Usein kysyttyä - FATCA

KysymysVastaus
Mikä on FATCA?

FATCA on Yhdysvalloissa voimassa oleva laki, joka koskee ulkomaisten tilien ja muun sijoitusvarallisuuden verotusta (Foreign Account Tax Compliance Act).

Sen tarkoituksena on estää veronkiertoa Yhdysvalloissa. FATCAn mukaan rahoituslaitosten täytyy tunnistaa asiakkaat, joiden tiedot on raportoitava Yhdysvaltoihin.

FATCA on viety tai viedään osaksi paikallista lainsäädäntöä lukuisissa maissa, mm. kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Miten FATCA vaikuttaa?

Rahoituslaitosten täytyy FATCAn mukaan tunnistaa asiakkaistaan yhdysvaltalaiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt ja raportoida vuosittain tileistä ja sijoitusvarallisuudesta, jotka nämä asiakkaat omistavat suoraan tai epäsuorasti. Rahoituslaitokset raportoivat tiedot yleensä oman maansa veroviranomaisille.

FATCA on viety tai viedään osaksi paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa Nordea toimii. Tästä poikkeuksena on Venäjä, missä Nordea on allekirjoittanut sopimuksen lain noudattamisesta suoraan IRS:n kanssa.

Tästä syystä Nordean täytyy noudattaa FATCAn vaatimuksia kaikissa maissa, käydä läpi kaikki nykyiset ja uudet asiakkaat ja varmistaa heidän FATCA-statuksensa. Nordea ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiin lisätietojen saamiseksi.

Nordean on myös pidätettävä vero Yhdysvalloista peräisin olevista FDAP-maksuista (fixed or determinable, annual or periodical) tietyille rahoituslaitoksille, jotka eivät noudata FATCAn vaatimuksia.

Korvaako FATCA muut yhdysvaltalaiset verosäädökset?

Ei korvaa.  FATCA ja sitä koskevat paikalliset lainsäädännöt koskevat vain rahoituslaitoksilta vaadittavaa prosessia ja raportointia, joka liittyy asiakkaan tuntemiseen. Se ei vaikuta verolakeihin, jotka sinun on muuten otettava huomioon.

Nordea suosittelee, että pyydät neuvoa veroasiantuntijalta, jos sinulla on verolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Mitkä ovat Nordean velvollisuudet FATCA:n perusteella?

Nordealla on seuraavat velvollisuudet:

 • Nordean on käytävä läpi nykyiset ja uudet asiakkaansa ja tunnistettava asiakkaat, joita FATCAn mukainen raportointivelvollisuus koskee.
 • Nordean on raportoitava paikallisille veroviranomaisille tiedot kaikista yhdysvaltalaisten henkilöiden suoraan tai epäsuorasti omistamista tileistä. Venäjällä ja Sveitsissä Nordea raportoi suoraan IRS:lle.
 • Nordean on myös raportoitava tiedot tileistä ja muusta sijoitusvarallisuudesta, joiden omistajat eivät vastaa yhdysvaltalaisuutta koskeviin kysymyksiin.
 • Nordean on perittävä vero Yhdysvalloista peräisin olevista FDAP-maksuista tietyille rahoituslaitoksille, jotka eivät noudata FATCAn vaatimuksia.
Onko Nordea ainoa pankki,
joka tekee näin?
Ei ole, sillä kaikkien rahoituslaitosten on noudatettava FATCA-vaatimuksia. Eri rahoituslaitoksilla saattaa kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä vaatimusten noudattamisessa.
Eräs toinen pankki otti
minuun yhteyttä.
Miksi se pyysi minulta erilaisia asiakirjoja kuin Nordea?

 

Eri rahoituslaitoksilla saattaa olla erilaisia käytäntöjä kerätä tietoja asiakkailtaan FATCA-statuksen varmistamiseksi. Lisäksi lomakkeet saattavat olla erilaisia.

Mitä tietoja Nordea raportoi paikallisille veroviranomaisille? 

Vuodelta 2014 raportoitaviin tietoihin sisältyy nimi, osoite ja yhdysvaltalaisen henkilön verotustunnus sekä tilinumerot ja tilien saldot.

Miten tämä vaikuttaa yksittäisiin henkilöihin?

Vaikuttaako tämä minuun vain, jos olen Yhdysvaltain kansalainen?
Ei. Laissa on useita kriteerejä, jotka rahoituslaitosten on huomioitava, kun ne käyvät läpi asiakkaidensa tilejä ja pyrkivät tunnistamaan yhdysvaltalaiset henkilöt. Jos asiakas täyttää minkä tahansa seuraavista kriteereistä, häneen saatetaan ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi:

 • Yhdysvaltain kansalaisuus tai asuinpaikka Yhdysvalloissa
 • syntynyt Yhdysvalloissa
 • työlupa (Green Card)
 • henkilö viettää merkittävän osan ajastaan Yhdysvalloissa vuosittain
 • yhdysvaltalainen osoite asiakasrekisterissä
 • yhdysvaltalainen puhelinnumero asiakasrekisterissä
 • toistuvia maksuja Yhdysvalloissa olevalle tilille
 • valtakirja tai allekirjoitusoikeus annettu henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite
 • c/o-osoite on ainoa asiakasrekisterissä oleva osoite 

Rahoituslaitosten on käytävä läpi koko asiakaskuntansa, jotta ne voivat tunnistaa yhdysvaltalaiset henkilöt. Siksi ne saattavat ottaa yhteyttä myös henkilöihin, jotka eivät ole yhdysvaltalaisia henkilöitä.
 
Olen yhdysvaltalainen henkilö. Miten tämä vaikuttaa minuun?
Jos olet yhdysvaltalainen henkilö, Nordea saattaa ottaa sinuun yhteyttä saadakseen lisätietoja. Haluat ehkä myös selvittää, tarvitseeko sinun toimittaa muita tietoja Yhdysvaltain veroviranomaisille.

Nordea ei voi neuvoa sinua tässä asiassa, joten pyydämme sinua ottamaan yhteyttä veroasiantuntijaan.

Nordean on raportoitava sinua ja tilejäsi koskevat tiedot paikallisille veroviranomaisille vuosittain. Venäjällä ja Sveitsissä Nordea raportoi suoraan IRS:lle.
 
En ole yhdysvaltalainen henkilö. Miten tämä vaikuttaa minuun?
FATCA ei vaikuta mitenkään suurimpaan osaan asiakkaista, jotka eivät ole yhdysvaltaisia henkilöitä, joten heidän ei tarvitse tehdä mitään.

Nordea saattaa kuitenkin ottaa sinuun yhteyttä vahvistaakseen FATCA-statuksesi ei-yhdysvaltalaisena henkilönä. Näin tehdään, jos on syytä olettaa, että saattaisit olla yhdysvaltalainen henkilö FATCAn tarkoittamassa mielessä.

Jos sinulla on yhteistili yhdysvaltalaisen henkilön kanssa, tiliin sovelletaan FATCAn vaatimuksia.
 

 

Olen yhdysvaltalainen henkilö ja omistan suuren osan erään yrityksen osakkeista. Miten tämä vaikuttaa minuun?

Koska omistat suuren osan yrityksen osakkeista, olet todennäköisesti yrityksen tosiasiallinen edunsaaja tai yrityksessä valtaa käyttävä henkilö.

Nordealla saattaa olla velvollisuus raportoida sinua koskevia tietoja veroviranomaisille. Tämä kuitenkin riippuu siitä, millaista toimintaa yrityksesi harjoittaa. Jos liiketoiminta on passiivista, Nordean on raportoitava yrityksen tosiasiallisen edunsaajan tai yrityksessä valtaa käyttävän henkilön tiedot.

Liiketoiminnan katsotaan olevan passiivista esimerkiksi silloin, kun yli 50 prosenttia yrityksen tuotoista kertyy koroista tai osingoista.

 

Miten tämä vaikuttaa yrityksiin ja yhteisöihin?

FATCAn vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain yhdysvaltalaisiin yrityksiin.

Nordea ottaa yhteyttä useisiin yritysasiakkaisiin eri puolilla maailmaa määrittääkseen niiden FATCA-statuksen ja voidakseen luokitella jokaisen asiakkaan. Tämä tehdään joko Nordean omien tai Yhdysvaltain veroviranomaisten lomakkeiden avulla tarvittavista tiedoista riippuen.

Minkälaisia asiakirjoja minun on toimitettava?

Nordea ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä ja kertoo, mitä tietoja tarvitaan ja mitä lomakkeita sinun on täytettävä.

Toimittaako Nordea minulle kaikki tarvittavat lomakkeet?
 

Jos otamme sinuun yhteyttä, lähetämme mukana tarvittavat lomakkeet tai linkit verkkosivuille, joilta voit ladata lomakkeet.

Mitä Nordea tekee, jos en toimita FATCAn vaatimusten mukaisia tietoja?

Mikäli et pyydettäessä toimita tietoja pankkiin, sinua kohdellaan FATCA-lain mukaan henkilönä, jota koskevat tiedot on raportoitava Yhdysvaltoihin.

Nordea raportoi näistä asiakkaista paikallisille veroviranomaisille samat tiedot kuin niistä asiakkaista, jotka ovat toimittaneet Nordealle pyydetyt asiakirjat ja jotka katsotaan yhdysvaltalaisiksi henkilöiksi. Nordea ilmoittaa myös, että asiakas ei itse ole toimittanut tietoja vaan rahoituslaitos ilmoittaa ne.

Jos asiakas ei ole toimittanut pankille tarvittavia tietoja, pankin täytyy joissakin poikkeustapauksissa periä veroa maksuista, joita tulee tällaisen asiakkaan tilille yhdysvaltalaisilta tileiltä.