Yleistä

Pohjoismaiden suurimpana pankkina velvollisuutemme on saada aikaan muutoksia ja mahdollistaa kestävä tulevaisuus. Tähän olemme myös sitoutuneet.

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millä tavoin otamme kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksissä ja sijoitusneuvonnassa, sekä kuinka tunnistamme ja hallitsemme mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen.

Esittämämme tiedot noudattavat EU:n asetusta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (englanniksi Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), joka on tullut voimaan 10.3.2021.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Nordea Henkivakuutus

Kestävyysriskien huomioon ottaminen

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon. Olemme luoneet vahvan hallintorakenteen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvien seikkojen hallitsemiseksi ja ESG-näkökohtien huomioon ottamiseksi sijoitusanalyysissämme ja päätöksenteossamme.

Voit lukea lisää kestävyysriskien huomioon ottamisesta tästä dokumentista.Avautuu uuteen ikkunaan

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen

Nordea Henkivakuutus ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin yhteisön tasolla eli kaikkien niiden varojen kohdalla, joista Nordea Henkivakuutus tekee sijoituspäätöksen ja joiden kohdentamisesta se päättää varojen hoitoon liittyvänä velvollisuutena. Poikkeuksena ovat taseeseen sisältyvät varat, joista Nordea Henkivakuutus ei suoraan tee sijoituspäätöstä. Näiden varojen kohdalla yhtiö ei ota huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia. Pystyäksemme jatkossa huomioimaan haitalliset kestävyysvaikutukset myös näiden varojen osalta, aiomme kehittää prosessejamme tarvittavalla tavalla. 

Nordea Henkivakuutuksen sijoituspäätösten ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti Nordea-konsernin henkivakuutusyhtiöiden Responsible Investment policy -käytännesäännöissä kuvatussa asianmukaisen huolellisuuden prosessissamme. Koska Nordea Henkivakuutus on varojen omistaja, otamme sijoitusprosessissamme pääasialliset haitalliset vaikutukset huomioon valitsemalla varainhoitajia ja sijoitustuotteita, joiden strategiassa ja liiketoimintamallissa otetaan huomioon kestävyystekijät. Jos valitun varainhoitajan toiminnassa havaitaan puutteita pääasiallisten haitallisten vaikutusten arvioinnissa, käynnistämme vaikuttamistoimet, joiden tavoitteena on parantaa tasoa. Lisätietoja on Responsible Investment policy -käytännesäännöissämme. Pääasialliset haitalliset vaikutukset voidaan lisäksi ottaa huomioon yksittäisen sijoitusstrategian tasolla.

Voit lukea lisää haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamisesta tästä dokumentista.Avautuu uuteen ikkunaan

Palkitsemispolitiikoiden johdonmukaisuus kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa

Nordea Henkivakuutus on osa Nordea-konsernia ja noudattaa konsernin sisäisiä palkitsemista koskevia sääntöjä. Niillä pyritään edistämään vahvaa riskienhallintaa ja riskien valvontaa sekä estämään kannustaminen liialliseen riskinottoon.

Suoriutumista arvioidaan taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten tavoitteiden pohjalta. Palkitseminen on kytketty tehokkaaseen riskienhallintaan – eli kaikkien asiaankuuluvien riskien huomioon ottamiseen ja vähentämiseen – ja soveltuvaan sääntelyyn. Tähän sisältyy kestävyysriskien pitäminen hallinnassa.