Fördelarna för bostadsbolaget
Egenskaper
Ett bostadsbolagslån kan också vara en miljögärning
Elektroniska tjänster för bostadsbolag

Fördelarna för bostadsbolaget

En behändig helhetslösning för finansiering av reparationsbyggande; först används det flexibla och förmånliga Renoveringskontot, sedan Renoveringslån enligt bostadsbolagets behov. 

 • En enkel helhetslösning för finansiering av reparationsbyggande
 • Ett flexibelt och enkelt sätt att betala fakturor och delägarnas andelar samt beräkna finansieringsvederlag
 • Färdigt presentationsmaterial för bolagsstämmor och styrelsemöten
 • En färdig protokollmall underlättar disponentens arbete

Egenskaper

Ett bostadsbolagslån består av Renoveringskonto under pågående renovering och Renoveringslån under lånetiden. 

 • Heltäckande: Bostadsbolagslånet täcker bostadsbolagets finansieringsbehov under renoveringen och gör det lättare att planera och genomföra även mer krävande renoveringar. Dessutom möjliggör det en flexibel återbetalning av lånet.
 • Flexibel: Via Renoveringskontot löper betalningstrafiken flexibelt under renoveringen. Fakturorna betalas då de förfaller, och separata deluttag behövs inte. 
 • I ett vanligt lån ökar det räntebärande kapitalet enligt uttagsplanen oavsett hur renoveringen framskrider. För Renoveringskontot debiteras ränta enligt de betalda renoveringskostnaderna. Du sparar alltså i ränteutgifter under renoveringstiden då du inte betalar ränta i onödan.
 • Det är enkelt att överföra delägarnas andelar av Renoveringslånet via Renoveringskontot och delägarna kan återbetala sin andel av bolagslånet. Efter att renoveringen slutförts ändras Renoveringskontot till Renoveringslån vars lånetid kan skräddarsys efter bostadsbolagets behov.

Ett bostadsbolagslån kan också vara en miljögärning

Med ett grönt lån bidrar bostadsbolaget till en hållbar framtid. Lånet kommer att baseras på grön finansiering från marknaden, som är avsedd särskilt för miljömässigt fördelaktiga projekt. 

Ett grönt lån lämpar sig också för finansiering av renoveringar när man vid renoveringen uppnår besparingar på minst 30 procent av byggnadens energiförbrukning och kostnaderna för energirenoveringen utgör över 50 procent av det totala projektet. Minskningen av energiförbrukningen visas genom beräkningar som tillhandahålls i förväg och miljöcertifiering krävs inte. Information om Nordeas övriga gröna lån hittar du här.  

Kontakta oss – vi berättar gärna mer om närmare villkor och lämpliga användningsområden för beviljande av lån!

Elektroniska tjänster för bostadsbolag

Genom att avtala med vårt kontor kan du beställa elektroniska tjänster som underlättar planeringen, uppföljningen, rapporteringen och bokslutet för ditt bostadsbolag. Saldointyg och specifikationer över ansvarsförbindelser och säkerheter får du enkelt och snabbt i nätbanken eller genom att hämta materialet i filöverföringen.

Ränteskydd för bostadsbolagslån

Skydda och förutse bostadsbolagslånets räntekostnader.

Bostadsaktiebolag

 • Till bostadsaktiebolagsstyrelsens långsiktiga planering och hantering av ekonomin hör att gardera bostadsbolagslånet mot stigande räntor – det gagnar hela bostadsaktiebolaget.
 • Skydd mot ränteuppgången gör att delägarna i bostadsaktiebolaget säkrare kan betala finansieringsvederlaget. Därmed minskar risken för delägarnas insolvens.
 • Bostadsaktiebolagets finansieringsvederlag är förutsägbara vilket gör det lättare att planera kommande reparationer och finansieringsbehov.
 • Obs! Beslutet om ränteskyddet fattas vid bolagsstämman. Bolagsstämman kan även ge styrelsen fullmakt att besluta om saken senare.

Delägare

 • Skyddet mot stigande räntor säkerställer att lånets referensränta håller sig inom fastställda ramar och räntekostnaderna för ditt finansieringsvederlag inte skjuter i höjden.
 • Du kan alltid återbetala din ränteskyddade låneandel utan separata kostnader för ränteskyddet i enlighet med ursprungliga villkoren för bostadsbolagslånet.
 • Du kanske bor själv i den bostad du äger eller är bostadsplacerare – vi har alla en egen utgångspunkt för att skydda den personliga ekonomin mot stigande kostnader.

Bostadsbolagslån med räntetak

 

Taloyhtiön korkokattolaina

Lånetiden är minst lika lång som räntetaket.

 • Räntekostnaderna för bostadsbolagslånet består av lånemarginalen och en rörlig euriborränta. 
 • Räntetaket säkerställer att referensräntan för bostadsbolagslånet inte stiger över en viss gräns.
 • Det är möjligt att ansluta räntetaket till både ett nytt och ett befintligt bostadsbolagslån hos Nordea.
 • Räntetaket kan avtalas för 3, 5, 7 eller 10 år och det kan vara kortare än lånetiden.
 • Om lånet återbetalas i förtid tas ingen hävningsavgift ut för räntetaket.
 • Avgiften för räntetaket bestäms utifrån lånebeloppet, räntetakets giltighetstid och nivå samt marknadsräntorna.
 • Om lånet tas ut i flera rater kan räntetaket anslutas först då hela lånet tagits ut.

Bostadsbolagslån med räntekorridor

Taloyhtiön korkoputkilaina

Lånetiden är minst 15 år.

 • Räntekostnaderna för bostadsbolagslånet består av lånemarginalen och en rörlig euriborränta. 
 • Räntekorridoren fastställer den högsta och den lägsta nivån för räntekostnaderna för bostadsbolagslånets referensränta med hjälp av räntetak och räntegolv.
 • Det är möjligt att ansluta en räntekorridor till både ett nytt och ett befintligt bostadsbolagslån hos Nordea.
 • Ränteskyddet är i kraft 5, 7 eller 10 år.
 • Ingen separat avgift tas ut för ränteskyddet, och i samband med förtida återbetalning av lånet tas heller ingen hävningskostnad ut för räntekorridoren.
 • Räntekorridorens nivåer slås fast slutgiltigt då lånet tas ut och de kan fram till uttagstidpunkten avvika från det som diskuterats tidigare.
 • Om lånet tas ut i flera rater kan räntekorridoren anslutas först då hela lånet tagits ut.