Henkilötietojen käsittely

Tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen osa vakuutustoimintaa. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jäljempänä "Nordea Henkivakuutus", käsittelee henkilötietojasi.

Nordea Bank Oyj toimii Nordea Henkivakuutuksen asiamiehenä ja hoitaa asiakasrajapinnassa tapahtuvaa yhteydenpitoa, esim. myynti ja vakuutuksen hoitaminen. Pankin henkilötietojen käsittelystä löydät tietoa Nordean tietosuojaselosteesta. Jos haluat tietää, mitä henkilötietoja Nordealla on sinusta, lue ohje pyynnön tekemiseen. 

Avaa Nordean tietosuojaseloste
Avautuu uuteen ikkunaan

Avaa ohje pyynnön tekemiseenAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Henkivakuutuksen tietosuojaseloste

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (Y-tunnus 0927072-8; osoite Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea), jäljempänä "Nordea Henkivakuutus", on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Nordea Henkivakuutus kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. 

Nordea Henkivakuutuksessa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” potentiaalisiin asiakkaisiin, vakuutuksenottajiin, vakuutettuihin, korvauksenhakijoihin, asiakkaidemme työntekijöihin, vuokralaisiin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja yrityksen vastuuhenkilöihin.

1. Mitä henkilötietoja Nordea Henkivakuutus kerää

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Nordea Henkivakuutuksen tuotteiden, palveluiden ja kanavien käytöstä.

Alla on lueteltu henkilötietoryhmät, joihin kuuluvia tietoja keräämme ja käytämme. Kuhunkin ryhmään kuuluvista henkilötiedoista annetaan esimerkkejä. Huomaa, että esimerkit eivät kata kaikkia tilanteita. Sinulta keräämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu sinulle tarjoamastamme palvelusta tai tuotteesta.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Yksilöintitiedot: esimerkiksi henkilötunnus, koko nimi, kopio passista tai ajokortista, verkko- ja mobiilipankkitunnukset sekä IP-osoite.
 • Yhteystiedot: esimerkiksi käynti-/postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Taloudelliset tiedot: esimerkiksi sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot ja vakuutukset. Lisäksi jos haet riskihenkivakuutusta suurella turvamäärällä, kysymme lisätietoja taloudellisesta tilanteestasi.
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: esimerkiksi verotusmaa ja ulkomainen verorekisterinumero sekä asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot.
 • Profilointitiedot: esimerkiksi demografiatiedot ja ammatti.
 • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot: esimerkiksi henkivakuutusten hakemista ja vakuutuskorvausten käsittelyä varten tarvitsemme vakuutetun terveydentilaa koskevia tietoja. 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:

Osan Nordea Henkivakuutuksen keräämistä henkilötiedoista saamme suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta henkilötietoja kuten nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Keräämme myös tulo- ja luottotiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. 

Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä meillä voi olla valvontakameroita konttoreissamme.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

Keräämme henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten julkisesti saatavilla olevia tietoja ja tietoja muista ulkoisista lähteistä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja palvelujamme sekä täyttämään lakisääteiset vaatimukset. Saamme kolmansilta osapuolilta (esim. viranomaisilta) ajoittain eräisiin henkilötietoryhmiin liittyviä päivityksiä, jotta voimme varmistaa, että henkilötietosi ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla.

Esimerkkejä kolmansien osapuolten tietojen lähteistä:
 • viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esimerkiksi väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit)
 • listat talouspakotteista (esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n ja YK:n, sekä kansallisten järjestöjen, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön (OFAC), ylläpitämät listat)
 • luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.  
 • terveystietoja terveydenhoitolaitoksilta (riskihenkivakuutusten yhteydessä). 
 • muut Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt tai yhtiöt, joiden kanssa teemme yhteistyötä
 • esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai hakukoneiden kautta julkisesti saatavilla olevat tiedot. Sosiaalinen media voi myös luovuttaa meille tietoja asianomaisissa kanavissa/medioissa käyttämiesi yksityisyysasetusten mukaisesti.

2. Miten Nordea Henkivakuutus käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?

Käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattujen oikeusperusteiden ja tarkoitusten mukaisesti

Sopimuksen täytäntöönpano

Yksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä. Käsittelemme henkilötietoja myös siksi, että voimme dokumentoida ja täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan.

Esimerkkejä käsittelytoimista, joita sopimuksen täytäntöönpano kanssasi edellyttää:

 • henkilötietojen käsittely vakuutuksen myöntämiseen ja korvausten maksamiseen liittyen
 • yhteystietojesi kerääminen, jotta voimme tarjota sinulle asiakaspalvelua sopimuskaudella, mukaan lukien asiakastuki ja asiakassuhteen hallinnointi sekä yhteydenpito kanssasi
Lakisääteiset velvoitteet

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • asiakkaan tuntemisvelvollisuus (KYC)
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, selvittäminen ja paljastaminen
 • pakotetarkistukset
 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille 
 • riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimukset
 • muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten arvopapereihin, rahastoihin ja vakuutuksiin liittyvään lainsäädäntöön.
Oikeutettu etu

Käytämme tarvittaessa henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseen, mikäli sinun etusi tai perusoikeutesi ja vapautesi eivät syrjäytä tällaisia etuja.

Esimerkkejä oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä:

 • Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. 
 • Profilointi esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin.
 • Taloudellisten ja demografisten tietojen anonymisointi, jotta voimme koota tilastoja tuotteiden ja palveluiden testaus- ja kehittämistarkoituksiin. Anonymisoituja ja koottuja tilastoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.
 • Sosiaalisen median käytön analysointi, jotta voimme tarjota parempaa ja kohdennetumpaa markkinointia ja viestintää sekä palveluja ja neuvontaa, vastata kommentteihin ja tarjota käyttäjätukea.
 • Oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.
 • Henkivakuutuskorvauksen edunsaajan henkilötietojen käsittely.
Suostumus

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumuksia. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

Mikäli tarvitsemme terveystietojasi käsitelläksemme vakuutushakemuksesi pyydämme suostumuksesi terveystietojesi käsittelyyn. Voit kieltäytyä antamasta suostumusta käsittelyyn, jolloin emme voi valitettavasti käsitellä hakemustasi emmekä myöntää vakuutusta. 

Pyydämme tarvittaessa suostumuksesi myös terveydentilaasi koskevien lisätietojen pyytämiseen terveydenhuollon toimijoilta. Antaessasi suostumuksen terveystietojesi pyytämiseen suostumuksessa mainituilta tahoilta, pyydämme hakemuksesi käsittelemiseksi tarvittavat tiedot puolestasi. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä antamasta suostumustasi tietojesi pyytämiseen terveydenhuollon toimijoilta. Huomaathan, että tällöin sinun tulee itse toimittaa hakemuksesi käsittelemiseksi mahdollisesti tarvitsemamme tiedot.

Sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus terveystietojen käsittelyyn. Huomioithan, että mikäli peruutat suostumuksen, joudumme keskeyttämään hakemuksesi käsittelyn. Säilytämme kuitenkin hakemustasi koskevia tietoja vakuutussopimuslain nojalla tai, mikäli vakuutuksesi on ehtinyt tulla voimaan, tietosuojalain nojalla asiakassuhteeseen perustuen. 

Sinulla on oikeus peruuttaa myös antamasi suostumus terveyttä koskevien lisätietojen pyytämiseen terveydenhuollon toimijoilta. Huomaathan, että peruuttaessasi suostumuksesi sinun tulee itse toimittaa hakemuksesi käsittelemiseksi mahdollisesti tarvitsemamme tiedot, emmekä voi pyytää niitä puolestasi. 

Kansallinen lainsäädäntö

Vakuutusyhtiöllä on tietosuojalain nojalla oikeus käsitellä vakuutustoiminnassa saamiaan, vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi tarpeellisia tietoja vakuutetun terveydentilasta, sairauksista ja hoitotoimenpiteistä. Käsittelemme terveystietojasi korvauskäsittelyn yhteydessä. Voimme käsitellä terveystietoa myös analytiikka- ja prosessinkehittämistarkoituksissa. Analytiikkaa ja prosessien kehittämistä varten käsittelemästämme terveystiedosta on häivytetty muut tunnistetiedot niin, ettei terveystietoa voi yhdistää luonnolliseen henkilöön.

3. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen, ilman, että ihminen osallistuu päätöksentekoon. Automaattisen päätöksenteon perustana ovat keräämämme henkilötiedot. 

Automaattista päätöksentekoa voidaan hyödyntää vakuutus- tai korvaushakemuksesi hyväksymiseen käsittelyn nopeuttamiseksi ja päätösten tasapuolisuuden varmistamiseksi. Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, joka on tehty automaattista päätöksentekoa hyödyntäen, voit pyytää, että asian käsittelee uudelleen rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö. Sinulla on oikeus esittää kantasi, saada selvitys tehdystä päätöksestä ja oikeus riitauttaa päätös. Sinulla on oikeus myös kieltäytyä automaattisen päätöksenteon kohteeksi joutumisesta. Huomaathan, että hakemuksestasi poikkeavan vakuutus- tai korvauspäätöksen tekee aina luonnollinen henkilö.  

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan henkilön tiettyjä ominaisuuksia.

Vakuutuksen ostaminen ja muuttaminen

Hyödynnämme automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksissä. 

Päätös perustuu keräämiimme henkilötietoihin sekä lain, vakuutusehtojen ja hyvän vakuutustavan mukaisiin vakuuttamisohjeisiimme. 

Terveysselvitys

Hyödynnämme automaattista päätöksentekoa ja profilointia vakuuttamispäätöksessä, kun täytät vakuutusta hakiessasi terveysselvityksen ostaessasi vakuutuksen sähköisistä kanavista ja antaessasi tietoja vakuutetun terveydentilasta.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutus voidaan irtisanoa automaattisesti maksamattomien laskujen vuoksi.

4. Kenelle Nordea Henkivakuutus voi luovuttaa ja/tai siirtää henkilötietoja

Voimme luovuttaa/siirtää henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista tai siirtämistä, että asiaan kuuluvia finanssialan salassapitovelvoitteita – kuten vakuutussalaisuutta – noudatetaan.

Viranomaiset

Verohallinnolle lähetämme tiedot veronlaisista vakuutuskorvauksista ja eläkevakuutusten tapauksessa maksetuista vakuutusmaksuista. Kelalle lähetämme tiedot maksetuista eläkkeistä. Toisinaan luovutamme tietoja pyynnöstä esimerkiksi ulosottoviranomaiselle.

Asiakkaiden tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rahanpesun ja terrorismin tutkintaan saattamista varten. Lisäksi samoja tietoja voidaan luovuttaa keskusrikospoliisille sellaisten rikosten tutkintaan saattamista varten, joilla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt

Nordea Henkivakuutus voi jakaa tietoa vakuutusyhtiölainsäädännön perusteella Nordea Pankin kanssa pois lukien asiakasta koskeva terveystieto. Nordea Pankki toimii Nordea Henkivakuutuksen asiamiehenä ja hoitaa asiakasrajapinnassa tapahtuvaa yhteydenpitoa, esim. myynti ja vakuutuksen hoitaminen. Tämän vuoksi Nordean Pankilla ja Nordea Henkivakuutuksella on yhteisiä asiakastietojärjestelmiä. 

Lisäksi voimme luovuttaa tietoja Nordea Vakuutus Suomi Oy:lle antamasi suostumuksen nojalla.

Kolmannet osapuolet

Nordea Henkivakuutus käyttää yhteistyökumppaneita tarjotakseen tuotteita ja palveluita. Olemme valinneet yhteistyökumppanimme huolellisesti ja tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, joissa sovitaan myös henkilötietojen käsittelystä. 

Riskihenkivakuutuksiin liittyen asiakas voi halutessaan antaa suostumuksen Nordea Henkivakuutukselle pyytää terveydenhuollon yksiköiltä terveydentilaa koskevia tietoja vakuutus- ja korvaushakemusten käsittelemiseksi. Tarvittavien tietojen hankkimiseksi Nordea Henkivakuutus voi luovuttaa kyseisille terveydenhuollon yksiköille asiakkaan terveydentilaa ja vakuutusta koskevia yksilöityjä tietoja.

Nordea Henkivakuutus käyttää jälleenvakuuttajaa tietyissä tilanteissa. Tällöin Nordea Henkivakuutuksella on lakiin perustuva oikeus luovuttaa myös henkilötietoja. Jälleenvakuuttaja toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Siirry jälleenvakuuttajan sivulleAvautuu uuteen ikkunaan 

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Nordea Henkivakuutus voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.
 • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen. 

5. Miten Nordea Henkivakuutus suojaa henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi 

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Nordea Henkivakuutuksen hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Nordean tarjoamissa verkkopalveluissa. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi lainsäädännön tai muiden henkilöiden yksityisyyden suojan nojalla. 

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa. 
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.

Meillä on finanssisektorin lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos olet oikeutettu rekisteröimiemme tietojen poistamiseen mutta tarvitset niitä oikeusvaateen puolustamiseksi, voit pyytää rajoittamaan tietojen käsittelyn tietojen säilyttämiseen.

Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu yllä kuvatun mukaisesti, Nordea Henkivakuutus voi silti käsitellä tietojasi muilla tavoilla, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöön panemiseksi tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos se perustuu oikeutettuun etuun, mukaan lukien käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

f) Oikeus peruuttaa suostumus. Kun tietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Kun Nordea Henkivakuutus pyytää suostumustasi, pyyntö sisältää tietoa oikeudesta peruuttaa suostumuksesi.

g) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Avaa ohje pyynnön tekemiseenAvautuu uuteen ikkunaan. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. 

7. Kuinka kauan Nordea Henkivakuutus säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten rahanpesun estämiseen, kirjanpitoon ja vakavaraisuusvaatimusten toteuttamiseen, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

Esimerkiksi:

 • Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti.
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten.
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tarkoitetut asiakkaan tuntemistiedot: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen.
 • Hylätyt vakuutushakemukset: kolme vuotta.
 • Vakuutustarjoukset: yhdeksän kuukautta tarjouksen tekemisestä.

8. Evästeet

Tämän tietosuojaselosteen lisäksi voit lukea evästeitä koskevat periaatteemmeAvautuu uuteen ikkunaan, joissa kerrotaan evästeiden asettamisesta ja käytöstä. Lisätietoja on saatavilla nordea.com -verkkosivuston alalaidassa kohdassa ”Evästeet”.

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Nordea Henkivakuutus noudattaa kansallista ja EU:n laajuista tietosuojalainsäädäntöä. Lue tietosuojaselosteemme aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto Nordeaan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Nordean asiakaspalveluun tai paikalliseen konttoriisi. Nordea-konserni on myös nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officerin), jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen  Avautuu uuteen ikkunaan tai kirjeitse osoitteeseen Nordea, Group Data Protection Office, c/o Palveluasiamies, Satamaradankatu 5, 00020 Nordea. Jos haluat ottaa yhteyttä Nordea Henkivakuutuksen tietosuojavastaavaan, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen Avautuu uuteen ikkunaan tai kirjeen osoitteeseen Nordea Henkivakuutus Suomi, Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea. Huomioithan, että emme voi vastata henkilökohtaisiin vakuutusasioihin avoimen sähköpostin kautta.

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen missä tahansa maassa, jossa Nordea tarjoaa sinulle tuotteita tai palveluita.

Siirry sivulle tietosuoja.fiAvautuu uuteen ikkunaan