Key Information Document (KID)

Vad är ett faktablad för en PRIIP-produkt?

I januari 2018 infördes en ny EU-förordning om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIP-produkter).

PRIIP står för ”Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”. Enligt förordningen ska alla som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ta fram ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. 

Faktabladen ska innehålla information som ska hjälpa investerarna att förstå och jämföra produkten med andra liknande produkter. Faktabladen från Nordea Bank Abp för valuta- och räntederivat hittar du nedan. Faktablad för strukturerade produkter, warranter och certifikat hittar du på websidan för respektive produkt.

Om PRIIP-produkter

Syftet med PRIIP-förordningen är att stärka skyddet för icke-professionella investerare.

  • Innan investeraren tecknar avtal ska denna få ett informationsunderlag i form av ett faktablad. Faktabladet ger basfakta om en produkt. Det är inte säljmaterial.  Faktabladet innehåller information om hur produkten fungerar, en riskindikator, potentiella vinst och förlustscenarior samt vad produkten kostar. 
  • Informationen i faktabladet följer en gemensam standard som dels ska säkra informationens kvalitet, dels göra det enklare att jämföra olika produkter med varandra (och då särskilt risk, potentiell avkastning och avgifter). Möjligheten att jämföra olika produkter med varandra gör det enklare att välja och ger dig ökat skydd.
  • Faktabladen ska vara skrivna på ett enkelt och lättförståeligt språk.

Vad omfattar PRIIP-förordningen? 

PRIIP-förordningen har många likheter och beröringspunkter med MiFID II, men den stora skillnaden är att PRIIP-förordningen bara handlar om icke-professionella investerare. Dessutom handlar den enbart om så kallade PRIIP-produkter. 

En PRIIP-produkt definieras som en investering där det belopp som ska återbetalas till den icke-professionella investeraren kan fluktuera på grund av exponering mot referensvärden eller utvecklingen av en eller flera tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. Följande investeringar omfattas:

  • Strukturerade produkter, warranter och certifikat
  • Derivat
  • Värdepappersfonder (förordningen börjar gälla först den 31 december 2019)
  • Alternativa fonder eller specialfonder som säljs till icke-professionella investerare
  • Försäkringsbaserade investeringsprodukter 

Enligt förordningen är alla som utvecklar PRIIP-produkter skyldiga att ta fram ett faktablad för varje produkt. Faktabladet ska finnas tillgängligt på företagets hemsida och tillhandahållas innan försäljning till icke-professionella investerare. En distributör eller förmedlare som säljer eller erbjuder rådgivning om PRIIP-produkter till en icke-professionell kund, eller som tar emot köporder som gäller en PRIIP-produkt från en icke-professionell kund måste tillhandahålla ett faktablad.