Försäljning av företag

Företagsförvärv gäller både värderingen av företag och hur man hittar rätt köparen.

Ta hand om företagets värde under hela dess livscykel

En framgångsrik försäljning av ett företag är ett resultat av långsiktigt värdeskapande under företagets livscykel. Det bästa rådet för ett företags ägare är att se till att företaget är i ett säljbart skick hela tiden – på så sätt maximerar du företagets värde också om du inte säljer det just nu. Företagets värde baserar sig på affärsverksamhetens lönsamhet, kompetensen och framtidsutsikter. Ett värdeskapande företag utvidgar lönsamt sin affärsverksamhet och är därmed också en stabil partner för sina kunder och samarbetspartner. Därtill är företaget en bra arbetsgivare och skattebetalare – samtidigt som värdet på företaget utvecklas gynnsamt för ägarna.

Förberedelser inför försäljning av företag

Förberedelser inför försäljning av företag

Det är bra att börja förbereda den faktiska försäljningsprocessen i god tid. Det viktigaste är att säkerställa lönsamheten i affärsverksamheten så att den också framgår av bokslutet. Balansräkningen kan optimeras (göras lättare) genom att separera sådana tillgångsposter som inte behövs i (kommer från) kärnverksamheten, såsom t.ex. placeringar och betydande fastighetsinnehav. Då blir köpepriset förmånligare och lättare att uppnå för företagets köpare. Verksamhetens lönsamhet bedöms genom driftsbidraget (EBITDA) som är rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella kostnader. De viktigaste faktorerna för driftsbidraget är försäljningen och omsättningen, och att upprätthålla en sund kostnadskultur och undvika onödiga utgiftsposter.

Förutom ekonomiska faktorer är det viktigt att upprätta tydliga processer och dokumentera dem på den operativa sidan av affärsverksamheten. Det är också viktigt att dokumentera alla avtal, kundrelationer och produkter samt säkerställa en väl fungerande ekonomiförvaltning. Det är lättare för köparen att utvärdera affärsverksamheten när saker och ting är i ordning. Samtidigt är man mindre beroende av den tysta kunskapen hos anställda inom företaget. I ett företag är rollen som både ägare och företagare ofta mycket framträdande och affärsverksamheten måste förberedas för en situation där ägarförhållandena och ledningen förändras. Ur köparens synvinkel är det lättare att köpa ett företag om det kan fungera självständigt och inte är beroende av säljarens arbetsinsats. Det är bra att säljaren personligen förbereder sig för denna omställning och är beredd att ge upp företaget.

Förvärv av aktier eller affärsverksamhet?
Lämpliga köpare och typer av köpare

Framgångsrik försäljning av företag

Förutom goda förberedelser beror en framgångsrik försäljning av ett företag mycket på att hitta rätt köpare. Därför lönar det sig att ha tålamod i processen – den första köparkandidaten är möjligtvis inte den rätta. En bra affär måste ha en tydlig affärslogik. När båda parterna, köparen och säljaren ser att den kombinerade affärsverksamheten skapar värde på lång sikt för företaget och dess intressenter, så återspeglar köpepriset som betalas till säljaren också en god förväntad avkastning, vilket gynnar både kunderna och personalen i företaget som ska säljas. Grunden för köpepriset är en värdering som baserar sig på ekonomiska faktorer. Det slutliga köpepriset bildas vid förhandlingar där det påverkas av många kvalitativa faktorer vars värdering beror mycket på köparens synvinkel. Därför är det ”rätta” köpepriset köparspecifikt.