Hantera ränteriskerna i ditt företag

Ju större skulder med rörlig ränta ditt företag har, desto större är riskerna på grund av att räntorna ändras. Vi betraktar låneportföljen i sin helhet och när ditt företags läge ändras hjälper vi dig att hitta lösningar som lämpar sig för den nya situationen.

Du kan hantera företagets ränterisk med olika slags lösningar varav de vanligaste är ränteswappar, räntetak och räntekorridor. Räntesäkringarna kan anpassas till ditt företag och det rådande marknadsläget. 

Fördelar för ditt företag:

  • Osäkerheten kring räntekostnaderna och inverkan av oönskade ränterörelser på affärsverksamheten och dess lönsamhet minskar
  • Vi hjälper ditt företag att hitta en lämplig lösning för räntesäkring med vilken ditt företag kan hantera risker och kostnader
  • Kassaflödet blir mer förutsägbart
Ränteswap
Räntetak
Räntekorridor

Ränteswap

Ditt företags lån med rörlig ränta kan förvandlas till ett lån med fast ränta eller tvärtom med hjälp av en ränteswap. Ränteswappar är fristående avtal med hjälp av vilka du kan skydda dig mot räntehöjningar. Ränteswappen kan gälla ditt företags hela låneportfölj eller ingås per lån oberoende av långivaren.

Räntetak

Med hjälp av ett räntetak kan ditt företag säkerställa att referensräntan på lånet inte överskrider en viss nivå då räntenivån stiger men sjunker då referensräntan sjunker. För räntetaket betalar företaget en separat säkringsavgift som bestäms utifrån räntetakets giltighetstid och nivå samt lånebeloppet. 

Räntekorridor

Med hjälp av en räntekorridor kan ditt företag säkerställa att referensräntan på lånet under en avtalad period hålls inom ramen för räntenivåer som avtalats i förväg. Den nedre gränsen för en räntekorridor säkerställer en viss miniminivå som referensräntan inte understiger. Den övre gränsen för en räntekorridor fungerar som räntetak då den säkerställer en maximinivå som referensräntan inte överstiger. Det tas inte ut någon separat säkringsavgift för en räntekorridor.

Vi hjälper dig att hantera ränterisker

Ring oss tfn 09 369 50460 Öppnas i nytt fönster