Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Mehiläinen Yhtiöt Oy:n vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous kaikista Pihlajalinna Oyj:n osakkeista

TÄRKEÄÄ TIETOA

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja antamaan seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA TAI UUDESSA-SEELANNISSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä niitä tule siirtyä tarkastelemaan, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lainvastaista. Tällä verkkosivustolla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Kanadan, Japanin, Australian, Etelä-Afrikan, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä tällä verkkosivustolla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai määräykset, joiden nojalla tälle verkkosivustolle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Mehiläinen Yhtiöt Oy (”Mehiläinen”) ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai määräyksiä.

Ostotarjousta (”Ostotarjous”) ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi mitään muita kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainittuja viranomaisten rekisteröintejä, hyväksyntöjä tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ja muuta materiaalia ei jaeta, eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai sääntelyn nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti, postipalvelujen kautta tai millään muulla välineellä (sisältäen mutta ei rajoittuen, sähköpostitse, postitse, faksitse, teleksitse, puhelimitse tai sähköisesti internetin välityksellä tai muutoin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta tai Uudesta-Seelannista. Mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Ostotarjouksen ehdot esitetään tarjousasiakirjassa. Päättäessään ostotarjouksen hyväksymisestä Pihlajalinna Oyj:n (”Pihlajalinna”) osakkeenomistajien tulee nojautua ainoastaan tarjousasiakirjassa annettuihin tietoihin.

Tietoa osakkeenomistajille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Ostotarjousta tai tällä verkkosivustolla olevia tietoja tai asiakirjoja ei ole tehnyt tai hyväksynyt auktorisoitu henkilö Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (”FSMA”) artiklan 21 tarkoittamalla tavalla. Vastaavasti tällä verkkosivustolla olevia tietoja ja asiakirjoja ei jaella, eikä saa välittää, yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaisua eivät rajoita FSMA:n artiklan 21 mukaiset rahoitustarjousten rajoitukset, koska kyseessä on yhtiön tekemä tai yhtiön puolesta tehty julkaisu, joka liittyy transaktioon, jolla hankitaan yhtiön päivittäisten asioiden kontrolli; tai hankitaan 50 prosenttia tai enemmän äänioikeudellisista osakkeista yhtiössä vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) Order 2005 artiklan 62 mukaisesti.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Pihlajalinnan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Pihlajalinnaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Pihlajalinna ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jonka kotipaikka on Suomi, ja joka on suomalaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) sekä sen nojalla voimaan saatettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (kussakin tapauksessa kaikkien poikkeussääntöjen ja vapautusten mukaisesti, mikäli tällaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruutusoikeutta, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että tälle verkkosivustolle sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Pihlajalinnan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pihlajalinnan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pihlajalinnan muille osakkeenomistajille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, mukaan lukien Pörssilain kohta 14e-5, Mehiläinen ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Mehiläisen tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Pihlajalinnan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pihlajalinnan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Mehiläisen taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pihlajalinnan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjassa annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Pihlajalinnan osakkeiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Pihlajalinnan osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pihlajalinnan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Mehiläistä tai Pihlajalinnaa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Mehiläisen ja Pihlajalinnan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto ja sen sisältämät tiedot sisältävät lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän verkkosivuston sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseisen tiedon julkistamispäivämäärän mukaista asiantilaa.

Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

En vahvista