Sijoittamisen neuvonta Nordeassa

Sijoitusmarkkinoita koskeva sääntely uudistuu EU:ssa vuoden 2018 alussa MiFID ll -direktiivin tullessa voimaan. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta. Palvelumme ovat jo suurelta osin tulevan direktiivin edellyttämällä tasolla, ja nyt teemme muutoksia mm. kulujen ilmoittamiseen. Haluamme tarjota sinulle markkinoiden parasta sijoitusneuvontaa, samalla varmistaen, että toimimme säännösten mukaisesti.

Apua sijoituspäätösten tekoon Kulut Digitaalisia palveluita Muutoksia ehdoissa 1.1.2018 Apua sijoituspäätösten tekoon

Enemmän tietoa sijoituspäätösten tueksi

Sijoitusneuvonnan tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivat sijoitustuotteet.

Kysymme sinulta aiempaa enemmän asioita, jotta voimme varmistua kunkin sijoitustuotteen soveltuvuudesta juuri sinun tarpeisiisi. 

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä annamme sinulle kuvauksen tuotteen ominaisuuksista. Saat myös tietoa  tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja kuluista. Näin tuotteiden vertailtavuus helpottuu, ja sinun on entistä helpompi tehdä sijoituspäätöksiä.  

Kulut

Tarkempaa tietoa kuluista

Jatkossa sijoitustuotteista ja -palveluista keskustellessamme saat aiempaan verrattuna yksityiskohtaisempaa tietoa myös niiden kustannuksista. Eri toimijoiden vertailu helpottuu, kun myös tieto kuluista on tarkempaa.

Ilmoitamme sinulle vuosittain maksamasi kulut sekä prosentteina että euroina. Lisäksi ilmoitamme kulut ennen yksittäisen sijoituspäätöksen tekemistä. Saat myös neljä kertaa vuodessa omaisuusraportin.

Digitaalisia palveluita

Monipuolisia digitaalisia sijoittamisen palveluja

Nyt löydät yhä kattavammat palvelut digikanavistamme. Säästöjen ja sijoitusten itsenäinen hoito sujuu verkkopankissa ja Nordea Investorissa. Voit tarkastella, analysoida ja tehdä toimeksiantoja sekä oppia lisää sijoittamisesta sivuillamme.

Laajennamme lähikuukausina itsenäiselle sijoittajalle tarjottavaa rahastovalikoimaa noin neljälläsadalla yhteistyökumppaniemme hallinnoimalla rahastolla.

Lisäksi suunnittelemme uusia palveluja, joilla voit saada sijoitusneuvontaa digitaalisesti.

Muutoksia ehdoissa 1.1.2018

Muutoksia yleisissä sopimusehdoissa ja arvo-osuustileissä

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi EU-direktiivi (MiFID II) vaikuttaa asiakassopimuksiin. Olemme kertoneet asiakkaille kirjeitse sääntelyn vaikutuksista sopimusehtoihin. Muutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Katso uudet ehdot

Keskeisimmät muutokset

Sijoitusneuvonta

Pankin asiakkaalle tarjoama sijoitusneuvonta on sääntelyn määritelmän mukaisesti luonteeltaan ei-riippumatonta, koska pankki tarjoaa sijoitusneuvontaa pääasiallisesti pankin omista tuotteista tai sellaisten toimijoiden tuotteista, joihin pankilla on läheinen sidos. Pankki arvioi sijoitustuotteiden soveltuvuuden asiakkaalle kussakin sijoitusneuvontatilanteessa, mutta ei tarjoa asiakkaalle säännöllistä arviointia asiakkaalle suositeltujen sijoitustuotteiden soveltuvuudesta, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Nordean yhteistyökumppaneilta saamat myyntipalkkiot

Pankki voi vastaanottaa myyntipalkkioita eli kannustimia yhteistyökumppaneiltaan. Kannustimien vastaanottamisen tulee parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Pankki toteuttaa tätä muun muassa käyttämällä kannustimista saatuja tuloja sijoituspalvelujen jatkuvaan kehittämiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen.

Asiakkaalle annetaan ennen palvelun tarjoamista erikseen tieto kyseiseen palveluun liittyvien kannustimien euromääristä. Mikäli tarkkaa summaa ei ole tiedossa etukäteen, annetaan asiakkaalle tieto niiden laskentamenetelmästä. Siinä tapauksessa maksetun kannustimen tarkka euromäärä ilmoitetaan asiakkaalle jälkikäteen. 

Keskustelujen ja viestien tallentaminen

Pankki tallentaa myös jatkossa sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät asiakkaan kanssa käytävät keskustelut ja viestit, jotka johtavat tai voivat johtaa asiakastoimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen. Pankilla on oikeus käyttää puhelin- ja muita tallenteita todisteina toimeksiannossa mahdollisesti ilmenevien erimielisyyksien ratkaisemisessa ja muihin asiakkaalle erikseen ilmoittamiinsa tarkoituksiin. 

Pankilla on velvollisuus luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä. Kopio asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen ja vaihdettujen viestien tallenteista on saatavilla pyynnöstä viiden vuoden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tallenteita säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Henkilöasiakkaan kansalaisuus osana kaupankäynnin raportointia

Uuden sääntelyn myötä pankin velvollisuus raportoida viranomaisille sijoitustuotteilla käytävistä kaupoista laajenee. Jatkossa pankki käyttää raportoinnissa henkilöasiakkaiden osalta kansalaisuustietoa, jonka vuoksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan kaikista kansalaisuuksista.

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat LEI-tunnuksen arvopaperikauppaa varten

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat Legal Entity Identifier eli LEI-tunnuksen voidakseen käydä kauppaa listatuilla osakkeilla, joukkolainoilla, pörssissä noteeratuilla rahastoilla (ETF) tai johdannaisilla. LEI-tunnuksen käyttöönotto perustuu EU-sääntelyyn ja tämän maksullisen tunnuksen voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Sopimusehtojen muuttaminen

Mikäli pankki käyttää oikeuttaan muuttaa sopimusten ehtoja, pankki ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tai verkkopankissa sellaisten ehtojen muutoksista, jotka lisäävät asiakkaan velvollisuuksia tai vähentävät asiakkaan oikeuksia. 

Pankin lähettämät ilmoitukset

Postitse lähetetty ilmoitus katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä (7) sen lähettämisestä ja sähköinen ilmoitus päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty. Mikäli asiakas asuu vakituisesti ulkomailla, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen tulleen asiakkaan tietoon 14 kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.