Markkinajulkaisujen vastuuvarauma

Sijoituskatsaus

Julkaisun tai raportin sisältö

Suositukset, laskelmat ja tavoitehinnat perustuvat yhteen tai useampaan arvostusmenetelmään, kuten kassavirta-analyysiin, tunnuslukujen käyttöön tai markkinoiden tekniseen analyysiin sekä korkoja ja valuuttoja koskeviin ennusteisiin julkaisuhetken markkinatilanne ja tarkasteluajanjakso huomioon ottaen. Julkaisussa tai raportissa siteeratut suositukset ja tavoitehinnat sekä ennusteiden taustalla olevat keskeiset oletukset perustuvat nimettyyn lähdemateriaaliin. Niiden julkaisuajankohta ilmenee lainatusta materiaalista. Ennusteita ja arvioita voidaan muuttaa, mikäli asianomaista yhtiötä/liikkeeseenlaskijaa arvioidaan uudelleen lähdemateriaalin myöhemmissä versioissa.

Allokaatiosuositus

Nordeassa sijoitusneuvonnan lähtökohtana on asiakkaan riskiprofiilin mukainen omaisuuslajiallokaatio. Markkinanäkemyksestä riippumattomat, pitkän aikavälin omaisuuslajiallokaatiot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja niitä muutetaan, mikäli arviomme markkinoiden pitkän aikavälin tuotoista tai riskeistä on olennaisesti muuttunut. Markkinanäkemyksen mukaiset omaisuuslajisuositukset on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat aktiivisesti muuttaa salkkunsa omaisuuslajirakennetta riskiprofiilinsa puitteissa markkinatilanteen vaihdellessa. 

Suositusten tavoitteena on tuottaa kullakin riskiprofiililla suositeltua perusrakennesalkkua parempi tuotto. Suosituksissa yli/alipainotettavien omaisuuslajien katsomme 3–6 kuukauden aikajänteellä tuottavan paremmin/huonommin kuin sijoitukset muihin vastaaviin omaisuuslajiryhmiin. Pääomaisuuslajien (osake-, joukkolaina- ja rahamarkkinasijoitusten) suositukset voivat vaihdella +/–15 prosenttiyksikköä peruspainoon nähden. Osakemarkkina-alueiden ja joukkolainasegmenttien suositukset voivat vaihdella +/–20 prosenttiyksikköä peruspainoon nähden. Suosituksia muutetaan tarvittaessa ja ne tarkistetaan vähintään kerran kuussa.

Kotimainen osakemallisalkku

Mallisalkkuyhtiöt eivät ole absoluuttisia ostosuosituksia, vaan osakkeet on valittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu suomalainen osakesalkku. Mallisalkun tavoitteena on saavuttaa OMX Helsinki Cap -tuottoindeksiä parempi tuotto. Mallisalkku ei pyri seuraamaan indeksin rakennetta ja täten indeksin ja mallisalkun väliset osakepainoerot voivat olla merkittäviä. Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Mallisalkkuyhtiöiden painot määritellään portaittain 5 %-yksikön välein. Yksittäisen yhtiön vähimmäispaino mallisalkussa on 5 % ja enimmäispaino 20 %.

Pohjoismainen osakemallisalkku

Pohjoismaisen mallisalkun osakkeet on poimittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu pohjoismainen osakesalkku. Mallisalkun tavoitteena on saavuttaa VINX Benchmark -tuottoindeksiä parempi tuotto. Pohjoismainen mallisalkku ei pyri seuraamaan indeksin rakennetta ja täten indeksin ja mallisalkun väliset painoerot voivat olla merkittäviä. Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Mallisalkkuyhtiöiden painot määritellään kolmiportaisella asteikolla, jossa likviditeetti päivävaihdolla mitattuna määrittelee yhtiön salkkupainon. Mallisalkku julkaistaan verkkopankissa yhtiökatsausten kera. Salkun kokoonpanoon voidaan kuitenkin tehdä muutoksia milloin tahansa. Muutoksista raportoidaan aamu- ja viikkoraporteissa.

Global-suosituslista

Global-suosituslista on kansainvälinen osakesuosituslista, johon on valittu noin 20 kiinnostavaa sijoituskohdetta Pohjoismaiden ulkopuolelta. Suosituslistan osakkeita valittaessa huomioidaan useita tekijöitä, kuten Standard & Poor’sin osakesuositukset, Nordean sijoitusstrategia sekä arviot osakemarkkinoiden yleisestä kehityssuunnasta. Suositusmuutoksista ja listalla olevien yhtiöiden keskeisistä tapahtumista tiedotetaan Nordean muissa asiakasjulkaisuissa, kuten Aamu- ja Viikkoraporteissa.

Joukkolainojen suosituslistat

Joukkolainojen suosituslistoille on valittu euroalueen valtioiden ja eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja sekä Nordea Bank Oyj:n liikkeeseen laskemia korkotodistuksia. Valinnat perustuvat näkemykseemme yleisistä joukkolainamarkkinoiden näkymistä sekä liikkeeseenlaskijoiden ja korkotodistusten viiteyhtiöiden luottokelpoisuudesta. 

Suosituslistalle on valittu pääosin sellaisia joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskijat tai viiteyhtiöt ovat luottokelpoisuudeltaan vakavaraisia liikkeeseenlaskijoita (investment grade). Listalla on myös korkeamman luottoriskin lainoja, joiden liikkeeseenlaskijat tai viiteyhtiöt ovat luottokelpoisuudeltaan riskiluokan liikkeeseenlaskijoita (high yield). Arvioimme listoille valittujen joukkolainojen olevan mielenkiintoisia sijoituskohteita osana hajautettua sijoitussalkkua.

Julkaisussa tai raportissa mainittujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijat eivät ole tarkastaneet julkaisun tai raportin sisältöä ennen sen julkaisemista.

Lähteet

Tämä julkaisu tai raportti voi perustua tai sisältää seuraavista lähteistä peräisin olevia tietoja, arvioita, ennusteita, suosituksia, tavoitehintoja tai arvostuksia:

  • Investment Strategy & Advicen neuvojat ja strategit
  • julkisesti saatavilla olevat tiedot
  • Nordea Markets
  • muilta Nordea-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä ja yksiköiltä saadut tiedot
  • Standard and Poor’s tai
  • muut nimetyt lähteet.

Sikäli kun tämä julkaisu tai raportti perustuu muista lähteistä (”muut lähteet”) kuin Investment Strategy & Advicesta peräisin oleviin tietoihin tai sisältää tällaisia tietoja (”ulkopuoliset tiedot”), Investment Strategy & Advice on arvioinut muut lähteet luotettaviksi. Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt, Nordea Markets, Standard & Poor’s sekä edellä mainittujen yhtiöiden osakkuus‑ tai tytäryhtiöt taikka muut henkilöt eivät kuitenkaan takaa, että ulkopuoliset tiedot ovat paikkansapitäviä, riittäviä tai täydellisiä.

Arvioiden tai suositusten (esim. osta, myy tai muut vastaavat ilmaukset) merkitys saattaa vaihdella lähteestä ja arvopaperilajista riippuen, joten ilmaukset on tarpeen vaatiessa määritelty nimetyssä lähdemateriaalissa taikka niiden julkaisemisesta vastaavien tahojen Internet-sivulla.

Arvopapereihin liittyvät riskit

Tiettyihin, myös tässä julkaisussa tai raportissa mainittuihin, arvopapereihin liittyy yleisesti ottaen korkea riski. Tämä johtuu siitä, että niiden markkina-arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten arvopaperin liikkeeseenlaskijan operatiivinen ja taloudellinen tilanne, kasvunäkymät, luottoluokituksen ja korkotason muutokset, taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö, valuuttakurssit, markkinoiden likviditeetti, muutokset sijoittajien odotuksissa jne. 

Mikäli arvopaperi noteerataan muussa kuin sijoittajan kotivaluutassa, valuuttakurssien muutos voi joko heikentää tai parantaa sijoituksen arvoa tai tuottoa. Lisäksi, mikäli arvopaperin liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyys- tai muuhun sitä vastaavaan tilanteeseen, on mahdollista, ettei arvopaperilla voi käydä kauppaa. On tärkeä muistaa, että historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta kehityksestä ja että julkaisussa tai raportissa esitetyt ennusteet perustuvat oletuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaman pääoman voi menettää joko kokonaan tai osittain.

Eturistiriidat

Sisäisten ohjeiden tarkoituksena on varmistaa esimerkiksi, että neuvojat tai strategit eivät väärinkäytä tai myötävaikuta luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöön. Investment Strategy & Advicen periaatteena on, että konserniyhtiöihin kuuluvien, investointipankkipalveluja tarjoavien yksiköiden tuottojen ja yksittäisen neuvojan tai strategin palkitsemisen välillä ei ole yhteyttä.
Konserniyhtiöt ovat kansallisten arvopaperinvälittäjien yhdistysten jäseniä siinä maassa, jossa konserniyhtiöllä on päätoimipaikka. Sisäiset ohjeet on laadittu arvopaperinvälittäjien yhdistysten suositusten mukaisesti. Tämä julkaisu tai raportti noudattaa Nordea-konsernin eturistiriitoja koskevia periaatteita, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan (englanniksi).

Tutustu myös oheisiin, tähän julkaisuun tai raporttiin liittyviä etuja ja eturistiriitoja koskeviin tietoihin:

Arvopaperikohtaisia sijoitussuosituksia laativien Investment Strategy & Advicen neuvojien ja strategien henkilökohtaiset omistuksetAvautuu uuteen ikkunaan 

Nordea Marketsin antamien suositusten rakenneAvautuu uuteen ikkunaan, analyytikoiden henkilökohtaiset omistukset, markkinatakausvelvoitteet sekä arvopaperien liikkeeseenlaskut, joissa Nordea Markets on toiminut järjestäjänä viimeisen 12 kuukauden aikana (englanniksi)

Standard & Poor’sin antamien suositusten rakenneAvautuu uuteen ikkunaan, arvostusmenetelmät jne (englanniksi)