Få ut mer av dina budgetar

Budgeten är en slags plan för din verksamhet och ett bra redskap för att hålla företaget på rätt spår. En genomarbetad budget visar hur förändrade förhållanden påverkar ditt företag – den är också ett bra stöd när du beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns olika typer av budgetar och olika scenarier att utgå ifrån när du gör dem.

Att använda budgetarna i det dagliga arbetet gör det lättare att ha koll på ekonomin och upptäcka trendbrott eller nya risker i tid. Det kan vara skillnaden mellan att lyckas och misslyckas. Många framgångsrika företag stämmer av mot budget varje månad eller rentav varje vecka. Hitta en rutin som passar dig och gör hellre dina avstämningar ofta än tvärtom.

Gör en kassaflödesbudget

Det är också viktigt att göra en kassaflödesbudget. Nya företag misslyckas oftare på grund av kassaflödesproblem än lönsamhetsproblem.

En kassaflödesbudget ska innehålla:

  • Försäljningsprognos som löper så långt fram i tiden som möjligt.
  • Prognos för pengar du räknar med kommer in i företaget.
  • Prognos för pengar du räknar med går ut ur företaget.
  • En översikt över de tre prognoserna som visar det samlade kassaflödet.

Gör en verksamhetsbudget

Verksamhetsbudgeten är företagets finansiella plan. Du kan stresstesta den genom att göra tre versioner utifrån tre olika scenarier: bästa fall, sämsta fall och ett mittemellan. Då kan du utvärdera hur väl budgeten klarar eventuella utmaningar. 

Det innebär också att du har en reservplan som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut om något oväntat inträffar.

Att hitta rätt nivå på reserven

Olika företag behöver olika stora kassareserver – och det kan skilja sig åt ganska mycket. Här är några saker du kan väga in när du räknar ut hur stor kassareserv du behöver:

Tidigare nettoutgifter
Planerade utgifter och oväntade kostnader
Den tid det tar att få in pengar
Fas i konjunkturcykeln

Tidigare nettoutgifter

Tidigare års utgifter ger en bra indikation om framtida kassabehov. Nettoutgifterna är pengar ut minus pengar in från försäljningen. 

Planerade utgifter och oväntade kostnader

Ta hänsyn till planerade, extraordinära utgifter och se till att ha en kassa för oväntade händelser, till exempel utrustning som går sönder eller om du tappar en stor kund.

Den tid det tar att få in pengar

Kassareserven bör vara stor nog för att klara utgifterna under så lång tid det tar för företaget att få in pengar. Om ditt företag är beroende av att hitta investerare eller ansöka om lån för att få in pengar, då behöver du en stor reserv. 

Fas i konjunkturcykeln

Se på din verksamhet idag och gör en bedömning av vad som kan förändras under den närmaste tiden. Innebär förändringarna att det behövs investeringar, nya lokaler eller fler/färre medarbetare?