Finansieringsvederlag eller eget lån?

  • Ett bostadsaktiebolag tar vanligen upp lån för en renovering. Delägarna betalar det småningom till bostadsaktiebolaget i form av finansieringsvederlag.
  • Villkoren för ett bostadsbolagslån är desamma för alla delägare, och du kan därför inte inverka på det finansieringsvederlag som du ska betala.
  • Ta upp ett personligt lån i Nordea och betala bort den andel av bostadsbolagets lån som hänför sig till din bostad. Då kan du själv besluta om en betalningsplan som passar din livssituation. 

Egenskaper

Ett personligt lån har många goda sidor jämfört med bostadsbolagets lån.

  • Vi skräddarsyr lånetiden, räntan och de övriga villkoren så att de passar dig – villkoren för ett bostadsbolagslån är desamma för alla delägare, och vederlaget kan vara för högt för en del delägare.
  • Räntorna på ett personligt lån för köp eller ombyggnad av bostad är avdragsgilla i beskattningen, men bostadsbolagets låneräntor kan du inte dra av i din beskattning.
  • När din livssituation ändras kan betalningsplanen för lånet ändras till exempel genom amorteringsfria perioder – i ett bostadsbolagslån kan en enskild delägares situation inte beaktas.

Det finns flera alternativa sätt att ersätta bostadsbolagslånet med ett personligt lån. Disponenten i ditt bostadsbolag ger dig information om bostadsbolagets lånevillkor, hur stor din andel är och om eventuella återbetalningstidpunkter.

Kostnader och priser för bostadslån
Valutakredit

Ränta på bostadslån och andra kostnader

De största kostnaderna för bostadslånet är den avtalade marginalen på lånet samt den valda referensräntan, såsom 12 månaders euriborränta. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med exempelvis uppläggningen eller betalningen av bostadslånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Exempel på bostadslån och effektiv ränta

Exempel på lånekalkyl: Du tar ett lån på 150 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,20 % (04/2024). Den effektiva räntan är 4,4 % och omfattar en uppläggningsavgift på 600 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 240 582 euro. Månadsraten (annuitet) är 830 euro. 

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på lån som Nordea erbjuder. Observera att kalkylen på bostadslånet ovan är ett riktgivande exempel som inte nödvändigtvis motsvarar den effektiva räntan på det lån som beviljas. I prislistan nedan kan du kolla avgifterna och priserna för våra bostadslån. 

Läs mer om räntan på bostadslånet

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån

SpecifikationPris

Uppläggningsavgift*

0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
(För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling När en kredithandling sänds till en annan bank för att få borgen eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje försändelse (inkl. 24 % moms) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Försändelse av säkerhet till en annan bank 30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

SpecifikationPris
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster