Privacy policy for Wallet

Danmark
English
Sweden
Norway
Finland

Information om behandling af personoplysninger

Når du bruger appen Nordea Wallet, behandler Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (”Nordea”) dine personoplysninger for at levere tjenesten til dig.

Appen behandler følgende oplysninger:

 • Betalingsdetaljer
 • Kredit- og kontodetaljer
 • Saldo
 • Navn og adresse
 • IP-adresse
 • Identifikation af enhed
 • Cpr-nummer

Senere kan du bruge yderligere funktioner i appen, der kræver særskilt accept af særlige vilkår og betingelser. Det kan fx være andre tjenester relateret til markedsføring.

Deling af oplysninger med tredjemand

Nordea Wallet sender ikke personoplysninger til tredjemand.

Senere kan du bruge yderligere funktioner i appen, der kræver særskilt accept af særlige vilkår og betingelser.

Som dataansvarlig behandler Nordea personoplysninger i forbindelse med levering af produkter og serviceydelser efter aftale mellem parterne. Derudover behandler Nordea personoplysninger i andre situationer, hvor det er påkrævet ifølge lovgivning og regler. Du kan læse mere om Nordeas behandling af personoplysninger i Politik om databehandling. Du kan også kontakte Nordea for at få politikken. Politik om databehandling indeholder information om rettigheder vedrørende behandling af personoplysninger, bl.a. retten til indsigt i oplysningerne, retten til at få dem korrigeret og til at overføre dem fra et system til et andet.

Information on the processing of personal data

When you are using the Nordea Wallet app, Nordea Bank Abp (ʽNordea’) processes your personal data to provide the service for you.

The app processes the following data:

 • Payment details
 • Credit and bank account details
 • Account balance
 • Name and address
 • IP address
 • Device identifier
 • Personal identity number

At a later stage, you can start using additional features on the app the use of which requires separate acceptance of special terms and conditions. Examples of such features include additional services related to marketing.

Data transfer to third parties

Nordea Wallet does not send personal data to any third parties. At a later stage, you can start using additional features on the app the use of which requires separate acceptance of special terms and conditions.

Acting as a controller, Nordea processes personal data when it delivers products and services agreed on by the parties. In addition, Nordea processes personal data in other situations if compliance with the laws and other regulations so requires. Detailed information on the processing of personal data at Nordea can be obtained from Nordea's privacy policy.

You can also obtain the privacy policy by contacting Nordea. The privacy policy includes information on the rights related to the processing of personal data, such as the rights to access information, to rectify information and to transfer information from one system to another.

Information om behandling av personuppgifter

När du använder Nordea Wallet behandlar Nordea Bank Abp, filial i Sverige, (”Nordea”), dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten.

Appen behandlar följande uppgifter:

 • Betalningsuppgifter
 • Kredit- och kontouppgifter
 • Kontosaldo
 • Namn och adress
 • IP-adress
 • Enhets-ID
 • Personnummer

Längre fram kommer appen att kompletteras med nya funktioner som kräver att du godkänner särskilda villkor innan du kan börja använda dem. Det kan röra sig om funktioner som marknadsföring, mm.

Överföring av uppgifter till tredje parter

Nordea Wallet lämnar inte ut personuppgifter till några tredje parter. Längre fram kommer appen att kompletteras med nya funktioner som kräver att du godkänner särskilda villkor innan du kan börja använda dem. 

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter i samband med att du använder avtalade produkter och tjänster. Därutöver behandlar Nordea personuppgifter i de situationer där så krävs enligt lagar och andra bestämmelser. Mer information om Nordeas behandling av personuppgifter finns i Nordeas dataskyddspolicy. Du kan också kontakta Nordea och be om dataskyddspolicyn. Policyn innehåller information om individens rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, till exempel rätten att begära åtkomst till uppgifterna, begära rättelse av dem eller få uppgifterna överförda från ett system till ett annat.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Når du bruker Nordea Wallet-appen, behandler Nordea Bank Abp, filial i Norge (ʽNordea’) dine personopplysninger for å kunne levere tjenesten til deg.

Appen behandler følgende opplysninger:

 • kreditt- og bankkontoinformasjon
 • saldo
 • navn og adresse
 • IP-adresse
 • enhetsnavn
 • personnummer

Etter hvert vil du kunne ta i bruk flere funksjoner i appen som krever egen godkjenning av spesielle vilkår. Eksempler på slike funksjoner er tilleggstjenester knyttet til markedsføring.

Overføring av opplysninger til tredjeparter

Nordea Wallet deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Etter hvert vil du kunne ta i bruk flere funksjoner i appen som krever egen godkjenning av spesielle vilkår.

Nordea fungerer som kontrollør og behandler personopplysninger når vi leverer produkter og tjenester som partene har blitt enige om. I tillegg behandler Nordea personopplysninger i situasjoner der compliance med lover eller andre retningslinjer krever det. Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysninger i Nordea i Nordeas personvernpolicy. Du kan også få personvernpolicyen ved å kontakte Nordea. Personvernpolicyen omfatter informasjon om rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger, for eksempel rettigheter til å få tilgang til informasjon, til å korrigere informasjon og til å overføre informasjon fra ett system til et annet.

Tietoja henkilötietojen käsittelystä

Käyttäessäsi Nordea Wallet -sovellusta Nordea Bank Oyj (”Nordea”) käsittelee sinun henkilötietojasi palvelun toteuttamiseksi sinulle. Sovellus käsittelee seuraavia tietoja:

Sovellus käsittelee seuraavia tietoja:

 • Maksun tiedot
 • Luotto- ja pankkitilien tiedot
 • Tilin saldo
 • Nimi ja osoite
 • IP-osoite
 • Laitteen tunniste
 • Henkilötunnus

Voit myöhemmin ottaa käyttöön sovelluksessa lisäominaisuuksia, joiden käyttö edellyttää erityisehtojen hyväksymistä. Tällaisia lisäominaisuuksia voivat olla esimerkiksi markkinointiin liittyvät lisäpalvelut.

Tietojen siirto kolmansille osapuolille

Nordea Wallet ei lähetä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voit myöhemmin ottaa käyttöön sovelluksessa lisäominaisuuksia, joiden käyttö edellyttää erityisehtojen hyväksymistä.

Nordea käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi Nordea käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä Nordeassa annetaan Nordean tietosuojaselosteessa. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä Nordeaan. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.