Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullista tuottoa

Rahastojen hoidossa pyritään pohjimmiltaan valitsemaan parhaat sijoituskohteet, jotta voidaan saada hyvää tuottoa. Taloudelliset tunnusluvut ovat tärkeitä, mutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien erityispiirteiden merkitys rahastojemme hoidossa kasvaa jatkuvasti.

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä työmme

Oletko ajatellut, että itse asiassa omistat pienen osan niistä yhtiöistä, jotka sisältyvät valitsemiisi rahastoihin? Jos näet asian näin, sinua ehkä kiinnostaa myös tarkastella näiden yhtiöiden toimintaa monesta näkökulmasta. Päästävätkö ne ympäristömyrkkyjä luontoon, laiminlyövätkö ne työturvallisuutta tai rikkovatko ne kansainvälisiä sopimuksia? Yhtiöiden toimintatavat voivat ajan myötä vaikuttaa muun muassa niiden osakekurssiin ja sitä kautta myös säästöjesi arvoon. 

Nordealla on oma tiimi, joka analysoi sijoituskohteina olevien yhtiöiden ESG-asioihin (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan) liittyvää toimintaa. Tiimin tehtävänä on tarkastella esimerkiksi yhtiöiden tapaa valvoa alihankkijoitaan, hallita turvallisuusasioitaan ja käsitellä ympäristökysymyksiä. 

Kaikille Nordean hallinnoimille rahastoille on yhteistä se, että niihin sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita (pdf, 9 MB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Tämä tarkoittaa, että rahastoihin sovelletaan myös perustason ESG-kriteerejä. Emme esimerkiksi sijoita hiiliyhtiöihin, ja käymme vuoropuhelua kansainvälisiä normeja ja sopimuksia rikkovien yhtiöiden kanssa. Toimintamme aktiivisena omistajana on tärkeä osa rahastojen hoitoa.

Aktiivinen omistajuus

Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Nordea Fundsin vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää työtä. Se tarkoittaa, että käytämme oikeuksiamme osakkeenomistajana ja jossakin määrin myös joukkolainasijoittajana, jotta voimme vaikuttaa yhtiöiden toimintaan ja ohjata niitä vastuullisempaan suuntaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että äänestämme yhtiökokouksissa ja osallistumme nimitystoimikuntien työhön. Noudatamme hyvää hallintotapaa koskevia periaatteitamme ja äänestämme osakkeenomistajina lukuisissa yhtiökokouksissa eri puolilla maailmaa. 

Nordean Voting Portal -sivustolta näet, miten olemme äänestäneet.  

Lisäksi olemme säännöllisesti yhteydessä sijoituskohteina oleviin yhtiöihin ja vierailemme niissä. 

Käymme vuoropuhelua yhtiöiden kanssa sekä yksin että yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa esimerkiksi ClimateAction 100+ -hankkeessa.Avautuu uuteen ikkunaan

Me Nordea Fundsissa uskomme, että toimimalla aktiivisena omistajana voimme parhaiten arvioida ja hallita ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia. Näin suojelemme viime kädessä rahastojen osuudenomistajien hoitoomme antamien varojen arvoa pitkällä aikavälillä.

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta Nordea Funds Magazinesta.Avautuu uuteen ikkunaan

Hallintotavan arviointi

Hyvä ja aktiivinen hallintotapa on mielestämme olennaisen tärkeä yhtiön pitkän aikavälin tulosten kannalta. Se hyödyttää siten myös yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä ja koko yhteiskuntaa.

Siksi potentiaalisten sijoituskohteiden arviointiin sisältyy aina hallintotavan laadun arviointi. Hallintotapaan sisältyvät vastuullisuus, osakkeenomistajien ja joukkolainasijoittajien oikeuksien suojaaminen ja arvon luominen kestävästi pitkällä aikavälillä.

Yksi keino varmistaa hyvä hallintotapa on painottaa läpinäkyvyyden lisäämistä ja avointa tiedonkulkua yhtiön ja osakkeenomistajien välillä.

ESG-analyysi

Kaikki vastuullisen sijoittamisen tiimimme tekemät ja muualla tehdyt ESG-analyysit kootaan yhteen tietokantaan. Nämä analyysit ovat myös kaikkien Nordean salkunhoitajien käytettävissä, ja heitä kannustetaan hyödyntämään niitä, jotta he pystyvät valitsemaan oikeanlaisia sijoituskohteita kaikkiin rahastoihimme. 

Näin he voivat osakkeita valitessaan tarkastella sekä yhtiöiden taloudellisia tietoja että tietoja yhtiöiden tavasta hallita ESG-riskejä. 

Tähtirahastoissa vastuullisen sijoittamisen tiimimme tekemä ESG-analyysi vaikuttaa ratkaisevasti rahaston sijoituksiin. 

Ylimääräisen analyysin ansiosta pystymme tunnistamaan yhtiöiden toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet sekä arvioimaan, miten hyvin ne ovat varautuneet tulevaisuuden haasteisiin, kuten luonnonvarojen vähenemiseen. 

Lue lisää Nordean Tähtirahastoista.

Rahastot, joilla on erityiset vastuullisuuskriteerit

Joillakin rahastoillamme on erityiset vastuullisuuskriteerit sen lisäksi, että ne noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Käytettävät menetelmät rahastoissa, joilla on erityiset vastuullisuuskriteerit.
(pdf, 165 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Rahastot Nyt -palvelussamme näet, miten rahastomme sijoittavat.

Vuoropuhelut kansainvälisiä normeja rikkovien yhtiöiden kanssa

Periaatteisiimme sisältyvät tärkeänä osana vuoropuhelut sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät esimerkiksi noudata kansainvälisiä standardeja tai joiden on mielestämme parannettava ESG-riskien hallintaa toiminnassaan. Käymme tällaisia vuoropuheluja sekä yksin että yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. 

Jos jokin yhtiö ei kuitenkaan osoita halukkuutta muuttaa toimintaansa tai sillä ei ole edellytyksiä muutokseen, Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunta voi päättää, että luovumme kokonaan kyseisen yhtiön osakkeista kaikissa rahastoissa.

Yhtiöiden poissulkeminen 

Yhtiöiden poissulkeminen on aina viimeinen keino. Jos yhtiö kuitenkin rikkoo kansainvälisiä standardeja (kuten YK:n Global Compact -aloitetta) eikä pysty tai halua muuttaa ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan vaikuttavia toimiaan, voimme viime kädessä päättää luopua yhtiön osakkeista. Tämä koskee kaikkia rahastojamme.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme sisältyy myös, ettei mikään rahastomme sijoita yhtiöihin, jotka osallistuvat laittomien aseiden, kuten rypäleaseiden ja henkilömiinojen, tuotantoon tai ydinaseiden kehittämiseen. 

Suljemme pois lisäksi yhtiöt, jotka harjoittavat laajamittaista ja jatkuvaa kivihiilen louhintaa. Suljemme pois yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia on peräisin kivihiilen louhinnasta, ja yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 10 prosenttia on peräisin energiantuotantoon käytettävän kivihiilen (lämpöhiilen) louhinnasta. Lämpöhiilen polttaminen on erittäin saastuttavaa, ja se on yksi suurimmista syistä ilmaston lämpenemiseen. Lisäksi olemme päättäneet sulkea pois yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 10 prosenttia on peräisin öljyhiekan hyödyntämisestä. 

Yhtiöt, joihin päätämme olla sijoittamatta, laitetaan listalle pois suljetuista yhtiöistä. Katso luettelo yhtiöistä, joihin emme sijoitaAvautuu uuteen ikkunaan.

Korkorahastomme eivät sijoita sellaisten valtioiden velkakirjoihin, joihin kohdistuu laajoja pakotteita ja jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. 

Prosessimme

Alla on lisätietoa työssämme käyttämistämme prosesseista

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta

Huomaa, että rahaston tuottohistoria ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Sijoitetun summan arvo voi nousta tai laskea, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoittamansa pääoman.

Avaintietoesitteet, rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ja rahastojen säännöt ovat saatavilla osoitteesta nordea.fi/rahastotnyt ja Nordean konttoreista.

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina.

Hiilijalanjälki

Ilmoitamme hiilijalanjäljet niille rahastoillemme, joille se voidaan laskea. Hiilijalanjäljen ilmoittaminen on seuraava askel rahastojemme läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Rahastojen hiilijalanjäljet

Rahastojen hiilijalanjäljet

Hiilijalanjälki voidaan mitata useassa yhteydessä ja se tarkoittaa sitä määrää hiilidioksidia, jota jokin toimiala, tuote tai jopa yksittäinen ihminen tuottaa. Me näytämme hiilijalanjäljen niille rahastoillemme, joiden sijoituksista vähintään 75 prosentille on saatavilla hiilijalanjälki.

Käyttämämme hiilijalanjälkimittari antaa kuvan siitä, miten paljon hiilidioksidia tai muita kasvihuonekaasuja yhtiöt tai joukkolainojen liikkeeseenlaskijat, joihin rahasto sijoittaa, yhteensä ovat tuottaneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Tunnusluku ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttitonneina miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kohti suhteessa yhtiöiden tai liikkeeseenlaskijoiden liikevaihtoon.

Laskelma perustuu sijoituskohteisiimme kuuluvien yhtiöiden itsensä, useimmiten vuosikertomuksessaan ilmoittamiin tietoihin sekä yhtiöiden päästöarvioihin. Yhtiöiden hiilijalanjälkeä koskevat tiedot kerää ja toimittaa MSCI Inc. sekä ISS Ethix. Hiilijalanjälkeä kuvaavat tunnusluvut päivitetään kuukausittain rahastosivuillamme.

Sisältää myös muita kasvihuonekaasuja
Hiilijalanjäljen laskeminen
Mitä rahastoja voi vertailla?
Päivitykset, kriteerit ja tiedot
Tätä ei mitata