Metsävakuutus suojaa omaisuutesi

Metsän omistamiseen liittyy riskejä, joita muuttuvat ilmasto-olosuhteet lisäävät. Esimerkiksi luonnonilmiöt, kuten myrskyt, ovat koetelleet viime aikoina paljon Suomen metsiä.

 • Talousmetsävakuutus turvaa taimikon, puuston ja hakatun puutavaran metsässä, jota käytetään pääasiassa puun tuottamiseksi metsätaloudessa. 
 • Tonttimetsävakuutus turvaa taimikon ja puuston enintään kolmen hehtaarin metsässä, jonka alueella on päärakennus tai rakennuslupa sille.
 • Emme vähennä korvauksesta tuhoutuneen puuston myyntiarvoa, se jää asiakkaalle itselleen. 
Vakuutusvaihtoehdot
Korvausmäärät

Metsävakuutuksen vaihtoehdot

Saat sopivan vakuutusturvan niin talous- kuin tonttimetsälle, ja näin siirrät riskejä vakuutusyhtiölle.

Vakuutusvaihtoehdot
Talousmetsä perusTalousmetsä laajaTonttimetsä

Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot 
(esim. tulva- tai ilkivaltavahingot)

XX

Myrsky- ja lumivahingot 

XX

Hyönteisvahinkoturva 

XXX

Paloturva - Vakuutuksesta korvataan tulen tuhoaman puun ja taimikon vahinko, jonka syynä on irti päässyt tuli, räjähdys tai salamanisku.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi sammutustoimien taimikolle ja puustolle aiheuttama vahinko.

XXX

Jyrsijävahinkoturva 

XXX

Odotusarvoturva - Odotusarvolla tarkoitetaan tulevaisuudessa saamatta jäävien hakkuutulojen menetystä, joka aiheutuu siitä syystä, että metsä tuhoutuu vahingon johdosta. 

Vakuutuksesta korvataan taulukon mukainen prosenttiosuus vakuutuskirjan korvausmäärästä tuhoutuneen puuston iän mukaan. 

Puuston ikä ja korvaus 

 • 25-35 vuotta 100% 
 • 36-45 vuotta 50% 
 • 46-55 vuotta 25%
XX
Metsän omistaja tarvitsee turvakseen myös vastuu- ja oikeusturvan.
Maa- ja metsätalouden vastuu- ja oikeusturva on tarkoitettu yksityiselle talousmetsän omistajalle. Nämä turvat on mahdollista vakuuttaa kotivakuutuksen yhteydessä.
Maa- ja metsätalouden vastuu
Vastuusta korvataan vakuutetun kotitalouden ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon, josta hän on lain mukaan korvausvelvollinen.
Maa- ja metsätalouden oikeusturva
Oikeusturvasta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä metsätalouden harjoittamiseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Metsävakuutuksen korvausmäärät

Vaihtoehdot korvausmäärille
Talousmetsä
Korvaustaso 1
Taimikko 1 560 €/ha
Puusto ja puutavara
- palovahingoissa käypä hinta €/m3
- muut vahingot 21 €/m3

Korvaustaso 2
Taimikko 1200 €/ha
Puusto ja puutavara
- palovahingoissa käypä hinta €/m3
- muut vahingot 16 €/m3

Korvaustaso 3
Taimikko 840 €/ha
Puusto ja puutavara
- palovahingoissa käypä hinta €/m3
- muut vahingot 12 €/m3

Odotusarvo talousmetsälle
Korvaus on puuston ikään perustuva osuus korvaustason mukaisesta korvausmäärästä muissa kuin palovahingoissa. Palovahingoissa korvaus puuston odotusarvon menettämisestä perustuu metsäalan ammattilaisen tekemään arvioon. 

Puuston ikä, korvauksen suuruus 

 • 25-35 vuotta 100 % 
 • 36-45 vuotta 50 % 
 • 46-55 vuotta 25 %
Talousmetsän vahingon määrästä vähennetään valittu omavastuu.

Tonttimetsä 

Tonttimetsävakuutuksen korvaustaso on aina sama: 

Taimikko 2 400 €/ha
Puusto ja puutavara 

 • palovahingoissa käypä hinta €/m3 
 • muut vahingot 30 €/m3 
 • Tonttimetsävakuutuksen omavastuu on 150 €.