Korvauksen hakeminen

Tältä sivulta löydät korvaushakemuksen, jolla voit hakea korvausta lainaturva- ja henkilöturvavakuutuksista sekä eläke- ja säästöhenkivakuutusten kuolemantapauskorvausta.

Jos haet korvausta lainaturvasta työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella, ota yhteyttä Nordean konttoriin.

Täytä ja tulosta korvaushakemus. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesti. Jokaiselta edunsaajalta tarvitaan oma korvaushakemus. Edunsaajan allekirjoituksella varustetut lomakkeet liitteineen voit lähettää lomakkeessa olevalla osoitteella (Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Vakuutuspalvelut/Korvaushakemukset 5009665-2478 00006 VASTAUSLÄHETYS) ilman postimerkkiä. Nopeuttaaksesi korvauskäsittelyä täytä huolellisesti korvaushakemus sekä toimita alla olevan ohjeistuksen mukaiset liitteet.

Yleiset edunsaajamääräykset ja tarvittavat liitteet

Omaiset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan aviopuolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten kesken puoliksi. Jos rintaperillisiä ei ole, saa puoliso yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat vakuutuskorvauksen. 

Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio sukuselvityksestä tai maistraatin vahvistama kuolinpesän osakasluettelo. Sukuselvityksellä tarkoitetaan katkeamatonta virkatodistusketjua (15-vuotiaasta lähtien) vakuutuksenottajasta edunsaajaan.

Lapset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja mahdollisesta kuolleesta lapsesta katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Puoliso edunsaajamääräyksellä, liitteeksi tarvitaan virkatodistus, josta ilmenee vakuutuksenottajan avioliittotiedot.

Kuolinpesä edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin perustein kuin muukin perintö. Korvausta haetaan kuolinpesän nimissä ja kuolinpesän tilille, hakemuksen allekirjoittaa joku pesänosakkaista. Liitteeksi tarvitaan virkatodistuksilla osoitettu selvitys korvaushakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta ja selvitys siitä, että korvausta haetaan kuolinpesän tilille (esim. kopio tiliotteesta).

Lisätietoa endunsaajamääräyksistä. (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Erityiset edunsaajamääräykset ja tarvittavat liitteet

Erikseen nimetyiltä edunsaajilta, jotka ovat vakuutuksenottajan verotuksellisia lähiomaisia, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan virkatodistukset, joista vakuutuksenottajan ja edunsaajan välinen sukulaisuussuhde ilmenee.

Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan vakuutuksenottajan kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksessä ei ole sijaantulo-oikeutta, ellei sitä ole erikseen edunsaajamääräyksessä mainittu. Korvaushakemusten liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja lapsista katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Lisätietoa edunsaajamääräyksistä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Muut tarvittavat liitteet

Jos säästöt ylittävä kuolemanvaraturva on yli 2 000 € tai sivuvakuutettu on kuollut, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kuolinsyytodistus.

Haettaessa korvausta vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden tai haitan perusteella, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto.

Korvausten verotus

Henkivakuutusten kuolemantapauskorvaus

Kuolintapauskorvausten verotus perustuu voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Säästöhenkivakuutuksen perusteella vakuutuksenottajan verotukselliselle lähiomaiselle maksettava kuolintapauskorvaus on kokonaisuudessaan perintöverotettavaa vuodesta 2018 alkaen. Mikäli vakuutustapahtuma sattuu ennen vuotta 2018 on korvaus kuitenkin perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama  kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten yhteismäärästä.

Verotuksellisesti lähiomaisiksi katsotaan vakuutetun aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi ja tämän rintaperillinen, kasvattilapsi ja puolison lapsi.

Yhtiö lähettää korvauksista tiedon verottajalle.

Jos korvauksen saaja on muu kuin verotuksellinen lähiomainen tai kuolinpesä, korvauksesta pidätetään maksuhetkellä voimassaolevan lain mukainen pääomatulovero.

Perukirjaan tulee merkitä kaikki kuolinpesälle tai edunsaajalle maksetut kuolintapaussummat.

Eläkevakuutuksen (otettu ennen 18.9.2009) kuolemantapauskorvaus

Eläkevakuutukseen liittyvän henkivakuutuksen johdosta vakuutuksenottajan verotukselliselle lähiomaiselle maksettava korvaussumma on koko määrältään perintöveronalaista. Jos korvauksen saaja on muu kuin verotuksellinen lähiomainen tai kuolinpesä, on korvaus edunsaajan veronalaista pääomatuloa, josta toimitetaan 30 %:n suuruinen ennakonpidätys. Pääomatulolla vähennetty määrä on perintöveronalaista.

Verotuksellisesti lähiomaisiksi katsotaan vakuutetun aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi ja tämän rintaperillinen, kasvattilapsi ja puolison lapsi.

Eläkevakuutuksen (otettu 18.9.2009 jälkeen) kuolemantapauskorvausEläkevakuutukseen liittyvän henkivakuutuksen johdosta maksettava kuolintapauskorvaus on edunsaajan veronalaista pääomatuloa, josta toimitetaan 30 % suuruinen ennakonpidätys. Koko pääomatuloverolla vähennetty korvaussumma on saajalleen perintöveronalaista.
Pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden korvausPysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden johdosta maksettava kertakorvaus on saajalleen kokonaan verovapaa.

Ajankohtaiset tuotteet Ajankohtaiset tuotteet

MyLife

Taloudellista turvaa sinulle ja läheisillesi

Yksilöllinen ja joustava henkilövakuutus, jonka korvaus on käytettävissä haluamallasi tavalla.

Lainaturva Plus

Mahdollistaa asumisen omassa kodissa, vaikka elämä yllättäisi

Lainaan liitettävä henkilövakuutus, jonka korvaus lyhentää jäljellä oleva lainaasi.

Neuvoja henkilövakuutuksista

Mom and child  

Miksi tarvitsen lisäturvaa?

Elämän arvaamattomien yllätysten varalle

Woman looking out of window  

Usein kysyttyä

Kysymyksiä ja vastauksia lainaturvasta.