Blanketter och protokoll

Protokoll

Nordea Bank Abp kräver vanligtvis inte protokoll av ett aktiebolags styrelse då bolaget tar upp lån eller ställer pant som säkerhet för sitt eget lån. 

Protokollmallar för aktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Beslut om upptagande av kreditBeslut om upptagande av kredit pdfÖppnas i nytt fönster
Särpant för annans skuldSärpant för annans skuld pdfÖppnas i nytt fönster
Generell pant för annans skuldGenerell pant för annans skuld pdfÖppnas i nytt fönster
Särpant för egna krediterSärpant för egna krediter pdfÖppnas i nytt fönster
Generell pant för egna krediterGenerell pant för egna krediter pdfÖppnas i nytt fönster

Klausuler för protokollet som banken godkänner för bostadsaktiebolag

Gör så här
Val av disponent
Öppnande av konto
Dispositionsrätter och betalningsrörelsetjänster
Kreditlimit
Bostadsbolagslån
Eurolån
Ränteskydd
Säkerhet
Ansökan om inteckning

Här hittar du klausulerna för protokollet som banken har godkänt. Du kan välja den som passar bäst för situationen i fråga. Du kan anteckna klausulerna som sådana i bostadsbolagets protokoll. I varje punkt finns information om huruvida åtgärden kräver beslut av styrelsen eller bolagsstämman. 

Vi ber dig beakta att protokollet och utdraget över det som levereras till banken ska innehålla anteckningar om öppnande av stämman, konstaterande av dess laglighet, beslutsförhet och avslutande samt underskrifter. Om det ursprungliga protokollet eller det ursprungliga undertecknade protokollsutdraget inte ges banken ska banken tillställas en bestyrkt kopia. Om bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om finansiering behöver banken också ett protokoll från bolagsstämman.

Det beslutades att välja (namn och FO-nummer) som ny disponentbyrå från och med dd.mm.åååå och (namn och personbeteckning) som huvudansvarig disponent eller det beslutades att välja (namn och personummer) att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget. Administrativ disponent är (namn och personbeteckning). Disponentavtalet med XXX (byråns namn och FO-nummer) upphör dd.mm.åååå.

Kräver beslut av styrelsen.

Disponenten (namn och personbeteckning) befullmäktigades att avtala om öppnande av ett betalningsrörelsekonto och banktjänster för bolaget i Nordea Bank Abp samt att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget.

Kräver beslut av styrelsen.

Disponentbyrån/revisionsbyrån (namn och FO-nummer) och disponenten (namn och personbeteckning) beviljades dispositionsrätter till bolagets konto/konton nr (IBAN-kontonummer) samt att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget. Disponenten (namn och personbeteckning) befullmäktigades att från och med datumet i detta protokoll avtala med Nordea Bank Abp om nödvändiga betalningsrörelsetjänster och underteckna fullmakter och/eller avtal i anslutning till dessa innan disponentavtalet ovan träder i kraft. Disponenten (namn och personbeteckning) befullmäktigades att slopa tidigare dispositionsrätter till kontona ovan samt att avtala med banken om avslutande av betalningsrörelseavtalen.

I nätbanksavtalet om Nordea Business ingår en fullmakt om att utse en Administratör enligt vilken Administratören bland annat har omfattande rätt att även utse andra personer till användare av nätbanken och ge dem rättigheter till konton och andra tjänster i nätbanken.  (Namn och personbeteckning) befullmäktigades som Administratör.  

Kräver beslut av styrelsen.

Det beslutades att ta en kreditlimit på XXX euro i Nordea Bank Abp för kontot nr XXX i enlighet med bankens allmänna kreditlimit- och kontovillkor. Styrelsen och/eller disponenten befullmäktigades att avtala om kreditvillkoren och underteckna konto- och kreditavtalen samt att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget. 

Kräver beslut av bolagsstämman.

Det beslutades att för användningsändamålet XXX ta ett bostadsbolagslån på XXX euro i Nordea Bank Abp i enlighet med bankens allmänna kreditvillkor. Bostadsbolagslånet består av en kreditlimit (renoveringskonto) som vid en avtalad tidpunkt konverteras till ett avtalat lånekapital (renoveringslån). Styrelsen och/eller disponenten befullmäktigades att avtala om kreditvillkoren och underteckna konto- och kreditavtalen samt att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget.

Kräver beslut av bolagsstämman.

Det beslutades att för användningsändamålet XXX ta ett eurolån på XXX euro i Nordea Bank Abp i enlighet med bankens allmänna kreditvillkor. Styrelsen och/eller disponenten befullmäktigades att avtala om kreditvillkoren och underteckna kreditavtalet samt att ge banken identifieringsuppgifter om bostadsbolaget.

Kräver beslut av bolagsstämman.

Styrelsen befullmäktigades att efter eget övervägande besluta om att teckna ränteskydd för lånet på högst XXX euro.

Kräver beslut av bolagsstämman.

Specialsäkerhet

Det beslutades att i Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp pantsätta som specialsäkerhet för den kredit som tas ett tillräckligt antal pantbrev i den fastighet som bolaget äger/hyr och vid behov ansöka om nya pantbrev samt att godkänna pantsättningsvillkoren. Styrelsen och/eller disponenten befullmäktigades att avtala om villkoren för säkerheten samt att underteckna pantsättningsdokumenten, ansökan om inteckning och uppdraget om den.

Generell säkerhet

Det beslutades att i Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp pantsätta som generell säkerhet för bolagets samtliga nuvarande och framtida förbindelser och andra förpliktelser ett tillräckligt antal pantbrev i den fastighet som bolaget äger/hyr och vid behov ansöka om nya pantbrev samt att godkänna pantsättningsvillkoren. 

Båda kräver beslut av bolagsstämman.

Det beslutades att ansöka om fastighetsinteckning/hyresrättinteckning i fastigheten (fastighetsbeteckning), på totalt XXX euro, dvs. XXX pantbrev, vart och ett till ett belopp på XX euro. Disponenten och/eller styrelsen befullmäktigades att i bolagets namn underteckna ansökan om inteckning och uppdraget om den. Obs. Om bostadsbolaget själv ansöker om inteckningar ska Nordea Bank Abp, FO-nummer 2858394-9, antecknas som mottagare av de elektroniska pantbreven i ansökan

Kräver beslut av bolagsstämman.

Blanketter

Det finns färdiga blanketter för planering av företagets affärsverksamhet och finansiering. När du kommer till Nordea för att diskutera dina planer fyll i blanketterna och ta med dem till förhandlingarna.

Företagsanalyskommissionens blanketter

Du kan använda Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter som hjälpmedel vid planeringen:

  • Investeringsplan T1 för kalkylering av kapitalbehovet för investeringar och finansiering
  • Resultatplan T2 för planering av företagets operativa resultat
  • Finansieringsplan T4 för planering av tillräcklig finansiering på medellång sikt
  • Kassabudget T5 för planering av finansiering på kort sikt
  • Lån T7, en lånespecifikation som stöd för planering av finansiering
  • Tilläggsuppgifter till bokslutet S1 för komplettering av bokslutet

Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter.Öppnas i nytt fönster