Mikä on korkorahasto?

Korkotuotteisiin sijoittavat rahastot, eli korkorahastot, ovat vaihtoehto suorille korkosijoituksille, joita ovat esimerkiksi joukkolainat. Rahastosijoittaja saa jo pienelläkin summalla useita sijoituskohteita, jolloin sijoitusten tuotto-odotus paranee hyvän hajautuksen ansiosta. Korkosijoitukset tuottavat usein hyvin, kun osakekurssit ovat laskusuunnassa ja päinvastoin. On hyvä jakaa sijoituksensa sekä osakkeisiin että korkotuotteisiin.

  • Tuotto perustuu korko- ja luottoriskimarkkinoiden kehitykseen.
  • Voit sijoittaa pieniäkin summia, sillä minimimerkintä on vain 10 euroa.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Tuottoa korkomarkkinoilta

Korkorahasto ja niiden tuotto perustuu korkomarkkinoiden kehitykseen. Korkorahastot voidaan jaotella lyhyen koron, keskipitkän koron ja pitkän koron rahastoihin.

Korkorahastot hajauttavat sijoituksiaan eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri maiden lainoihin. Lisäksi ne hajauttavat sijoituksia ajallisesti eli ostavat eri aikoina ja eri pituisia lainoja. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoita voivat olla esim. valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä rahoituslaitokset ja muut yritykset. 

Sjoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy ilmi rahaston avaintietoesietteestä  ja rahaston säännöistä.

Korkorahastojen riskit osakemarkkinoita vähäisemmät

Korkorahastoihin sijoittaminen on tapa alentaa sijoitusten riskiä, sillä riskit ovat usein osakemarkkinoita vähäisemmät. Korkorahastot eivät kuitenkaan ole täysin riskitön sijoitus. Korkorahastoissa merkittävimmät riskit muodostuvat korko- ja luottoriskistä.

Korkoriski kuvaa korkosijoituksen hinnan herkkyyttä korkotason muutoksille. Korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti korkosijoituksen hintaan, eli korkotason noustessa korkosijoituksen hinta laskee ja päinvastoin.

Luottoriskillä tarkoitetaan epävarmuutta joukkolainojen liikkeeseenlaskijan takaisimaksukyvystä. Kun sijoitukseen liittyvän luottoriskin odotetaan nousevan, sijoituksen arvo laskee ja päinvastoin.

Laaja valikoima korkoihin sijoittavia rahastoja

Korkorahastot voidaan jaotella tarkemmin lyhyen koron, keskipitkän koron ja pitkän koron rahastoihin.

Lyhyen koron rahastot
Lyhytaikaisia korkoinstrumentteja

Keskipitkän koron rahastot
Yhdistävät lyhyt- ja pitkäaikaisia korkoinstrumentteja

Pitkän koron rahastot
Sijoittavat pääosin pitkäaikaisiin, laina-ajaltaan yli vuoden pituisiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoita voivat olla valtiot, kunnat, muut julkisyhteisöt ja yritykset.
 
Valtionlainarahastot
Valtionlainarahastot sijoittavat pääosin valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Näissä rahastoissa merkittävin riski muodostuu korkoriskistä.
 
Yrityslainarahastot / Investment Grade -rahastot
Yritysten (pankit ja muut yritykset) liikkeeseen laskemiin lainoihin sijoittavia rahastoja kutsutaan yrityslainarahastoiksi. Niissä merkittävin riski muodostuu luottoriskistä, eli sijoitusten liikkeeseenlaskijan velanmaksukyvyn muutoksiin liittyvästä epävarmuudesta.
 
Korkean riskin yrityslainarahastot / High yield -rahastot
High yield -rahastot puolestaan sijoittavat matalan luottoluokituksen saaneiden yritysten liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niille on ominaista korkeampi riski ja tuotto-odotus.

Tuotto ja riski
Hinnat
Säännöt ja esitteet