ESG-analyysin avulla parempia sijoituksia

Oletko ajatellut, että omistat pienen osan yhtiöistä, joihin valitsemasi rahastot ovat sijoittaneet? Omistajana sinua kenties kiinnostaa, miten yhtiöissäsi toimitaan. Huolehtivatko yritykset työntekijöiden turvallisuudesta, päästävätkö ne myrkkyjä luontoon ja noudatetaanko niissä kansainvälisiä sopimuksia?  

Ilmastoon ja yhteiskuntaan liittyvien trendien hyödyntäminen voi luoda yritykselle kilpailuetua.  Epäeettinen tai laiton toiminta taas voi loata sen maineen ja saada asiakkaat boikotoimaan yritystä.  

Tapa, jolla yritys huolehtii yritysvastuustaan voi vaikuttaa yrityksen osakekurssiin ja säästöjesi arvoon.  Siksi Nordean rahastoissa sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioivat ESG-analyysin avulla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan erikoistuneet ja palkitut sijoitusammattilaiset.  Avautuu uuteen ikkunaan

Rahastot ovat aktiivisia omistajia

Me Nordea Fundsissa uskomme, että käyttämällä sijoitusten mukana tulevaa vaikutusvaltaa voimme ohjata yrityksiä vastuullisempaan suuntaan. Näin voimme aktiivisina omistajina turvata rahastoasiakkaiden meille luottamien varojen arvoa pitkällä aikavälillä. 

Rahastojemme salkunhoito on säännöllisesti yhteydessä satoihin yhtiöihin ja niiden sidosryhmiin, ja käy heidän kanssaan vuoropuhelua sekä suoraan että yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa esimerkiksi kansainvälisessä ClimateAction 100+ -hankkeessa. Avautuu uuteen ikkunaan

Edustamme rahastojen osuudenomistajia vuosittain myös tuhansissa yhtiökokouksissa eri puolilla maailmaa ja osallistumme yhtiöiden ylintä johtoa valitsevien nimitystoimikuntien työhön. Nordean rahastojen ÄänestysportaalistaAvautuu uuteen ikkunaan näet, miten olemme äänestäneet.

Perustasolta vastuullisiin Tähtiin

Kaikissa rahastoissamme noudatetaan Nordea Fundsin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa (pdf, 9 MB)Avautuu uuteen ikkunaan kerrottuja perustason ESG-kriteereitä. Nordean rahastot eivät esimerkiksi sijoita hiilikaivosyhtiöihin tai laittomiin aseisiin. Lisäksi kaikkien rahastojen sijoitukset seulotaan säännöllisesti. Jos seulonnassa löydetään kansainvälisiä sopimuksia rikkoneita yhtiöitä, lähdetään toimintatapoja korjaamaan vuoropuhelussa yhtiön kanssa.   

Perustason lisäksi vastuullisuutta tarkastellaan monissa rahastoissamme erityisten, rahaston sijoitustapaan sopivien kriteereiden avulla. Nämä ”Kestävyyteen liittyvät tiedot” näet jokaisen rahaston sivulla Rahastot Nyt -palvelussa. 

Jotkut rahastoistamme valitsevat sijoituskohteensa tietyn vastuullisuusteeman, kuten yhteiskunnallisen vaikuttamisen, tasa-arvon tai ilmastonmuutoksen mukaisesti. Vastuullisten yhdistelmärahastojen salkuissa taas yhdistyvät erilaisten sijoituskohteiden ja -tyylien lisäksi erilaiset tavat harkita vastuullisuutta. 

Osassa rahastojamme vastuullisuus on keskeinen osa koko ideaa. Nordean Tähtirahastoissa ESG-ammattilaisemme pyrkivät syvällisen analyysin avulla tunnistamaan yhtiöiden keskeiset mahdollisuudet ja riskit sekä arvioimaan, miten hyvin ne ovat varautuneet tulevaisuuden haasteisiin, kuten energian tai veden niukkuuteen. Tähtirahastoihin valitaankin ESG-asioissa hyviä ja kehityskelpoisia yhtiöitä, joilla on ammattilaistemme tukemana edellytykset kehittyä entistä kirkkaammiksi.   

Lue lisää Nordean Tähtirahastoista 

Hyvin hoidetut yritykset ovat kannattavampia

On tärkeää, että yhtiötä, joihin rahastot sijoittavat hoidetaan mahdollisimman hyvin. Hyvä hallinto on eduksi paitsi yrityksen tulokselle myös sen osakkeenomistajille, työntekijöille ja koko yhteiskunnalle.

Siksi yrityksiä rahastoihin valitessamme arvioimme tuloksen lisäksi hallintotapaa sekä tapaa turvata sijoittajien oikeuksia ja varmistaa, että tulokset on saatu aikaan mahdollisimman kestävästi.  

Kannustamme yrityksiä tekemään hallinnostaan läpinäkyvää ja pyrimme myös itse kertomaan sekä yrityksille että asiakkaille toimistamme mahdollisimman avoimesti.  

Tuoreimmat tiedot työstämme saat Nordea Fundsin Corporate governance -raportistaAvautuu uuteen ikkunaan

Lähtökohtana muutos parempaan

Aktiivisina omistajina haluamme kehittää rahastoihimme valittuja yrityksiä ja parantaa huonoja toimintatapoja – emme vain antaa periksi ja siirtää vastuuta mahdollisista ongelmista seuraavalle omistajalle.   

Jos rahastojemme sijoituskohteista löytyy kansainvälisiä sopimuksia rikkoneita yrityksiä, ryhtyvät ESG-ammattilaisemme vuoropuheluun yhtiön edustajien kanssa. Tällaisen vuoropuhelun tavoitteena on saada yhtiö korjaamaan toimintaansa ja varmistaa, ettei rikkomuksia enää tapahdu.  

Jos yhtiön toiminta ei silti muutu, voidaan sijoitus myydä pois kaikista Nordean rahastoista ja sulkea pois sijoituskohteista myös tulevaisuudessa.  

Julkaisemme myös listan yhtiöistä, joihin rahastomme eivät sijoita. Avautuu uuteen ikkunaan

Hiilijalanjälki

Ilmoitamme hiilijalanjäljet niille rahastoillemme, joille se voidaan laskea. Hiilijalanjäljen ilmoittaminen on seuraava askel rahastojemme läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Rahastojen hiilijalanjäljet
Sisältää myös muita kasvihuonekaasuja
Hiilijalanjäljen laskeminen
Mitä rahastoja voi vertailla?
Päivitykset, kriteerit ja tiedot
Tätä ei mitata

Rahastojen hiilijalanjäljet

Hiilijalanjälki voidaan mitata useassa yhteydessä ja se tarkoittaa sitä määrää hiilidioksidia, jota jokin toimiala, tuote tai jopa yksittäinen ihminen tuottaa. Me näytämme hiilijalanjäljen niille rahastoillemme, joiden sijoituksista vähintään 75 prosentille on saatavilla hiilijalanjälki.

Käyttämämme hiilijalanjälkimittari antaa kuvan siitä, miten paljon hiilidioksidia tai muita kasvihuonekaasuja yhtiöt tai joukkolainojen liikkeeseenlaskijat, joihin rahasto sijoittaa, yhteensä ovat tuottaneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Tunnusluku ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttitonneina miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kohti suhteessa yhtiöiden tai liikkeeseenlaskijoiden liikevaihtoon.

Laskelma perustuu sijoituskohteisiimme kuuluvien yhtiöiden itsensä, useimmiten vuosikertomuksessaan ilmoittamiin tietoihin sekä yhtiöiden päästöarvioihin. Yhtiöiden hiilijalanjälkeä koskevat tiedot kerää ja toimittaa MSCI Inc. sekä ISS Ethix. Hiilijalanjälkeä kuvaavat tunnusluvut päivitetään kuukausittain rahastosivuillamme. Voit katsoa yksittäisen rahaston tiedot hiilijalanjäljen osalta Rahastot Nyt -palvelustamme. 

Sisältää myös muita kasvihuonekaasuja

Hiilijalanjälkeen sisältyy myös muita kasvihuonekaasuja. Koska toiset kaasut vaikuttavat ilmastoon enemmän kuin toiset, muunnetaan muiden kaasujen tunnusluvut siten, että ne vastaavat hiilidioksidin vaikutusastetta, jota kutsumme hiilidioksidiekvivalentiksi. Esimerkiksi metaani vaikuttaa globaaliin ilmaston lämpenemiseen 21-kertaisesti hiilidioksidiin verrattuna. Tonni metaanipäästöjä vastaa siten noin 22:ta hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Nordea käyttää laskentamallina ns. painotettua hiili-intensiteettiä. Ruotsalainen rahastoyhtiöiden yhdistys, Fondbolagens Förening, suosittelee tätä mallia.

Malli toimii lyhyesti niin, että jokaisen sijoituskohteen hiilijalanjälki kerrotaan luvulla, joka kuvaa sijoituskohteen suhteellista osuutta rahaston koosta (esim 5 %).

Koska hiilidioksidipäästöjä verrataan yhtiön tuottoihin, malli kertoo, miten hiili-intensiivistä yhtiön toiminta on, ja siten myös rahaston sijoitusten hiili-intensiteetin. Tällä tavoin eri rahastojen tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Mitä rahastoja voi vertailla?

Eri rahastojen hiilijalanjälkiä vertailtaessa on tärkeä vertailla ainoastaan sellaisia rahastoja, joiden omistukset koostuvat saman tyyppisistä yhtiöistä, jotka sijoittavat saman tyyppisille markkinoille (esimerkiksi kehittyville markkinoille) ja jotka käyttävät samoja laskentamenetelmiä samassa valuutassa.

Päivitykset, kriteerit ja tiedot

Nordea Asset Management on valinnut MSCI Inc.:n sekä ISS Ethix toimittamaan tiedot, joiden perusteella rahastojemme hiilijalanjäljet lasketaan.

Koska rahastojen sijoitukset muuttuvat, päivitämme laskelmat kuukausittain. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastoissa, joiden salkun kiertonopeus on hidas, hiilijalanjälki pienenee tai kasvaa sitä mukaa, kun yhtiöiden päästöt pienenevät tai kasvavat. Jos taas rahaston kiertonopeus on korkea, hiilijalanjälki voi pienentyä tai kasvaa huomattavasti salkun omistusten ostojen tai myyntien seurauksena.

Fondbolagens Föreningin suosituksen mukaisesti laskemme rahastojemme hiilijalanjäljen, kun saatavilla olevat hiilidioksidipäästöjä (tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä) koskevat tiedot kattavat vähintään 75 prosenttia rahaston sijoitusten markkina-arvosta.

Julkaisemme hiilijalanjäljet Nordean osake-, korko- ja yhdistelmärahastoille. Nykyisellään ei ole käytettävissä metodeja, joilla hiilijalanjäljen voisi laskea vaihtoehtoisille rahastoille, kuten hedge-rahastoille. Seuraamme kuitenkin hiilijalanjäljen laskemistapojen kehitystä myös tässä omaisuuslajissa, jotta voimme laskea ja julkistaa myös niiden hiilijalanjäljet heti kun mahdollista.

Tätä ei mitata

Hiilijalanjälki on likimääräinen mittari, joka kuvaa rahaston sijoitusosuutta vastaavaa osaa yhtiön hiilidioksidipäästöistä. Laskelmat eivät ole aukottomia eivätkä ne sisällä esimerkiksi epäsuoria päästöjä. Siksi näitä laskelmia tulee pitää ennemminkin ohjeellisina kuin ehdottomina faktoina. Tästä huolimatta uskomme, että hiilijalanjälki on tärkeä työkalu, jonka avulla pystyy rahastoa valitessaan huomioimaan myös ilmastovaikutukset perinteisten tekijöiden, kuten tuoton ja riskin, rinnalla.

Kannattaa muistaa, että hiilijalanjälki ei näytä sijoitusten kaikkia ympäristövaikutuksia, koska:

  • Se kattaa vain tietyt päästöt. Laskelmat eivät aina sisällä tavarantoimittajien epäsuoria päästöjä eivätkä yhtiön tuotteiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvia päästöjä.
  • Yhtiöiden antamat päästötiedot eivät aina ole kattavia.
  • Tietyistä sijoituksista ei ole saatavilla laskelmia.
  • Niihin ei sisälly tietoa fossiilivarannoista.
  • Laskelmat eivät kerro mitään siitä, miten hyvin salkku on varautunut tai tukee vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä.