Keskeisimmät muutokset sijoitusmarkkinoiden sääntelyssä

Sijoitusmarkkinoita koskeva sääntely uudistui EU:ssa vuoden 2018 alussa MiFID ll -direktiivin tullessa voimaan. Tältä sivulta löydät kannaltasi keskeisimpiä muutoksia.

Tietoa uudistuksesta

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta. Haluamme tarjota sinulle markkinoiden parasta sijoitusneuvontaa, samalla varmistaen, että toimimme säännösten mukaisesti.

Kehittynyt raportointi

Sijoittamisen ja säästämisen asiakkaana saat kvartaaleittain raportin omistuksistasi. Saat meiltä myös automaattisen ilmoituksen, jos viputuotteen tai valtakirjasalkun arvo on laskenut 10 % tai enemmän. Kaikki raportit toimitetaan verkkopankin omapostiisi ellei kanssasi toisin sovita.

Sijoitusneuvonta

Nordean tarjoama sijoitusneuvonta on luonteeltaan ei-riippumatonta. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme sijoitusneuvontaa pääasiallisesti omista tuotteistamme tai sellaisten toimijoiden tuotteista, joihin Nordealla on läheinen sidos. Tässä tuotevalikoimassa olevilla rahastoilla on suurimmaksi osaksi aktiiviseen salkunhoitoon pohjautuva sijoitusstrategia, jossa markkinoita ja yhtiöitä analysoidaan tavoitteena tarjota asiakkaille lisätuottoa, aktiivista riskienhallintaa ja, joissain tapauksissa, ESG-asioiden hallintaa. Näiden tekijöiden johdosta kyseisten rahastojen hinnat ovat tavallisesti korkeammat kuin tuotteiden, joilla ei ole samoja piirteitä (passiivisesti hoidetut rahastot). Nordea voi vastaanottaa kannustimia yhteistyökumppaneiltaan. Tiedot kuluista ja kannustimista annetaan henkilökohtaisen sijoitusneuvonnan yhteydessä. Arvioimme sijoitustuotteiden soveltuvuuden sinulle kussakin sijoitusneuvontatilanteessa, mutta emme tarjoa kuitenkaan säännöllistä arviointia suositeltujen sijoitustuotteiden soveltuvuudesta, ellei tästä ole kanssasi toisin sovittu.

Nordean yhteistyökumppaneilta saamat myyntipalkkiot

Nordea voi vastaanottaa myyntipalkkioita eli kannustimia yhteistyökumppaneiltaan. Kannustimien vastaanottamisen tulee parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Käytämmekin kannustimista saatuja tuloja sijoituspalveluidemme jatkuvaan kehittämiseen ja tarjonnan monipuolistamiseen. 

Sinulle annetaan ennen sijoituspalvelun tarjoamista tieto kyseiseen palveluun liittyvien kannustimien euromääristä. Mikäli tarkkaa summaa ei ole tiedossa etukäteen, ilmoitamme sinulle niiden laskentaperusteet. Tässä tapauksessa maksetun kannustimen tarkka euromäärä ilmoitetaan sinulle jälkikäteen.

Sijoitustuotteen soveltuvuus

Henkilökohtaisessa sijoitusneuvonnassa kartoitamme aina tilanteesi, ja varmistamme, että suosittelemme vain sellaisia sijoituksia, jotka soveltuvat sinulle, ottaen huomioon myös taloudellisen riskinkantokykysi.

Sijoitusosaamisen arviointi

Kun käyt ensimmäistä kertaa kauppaa monimutkaisilla instrumenteilla verkkopalveluissamme, arvioimme tuoteosaamisesi testin avulla. Tuoteosaamisesi tulee olla hyväksytyllä tasolla, jotta voit käydä kauppaa kyseisillä tuotteilla. Testin avulla varmistamme, että ymmärrät kyseisen tuoteryhmän keskeiset ominaisuudet ja riskit.

Avaintietoesitteet ja -asiakirjat (KIID/KID)

Paketoitujen sijoitustuotteiden osalta tarjoamme nähtävillesi ennen kaupankäyntiä avaintietoasiakirjan, josta käy ilmi sijoitustuotteen tärkeimmät ominaisuudet, riskit ja kulut ja muut kustannukset. Tämä helpottaa eri sijoitustuotteiden ominaisuuksien ja kustannusten vertailua. Verkkopalveluissa pyydämme sinua vahvistamaan, että olet lukenut ja ymmärtänyt avaintietoasiakirjan sisällön ennen toimeksiantoa. 

Pohjois-Amerikkaan listatut pörssinoteeratut rahastot (ETF) 

Pohjois-Amerikkaan listattuja ETF-tuotteita ei voi ostaa Suomessa, koska kyseisten tuotteiden liikkeeseenlaskijoiden avaintietoesitteet (Key Information Document) eivät täytä 1.1.2018 voimaan tulleen PRIIPs-asetuksen mukaisia kielivaatimuksia. Asetuksen mukaisesti avaintietoesitteen tulee olla saatavilla jollakin kohdemaan virallisista kielistä. Pohjois-Amerikkaan listattujen ETF:ien avaintietoasiakirjoja ei kuitenkaan ole saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Jos jo omistat tällaisia ETF:iä, voit kuitenkin edelleen myydä niitä verkkopalveluissamme. 

Pörssinoteeratut todistukset (ETN) 

Verkkopalveluissamme tulee jatkossa olemaan tarjolla pörssinoteerattuja todistuksia (sertifikaatit) ja muita viputuotteita (warrantit, Turbot, mini-futuurit), joista on olemassa avaintietoasiakirja käyttämääsi palvelukieltä vastaavalla kielellä (Huom! Vain Suomi tai Ruotsi).

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (Best execution)

Nordealla on toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet, joiden mukaisesti pyrimme toteuttamaan asiakkaan toimeksiannot parhaalla mahdollisella tavalla. Toimeksiantojen toteutusperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että toimeksiantojesi toteutus tapahtuu kannaltasi mahdollisimman edullisin ehdoin. Verkkopalveluissa sinua pyydetään lukemaan ja hyväksymään uudet toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet ennen ensimmäistä toimeksiantoa.

Uusia vaatimuksia kaupparaportointiin

Uuden sääntelyn myötä velvollisuutemme on yksilöidä kaupankävijä viranomaisille tehtävässä raportoinnissa. Tämä koskee säännellyllä markkinapaikalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä rahoitusvälineillä tehtäviä kauppoja. Tällaisia kauppoja ovat muun muassa listattujen arvopaperien (esim. osakkeet, joukkolainat, pörssissä noteeratuilla rahastot (ETF) ja johdannaiset) ostaminen ja myyminen. 

Henkilöasiakkaiden yksilöiminen 

Henkilöasiakkaiden osalta tarvitsemme jatkossa kansalaisuustietoa, jonka vuoksi meillä tulee olla tiedot asiakkaidemme kaikista kansalaisuuksista. Tarvitsemme siis sinulta jatkossa tiedon, jos sinulla on kaksi tai useampia kansalaisuuksia. Useampien maiden kohdalla tarvitsemme kopion passista tietojen tarkastamista varten. Kysymme tietoja verkkopalveluissamme ja asiakaskohtaamisissa. 

Yritykset ja muut yhteisöt yksilöidään LEI-tunnuksella 

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat Legal Entity Identifierin eli LEI-tunnuksen voidakseen käydä kauppaa listatuilla arvopapereilla. LEI-tunnuksen käyttöönotto perustuu EU-sääntelyyn ja tämän maksullisen tunnuksen voi hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta. 

Lue lisää LEI-tunnuksesta ja miten sellaisen voi hankkiaAvautuu uuteen ikkunaan

Tarkempaa tietoa kuluista

Jatkossa sijoitustuotteista ja -palveluista keskustellessamme saat aiempaan verrattuna yksityiskohtaisempaa tietoa myös niiden kuluista ja kustannuksista. Eri toimijoiden vertailu helpottuu, kun myös tieto kuluista on tarkempaa. Ilmoitamme sinulle vuosittain maksamasi kulut sekä prosentteina että euroina. Lisäksi ilmoitamme kulut ennen yksittäisen sijoituspäätöksen tekemistä.

MiFID-asiakirjat

Sijoitusmarkkinoita koskeva sääntely uudistui EU:ssa vuoden 2018 alussa MiFID ll -direktiivin tullessa voimaan.

MiFID-asiakirjat
SuomeksiEnglanniksi
Toimeksiantojen toteutusperiaatteetAvautuu uuteen ikkunaanExecution policyAvautuu uuteen ikkunaan
Eturistiriitoja koskevat periaatteetAvautuu uuteen ikkunaanConflict of Interest PolicyAvautuu uuteen ikkunaan
Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus (englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaanClient classification, disclosure requirement and obligation to obtain informationAvautuu uuteen ikkunaan
Kauppapaikat (englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaanMain trading venues Avautuu uuteen ikkunaan
Vähittäisasiakkaiden toimeksiantojen toteutusperiaatteet - yhteenvetoAvautuu uuteen ikkunaan
Nordea Sisäisenä Toteuttajana – toimintaperiaatteet (englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaan

Commercial Policy for Nordea as a Systematic InternaliserAvautuu uuteen ikkunaan

 

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat raportit (englanniksi Best Execution reports) ovat luettavissa englannin kielisinä, tästä linkistäAvautuu uuteen ikkunaan

RTS27 -raportti kuvaa toteutuksen laatua Nordean toimiessa kauppapaikkana. Raportti kuvaa toimeksiantojen määrää, toteutuksen nopeutta ja varmuutta, sekä kaupankäynnistä asiakkaille aiheutuvia kustannuksia. Raportti julkaistaan kerran vuosineljänneksessä koskien edellistä vuosineljännestä. 

RTS28 -raportointi sisältää viisi käytetyintä kauppapaikkaa sekä välittäjää ja tarjoaa tietoja siitä, miten ja missä asiakastoimeksiantoja toteutetaan. Viisi käytetyintä kauppapaikkaa -raportti (englanniksi Top five venues) kertoo instrumenttiluokittain mille kauppapaikoille toimeksiannot on välitetty sekä kertoo toteutuksen laadusta. Viisi käytetyintä välittäjää -raportti (englanniksi Top five brokers) kertoo instrumenttiluokittain mille välittäjille asiakastoimeksiantoja on välitetty silloin kun Nordea on toimittanut asiakastoimeksiannon eteenpäin kolmannelle osapuolelle toteutettavaksi. Kyseisten RTS 28 -raporttien lisäksi Nordea julkaisee englanninkielisen koosteen analyyseistä ja päätelmistä (RTS 28 Article 3.3 Conclusions) koskien toteutusten laatua.