Sääntelyn vaikutukset sopimusehtoihin

Ehtoihin vaikuttava sääntely

Asiakassopimusten ehtoja tarkennettiin 3.1.2018 voimaan tulleessa MiFID II -direktiivissä.

Tutustu ehtoihin ja asiakirjoihin Ehdot ja asiakirjat -sivulta.Avautuu uuteen ikkunaan

Keskeiset vaikutukset

Sijoitusneuvonta

Pankin asiakkaalle tarjoama sijoitusneuvonta on sääntelyn määritelmän mukaisesti luonteeltaan ei-riippumatonta, koska pankki tarjoaa sijoitusneuvontaa pääasiallisesti pankin omista tuotteista tai sellaisten toimijoiden tuotteista, joihin pankilla on läheinen sidos. Pankki arvioi sijoitustuotteiden soveltuvuuden asiakkaalle kussakin sijoitusneuvontatilanteessa, mutta ei tarjoa asiakkaalle säännöllistä arviointia asiakkaalle suositeltujen sijoitustuotteiden soveltuvuudesta, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Nordean yhteistyökumppaneilta saamat jakelupalkkiot 

Pankki voi vastaanottaa jakelupalkkioita eli kannustimia yhteistyökumppaneiltaan. Kannustimien vastaanottamisen tulee parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Pankki toteuttaa tätä muun muassa käyttämällä kannustimista saatuja tuloja sijoituspalvelujen jatkuvaan kehittämiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen.

Asiakkaalle annetaan ennen palvelun tarjoamista erikseen tieto kyseiseen palveluun liittyvien kannustimien euromääristä. Mikäli tarkkaa summaa ei ole tiedossa etukäteen, annetaan asiakkaalle tieto niiden laskentamenetelmästä. Siinä tapauksessa maksettujen kannustimien tarkka euromäärä ilmoitetaan asiakkaalle jälkikäteen.

Keskustelujen ja viestien tallentaminen

Pankki tallentaa sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät asiakkaan kanssa käytävät keskustelut ja viestit, jotka johtavat tai voivat johtaa asiakastoimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen. Pankilla on oikeus käyttää puhelin- ja muita tallenteita todisteina toimeksiannossa mahdollisesti ilmenevien erimielisyyksien ratkaisemisessa ja muihin asiakkaalle erikseen ilmoittamiinsa tarkoituksiin. 

Pankilla on velvollisuus luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä. Kopio asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen ja vaihdettujen viestien tallenteista on saatavilla pyynnöstä viiden vuoden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tallenteita säilytetään seitsemän vuoden ajan. 

Henkilöasiakkaan kansalaisuus osana kaupankäynnin raportointia

Pankilla on velvollisuus raportoida viranomaisille sijoitustuotteilla käytävistä kaupoista. Henkilöasiakkaiden osalta pankki käyttää raportoinnissa kansalaisuustietoa. Tämän vuoksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan kaikista kansalaisuuksista.

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat LEI-tunnuksen arvopaperikauppaa varten

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat Legal Entity Identifier eli LEI-tunnuksen voidakseen käydä kauppaa listatuilla osakkeilla, joukkolainoilla, pörssissä noteeratuilla rahastoilla (ETF) tai johdannaisilla. Maksullisen tunnuksen voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Sopimusehtojen muuttaminen

Mikäli pankki käyttää oikeuttaan muuttaa sopimusten ehtoja, pankki ilmoittaa asiakkaalle verkkopankissa tai kirjallisesti sellaisten ehtojen muutoksista, jotka lisäävät asiakkaan velvollisuuksia tai vähentävät asiakkaan oikeuksia.

Pankin lähettämät ilmoitukset

Postitse lähetetty ilmoitus katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä (7) sen lähettämisestä ja sähköinen ilmoitus päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty. Mikäli asiakas asuu vakituisesti ulkomailla, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen tulleen asiakkaan tietoon 14 kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.