Elektroniska kontoutdrag

Med hjälp av det elektroniska kontoutdraget kan du boka de flesta bokföringsposterna automatiskt på bokföringskontona. Med det elektroniska kontoutdraget uppdaterar du leverantörs- och kundfakturorna snabbt och felfritt i reskontran.

Fördelar:
 • De elektroniska kontorapporterna stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.
 • Automatisk handläggning av rapporterna snabbar upp kassa- och likviditetshanteringen.
 • Det enhetliga datainnehållet i XML-rapporterna möjliggör samma handläggningsprocesser för rapporter från olika länder.

Bokföring

De flesta bokföringsposterna kan automatiskt bokas i bokföringen genom att kombinera företagets kontoplan med den kod som ges på kontoutdraget eller med transaktionskoden och genom att utnyttja uppgifterna om parterna i debiteringarna och krediteringarna. XML-rapporterna baserar sig på den internationella ISO 20022-standarden och lägger grunden för en global enhetlig rutin.

Fördelar:
 • Enhetligt datainnehåll i kontotransaktionerna oberoende av land.
 • Samma handläggningsregler för kontorapporter från olika länder.

Elektronisk kontoutdrag

För hämtning av elektroniskt kontoutdrag behöver du avtal om företagets nätbank eller bankförbindelseprogram i Nordea. Om du använder bokföringsbyrå kan du komma överens om att den hämtar kontoutdraget åt dig. Ett skriftligt avtal om ibruktagande av elektroniskt kontoutdrag ingås på kontoret..

Fördelar:
 • Kontoutdraget kan hämtas och skrivas ut redan på efternatten efter bokningsdagen. 
 • Kontoutdraget kan som sådant överföras till ditt eget företags system.
 • Lätt att hantera och arkivera.
 • Bokföringsmässigt lika giltigt som bankens kontoutdrag på papper.

XML-kontoutdrag

I ekonomiförvaltningens processer kommer man i fortsättningen att använda nya internationella XML-meddelanden. På så sätt förmedlas de uppgifter som angetts i SEPA-betalningar säkert från betalningssystemen till reskontran och bokföringen.

Kolla med din systemleverantör när ditt företag kan övergå till XML-kontoutdrag. Parallell användning av kontoutdrag enligt nationell standard och XML-kontoutdrag möjliggör en smidig övergång.

Fördelar:
 • Du får full nytta av End to End Straight Through Processing.
 • Du får samma uppgifter tillbaka i samma form som i betalningar.
 • Transaktionernas datainnehåll ökar med till exempel identifikationer för den ursprungliga betalaren och den slutliga mottagaren.

 • På XML-kontoutdraget förmedlas utöver den finländska bokföringskoden också BankTransactionCode enligt ISO 20022-standarden. 

SWIFT-kontoutdrag

Kontouppgifter från utlandet

Med Balance Reporting-tjänsten hämtar du lätt ditt företags kontoutdrag, transaktionsutdrag och saldon i Nordeas enheter eller andra utländska banker med SWIFT.

Fördelar:
 • Det blir lättare att följa upp dina fordringar.
 • Likviditetshanteringen effektiviseras.
 • Du får snabbt kontouppgifter från utlandet.
 • Du följer behändigt upp saldot och kontotransaktionerna på ditt utländska konto redan på bokningsdagen.
Kontouppgifter till utlandet

Kontouppgifter om konton i Nordea Finland kan via SWIFT också förmedlas till andra penninginstitut.

Följande rapporttyper är tillgängliga:

 • Kontoutdrag - MT 940 Customer Statement Message
 • Saldoutdrag - MT 941 Balance Report
 • Transaktionsutdrag - MT 942 Interim Transaction Report 
Fördelar:
 • Också tilläggsuppgifterna om SEPA-gireringar förmedlas på utdragen.

Reskontra

Transaktionsspecifika uppgifter kan förmedlas till företaget på ett elektroniskt kontoutdrag eller i en separat fil.

Kontorapporterna förmedlas som materialtyp enligt den nationella standarden och i XML-format enligt ISO 20022-standarden.

Välj det rapporteringssätt och filformat som ditt ekonomiförvaltningsprogram stöder.

Ankommande räkningar till kundreskontran

Referensen är det effektivaste sättet att hänföra en ankommande betalning till en öppen faktura.

Du kan avtala om att referensbetalningarna rapporteras i en separat fil eller på kontoutdraget tillsammans med andra transaktioner.

Betalda fakturor till köpreskontran

Betalningar som sänts via tjänsten Företagets betalningar rapporteras på elektroniskt kontoutdrag.

Du kan kvitta fakturorna antingen genom att ange summan för alla fakturor eller per transaktion för varje faktura separat.

Referensbetalningar
XML-transaktionsutdrag
Internationell referens

Referensbetalningar

Det lönar sig alltid att använda referensnummer i faktureringen. Med referensnummer identifierar ditt företag inkommande betalningar och betalarna.

Skapa referensnumren för fakturorna med referenskalkylator som finns under länken.

Fördelar:

 • Med hjälp av referensnumret kan du lätt precisera betalningstransaktionerna och hänföra dem till rätt faktura i reskontran.
 • Du får referensbetalningarna till din kundreskontra behändigast i en fil som du kan hämta till exempel via företagets nätbank.
 • Du kan följa upp referensbetalningar också på kontoutdraget om ditt företag inte har någon kundreskontra.

XML-transaktionsutdrag

XML-rapporterna baserar sig på ISO 20022-standarden som används för att förmedla SEPA-betalningar mellan kunden och banken samt mellan bankerna.

XML-rapporten för ankommande referensbetalningar innehåller mer information än det nationella formatet.

Kolla med din systemleverantör när ditt företag kan övergå till XML-format i rapporteringen av referensbetalningar.

Red på samma gång ut om ditt företag gör klokt i att ta i bruk den internationella referensen i faktureringen.

Fördelar:

 • Du får alla kundfakturor i en fil med vilken du kan uppdatera din reskontra.
 • Utöver referensen bidrar också uppgifterna om parterna till att identifiera betalarna.
 • I framtiden kommer uppföljningen och avstämningen att fungera enligt samma principer oavsett i vilket land kontot eller betalaren finns.

Internationell referens

Om du fakturerar utomlands skriv ut en finländsk referens i internationellt format på fakturan. På så sätt blir också dina utländska handelspartner vana vid den standardiserade referensen, och det blir lätt att hänföra betalda räkningar rätt i kundreskontran.

Med Nordeas referenskalkylator kan du bilda internationella referenser för dina fakturor så att de följer reglerna för både finländska och internationella referenser.

Fördelar:

 • Referensen kommer också att kunna användas i gränsöverskridande fakturering.
 • Det blir lättare att identifiera betalarna speciellt i fråga om utländska handelsparter.
 • Uppföljningen och avstämningen av betalningar blir effektivare.