Ändringar i allmänna avtalsvillkor och värdeandelskonton

Information om ändringarna

EU-direktivet MiFID II som träder i kraft nästa år påverkar kundavtalen. Vi har informerat kunderna per brev om hur det nya direktivet påverkar avtalsvillkoren. Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

Centrala ändringar

Placeringsrådgivning 

Karaktären av den placeringsrådgivning som banken ger kunden är enligt definitionen i regelverket icke-oberoende eftersom banken erbjuder rådgivning i regel om sina egna produkter eller om sådana produkter som banken har en stark koppling till. Banken bedömer placeringsprodukternas lämplighet till kunden varje  gång den ger placeringsrådgivning men den erbjuder kunden inte regelbunden bedömning om huruvida de placeringsprodukter som rekommenderats för kunden lämpar sig för hen om inte annat avtalats med kunden.

Försäljningsprovisioner som Nordea får av samarbetspartners 

Banken kan ta emot försäljningsprovisioner, dvs. sporrar, av sina samarbetspartners. Syftet med sporrarna är att förbättra kvaliteten på kundbetjäningen. Banken förbättrar den bland annat genom att rikta intäkterna från sporrarna till ständig utveckling av tjänsterna. 
Innan tjänsten erbjuds kunden ges hen uppgift om eurobeloppen av sporrarna som hänför sig till tjänsten i fråga. Om banken inte vet den exakta summan på förhand ges kunden information om hur sporrarna beräknas. I så fall meddelas kunden i efterskott det exakta beloppet av den betalda sporren i euro.

Inspelning av samtal och meddelanden

Även i fortsättningen kommer banken att spela in samtalen med och spara meddelandena från och till kunden som leder eller kan leda till mottagande, förmedling eller genomförande av kunduppdrag. Banken har rätt att använda telefonsamtal och andra inspelningar som bevis för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i anslutning till uppdraget och för andra ändamål som banken meddelar kunden separat.

Banken är skyldig att på begäran överlämna inspelningarna till behöriga myndigheter. En kopia av samtalen med och meddelandena till och från kunden finns tillgänglig på begäran i fem år. På begäran av en behörig myndighet förvaras inspelningarna i sju år.

Privatkundens medborgarskap som en del av handelsrapportering

I och med det nya regelverket utvidgas bankernas skyldighet att rapportera affärer med placeringsprodukter till myndigheter. I fortsättningen använder banken privatkundens medborgarskap i rapporteringen varvid banken ska ha uppgift om alla kunders medborgarskap.

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod för värdepappershandel  

Företag och andra organisationer behöver LEI-kod för att kunna handla med noterade aktier, obligationer, börsnoterade fonder (ETF) och derivat. Införandet av LEI-koden grundar sig på EU-regelverk. Företag och andra organisationer kan ansöka om den avgiftsbelagda koden hos Patent- och registerstyrelsen.

Ändring av avtalsvillkor 

Om banken använder sin rätt att ändra villkoren för avtalen underrättar banken kunden skriftligen eller i nätbanken om sådana ändringar i villkoren som ökar kundens skyldigheter eller minskar hens rättigheter.

Bankens meddelanden

Mottagaren anses ha fått meddelandet senast den sjunde (7:e) dagen efter att meddelandet postades och ett elektroniskt meddelande samma dag det skickats. Om kundens vanliga boningsort är utomlands, anses kunden ha fått kännedom om meddelandet inom fjorton (14) kalenderdagar efter att meddelandet postats, om inte annat visas.