How to open banking services when you are new to Finland

Suomeksi
På svenska
In English
Українською мовою
По-русски

Suomessa asuvan ulkomaalaisen asiakkaan pankkipalveluiden avaus

Saat päivittäisten pankki- ja raha-asioittesi hoitoon Käyttötilin, Pankkitunnukset ja Nordea Debit -kortin, kun tulet asiakkaaksi Nordeaan. 

Pankkipalveluiden avaamista varten sinulla tulee olla voimassaoleva henkilöllisyysasiakirja ja oleskeluoikeus Suomeen.

Pankkitunnukset käyvät myös sähköiseen tunnistautumiseen (e-tunniste) ns. kolmannen osapuolen palveluihin. Silloin sinulla tulee olla Suomen, toisen ETA-maan, Sveitsin tai San Marinon myöntämä passi tai henkilökortti sekä suomalainen henkilötunnus. Jos sinulla ei ole edellä mainittuja henkilöllisyysasiakirjoja, vahvan sähköisen tunnistamisen hakemukseen liittyvän ensitunnistamisen voi tehdä poliisi.

Henkilöllisyysasiakirja

Hyväksymme asiakassuhteen avaukseen voimassaolevan ulkomaisen viranomaisen myöntämän ja Suomen hyväksymän matkustusasiakirjan, joita ovat

 • passi (ei muukalaispassi)
 • ETA-alueella (Euroopan Talousalue) myönnetty henkilökortti (myös San Marino ja Sveitsi).

Oleskeluoikeus Suomessa 

Sinulla tulee olla todistus oleskeluoikeudesta Suomessa

 • EU-alueen ulkopuolisena kansalaisena oleskelulupa tai vireilläolotodistus siitä, että hakemus on jätetty
 • EU -alueen kansalaisena EU-rekisteröinti Suomeen.

Suomalainen henkilötunnus

Asiakkuuden avausta varten sinulla tulee olla suomalainen henkilötunnus. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, hae henkilötunnusta ennen palveluiden hakemista. 

Poikkeustapauksissa ota yhteys Asiakaspalveluun.

Palveluiden avaus

Palvelemme asiakkaita suomeksi, ruotsisi ja englanniksi. Jos sinulla ei ole palvelukieliemme osaamista, tarvitset tulkin mukaasi.

 1. Varaa aika konttoriin soittamalla 0200 3000 (suomi)
  tai 0200 70000 (englanti).
 2. Konttorikäynnillä vastaanotamme ja tarkistamme asiakirjat sekä täytämme asiakkuus- ja palveluhakemuksen.
 3. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse ja käymme läpi tilanteesi ja pankkipalvelutarpeesi.
 4. Saat sopimukset postissa kotiin, kun olemme avanneet palvelut sinulle.

Maahanmuuttovirasto opastaa Suomessa oleskeluun liittyvissä asioissa kuten  turvapaikkaa tai oleskelulupaa hakevia.

Maahanmuuttovirastolla on myös käytössä turvapaikan hakemusvaiheessa Maahanmuuttoviraston tarjoama maksukorttiratkaisu mm. vastaanottorahaa varten, jolloin välttämättä heti ei ole tarvetta pankkipalveluille.

Öppnande av banktjänster för utländska kunder

För att sköta dina dagliga bank- och penningärenden får du ett brukskonto, bankkoder och Nordea Debit-kort då du blir kund hos Nordea. 

För att öppna banktjänster måste du ha en giltig identitetshandling och uppehållsrätt i Finland.

Med bankkoderna kan du identifiera dig elektroniskt även i tredje parters tjänster (e-identifiering). Då ska du ha ett pass eller identitetskort som utfärdats i Finland, ett annat EES-land, Schweiz eller San Marino samt en finländsk personbeteckning. Om du inte har identitetshandlingarna ovan kan polisen utföra den inledande identifieringen i anslutning till ansökan om stark autentisering.

Identitetshandlingar

För att öppna ett kundförhållande godkänner vi ett giltigt resedokument som utländsk myndighet utfärdat och Finland godkänt. Med dessa avses:

 • pass (inte främlingspass)
 • identitetskort som har utfärdats inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive San Marino och Schweiz).

Uppehållsrätt i Finland 

Du ska ha ett intyg över din uppehållsrätt i Finland.

 • Om du är medborgare i ett land utanför EU ska du ha uppehållstillstånd eller intyg över inlämnad ansökan.
 • Om du är medborgare i EU ska du vara registrerad som EU-medborgare i Finland.

Finländsk personbeteckning

För att bli kund och öppna tjänster ska du ha en finländsk personbeteckning. Om du ännu inte har en finländsk personbeteckning, måste du ansöka om den innan du kan bli kund och öppna tjänster.

I undantagsfall kan du kontakta Nordea Kundtjänst.

Öppnande av tjänster

Vi betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska. Om du inte kan något av dessa språk behöver du en tolk. 

 1. Boka tid till kontoret genom att ringa 0200 5000 (svenska), 0200 3000 (finska) eller 0200 70000 (engelska). 
 2. Då du besöker kontoret tar vi emot och kontrollerar dokumenten samt fyller i ansökan om kundrelation och tjänster. 
 3. Därefter ringer vi dig för att kartlägga din situation och behovet av banktjänster. 
 4. Då du besöker kontoret tar vi emot och kontrollerar dokumenten samt fyller i ansökan om kundrelation och tjänster. 

Migrationsverket hjälper dig i frågor som gäller din vistelse i Finland samt ansökan om asyl eller uppehållstillstånd. Medan asylansökan handläggs kan Migrationsverket också bevilja ett betalkort på vilket bl.a. mottagningspenning betalas på. Då behöver du inte nödvändigtvis genast banktjänster.

How to open banking services when you are new to Finland

When you become our customer, you will get access to a current account, online access codes and a Nordea Debit card. To open banking services, you need to have a valid identity document and the right to reside in Finland.

Besides online banking, you can use your Nordea access codes to log in to the services of other service providers, such as online public services. This service is called electronic identification (e-identification) and activating it requires you to have a passport or an identity card issued in Finland, another EEA member country, Switzerland or San Marino, and a Finnish personal identity number. If you don’t have these documents, you can visit a police station where your identity can be verified for the purpose of activating the electronic identification service.

Identity document

To become our customer, you will need one of the following valid travel documents issued by a foreign authority and accepted in Finland:

 • a passport (not an alien’s passport) or
 • an identity card issued in the EEA (incl. San Marino and Switzerland).

Right of residence in Finland 

To prove your right of residence in Finland, you will need one of the following:

 • a residence permit or a certificate of a pending application (if you are a non-EU citizen)
 • registration of the right of residence (if you are an EU citizen).

Finnish personal identity number

Becoming our customer requires that you have a Finnish personal identity number. If you don't have a Finnish personal identity number, you will need to apply for one before you can start banking with us. 

If you think you qualify for an exception, please contact Nordea Customer Service.

Opening of services

We provide customer service in Finnish, Swedish and English. If you don’t speak these languages, you will need to bring an interpreter.

 1. Book a meeting with us in branch by calling +358 200 3000 (for service in Finnish) or +358 200 70 000 (for service in English). 
 2. When you visit our branch, you can give us the documents to check and we will fill in the application for your customer relationship and the services.
 3. After the meeting, we will call you to discuss your situation and banking needs. 
 4. The agreements will be sent to your home by post once we have opened the services for you.

The Finnish Immigration Service helps people who are applying for asylum or a residence permit. 

Asylum seekers may get financial assistance while their application is being processed. This money is called the reception allowance and it is uploaded to a prepaid card granted by the Finnish Immigration Service. If you have this card, you may not need to open banking services right away.

Відкриття банківських рахунків, коли ви новоприбувші у Фінляндії

Ставши нашим клієнтом, ви отримаєте доступ до поточного рахунку, коди доступу до Інтернету та дебетову картку Nordea.

Щоб відкрити банківські рахунки, необхідно мати дійсний документ, що посвідчує особу, і право на проживання у Фінляндії.

Окрім онлайн-банкінгу, ви можете використовувати свої коди доступу Nordea для входу в систему послуг інших постачальників, наприклад публічні онлайн-послуги. Ця послуга називається електронною ідентифікацією (е-ідентифікація), і для її активації потрібно мати паспорт або посвідчення особи, видане у Фінляндії, іншій країні-члені  ЄЕЗ (Європейська Економічна Зона), Швейцарії чи Сан-Марино, а також фінський ідентифікаційний номер. Якщо у вас немає цих документів, ви можете звернутися до відділення поліції, де перевірять вашу особу з метою активації послуги електронної ідентифікації.

Документ, що посвідчує особу

Щоб стати нашим клієнтом, вам знадобиться один із дійсних проїзних документів, виданих іноземними органами влади та прийнятих у Фінляндії:

 • паспорт (не закордоний паспорт іноземця) або
 • посвідчення особи, видане в ЄЕЗ (включнo Сан-Марино та Швейцарію).

Право на проживання у Фінляндії

Щоб підтвердити своє право на проживання у Фінляндії, вам знадобиться один з нищевказаних документів:

 • дозвіл на проживання або довідку про заяву, що знаходиться на розгляді (якщо ви не є громадянином ЄС)
 • дозвіл на проживання (якщо ви є громадянином ЄС). 

Фінський персональний ідентифікаційний номер

Наявність фінського персонального ідентифікаційного номера спрощує відкриття та використання банківських послуг. Якщо вам ще не видали фінський ідентифікаційний номер вам потрібно надати документ, наприклад рахунок за електроенергію, у якому вказано вашу адресу проживання у Фінляндії. Послугу електронної ідентифікації не можна активувати без фінського персонального ідентифікаційного номера.

Відкриття рахунку та банківські послуги

Ми обслуговуємо клієнтів фінською, шведською та англійською мовами. Якщо ви не володієте вказаними мовами, вам потрібно мати перекладача.

 1. Назначте зустріч у відділенні банку за номером +358 200 3000 (обслуговування фінською мовою) або +358 200 70 000 (обслуговування англійською мовою).
 2. При відвідувані банківського відділення Ви можете надати нам документи для перевірки, та співробітники банку заповнять заявку на банківські послуги.
 3. Після зустрічі ми зателефонуємо Вам, щоб обговорити вашу ситуацію та банківські потреби.
 4. Договір на обслуговування буде надіслано вам поштою за адресою проживання,як тільки банківські рахунки будуть відкриті.

Імміграційна служба Фінляндії допомагає людям, які подають заяву на притулок або дозвіл на проживання.

Вимушені переселенці можуть отримати фінансову допомогу під час розгляду їх заяви. Ці гроші називаються надбавкою на прийом і завантажуються на передплачену картку, видану Імміграційною службою Фінляндії. Якщо у вас є ця картка, можливо, вам не доведеться відразу відкривати банківські рахунки.

Открытие банковских счетов, когда вы прибыли в Финляндию

Став нашим клиентом, вы получите доступ к текущему счету, коды доступа в онлайн систему банкинга  и дебетовую карту Nordea.

Чтобы открыть банковские счета, необходимо иметь действующий документ удостоверяющий личность и документ подтверждающий право на проживание в Финляндии.

Кроме онлайн-банкинга, вы можете использовать свои коды доступа Nordea для входа в систему услуг других поставщиков, например, публичные онлайн-услуги. Эта услуга называется электронной идентификацией (е-идентификация), и для ее активации требуется паспорт или удостоверение личности, выданное в Финляндии или другой стране-члене ЕЭС (Европейская экономическая зона), Швейцария или Сан-Марино, а также финский идентификационный номер.  Если у вас нет данных документов, вы можете обратиться в отделение полиции, где проверят ваше личность с целью активации услуги электронной идентификации.

Документ, удостоверяющий личность

Чтобы стать нашим клиентом, Вам понадобится один из действующих проездных документов, выданных иностранными органами власти и принятых в Финляндии:

 • Паспорт (не заграничный паспорт иностранца) или
 • Удостоверение личности, выданное в ЕЭС (включая Сан-Марино и Швейцарию).

Право на жительство в Финляндии

Чтобы подтвердить свое право на жительство в Финляндии, вам понадобится один из следующих документов:

 • Вид на жительство или справку о заявлении, находящемся на рассмотрении (если вы не являетесь гражданином ЕС) 
 • Вид на жительство (если вы гражданин ЕС).

Финский персональный идентификационный номер

Наличие финского персонального идентификационного номера упрощает открытие и использование банковских услуг. Если Вам еще не выдали финский идентификационный номер, Вам необходимо  предоставить документ,  в котором указан Ваш адрес проживания в Финляндии, например счет за электроэнергию. Услугу электронной идентификации нельзя активировать без персонального идентификационного номера.

Открытие счета и банковские услуги

Мы обслуживаем клиентов на финском, шведском и английском языках. Если вы не владеете указанными выше языками, вам необходимо иметь переводчика.

 1. Заранее назначьте встречу в отделении банка по номеру +358 200 3000 (обслуживание на финском языке) или +358 200 70 000 (обслуживание на английском языке).
 2. При посещении отделения банка Вы можете предоставить нам документы для проверки и сотрудники банка самостоятеольно заполнят заявление на предоставление банковских услуг.
 3. После встречи мы позвоним Вам, чтобы обсудить Вашу ситуацию и банковские потребности.
 4. Договор на обслуживание будет выслан Вам по почте согласно адресу проживания, как только банковские счета будут открыты.

Иммиграционная служба Финляндии помогает людям, подающим заявление на убежище или вид на жительство.

Вынужденные переселенцы могут получить финансовую помощь при рассмотрении их заявления. Эти деньги называются надбавкой на прием и загружаются на предоплаченную карточку, выданную Иммиграционной службой Финляндии. Если у вас есть эта карта, возможно, вам не придется сразу открывать банковские счета.