigheter. En kopia av samtalen med och meddelandena till och från kunden finns tillgänglig på begäran i fem år. På begäran av en behörig myndighet förvaras inspelningarna i sju år.

Privatkundens medborgarskap som en del av handelsrapportering

Banken är skyldig att rapportera affärer med placeringsprodukter till myndigheter. Banken använder privatkundens medborgarskap i rapporteringen. Därför ska banken ha uppgift om alla medborgarskap som kunden har.

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod för värdepappershandel

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med noterade aktier, obligationer, börsnoterade fonder (ETF) och derivat. Det går att ansöka om den avgiftsbelagda koden hos Patent- och registerstyrelsen.

Ändring av avtalsvillkoren

Om banken använder sin rätt att ändra villkoren för avtalen underrättar banken kunden i nätbanken eller skriftligen om sådana ändringar i villkoren som ökar kundens skyldigheter eller minskar hens rättigheter. 

Bankens meddelanden

Mottagaren anses ha fått meddelandet senast den sjunde (7:e) dagen efter att meddelandet postades och ett elektroniskt meddelande samma dag det skickades. Om kundens vanliga boningsort är utomlands, anses kunden ha fått kännedom om meddelandet inom fjorton (14) kalenderdagar efter att meddelandet postades, om inte annat påvisas.