Tre olika metoder för värdering

Det finns tre allmänt kända metoder för att värdera ett företag:

  • nuvärdet av kassaflöden
  • värdet av företagets tillgångar, dvs. substansvärdet
  • värderingsmultiplar.

Vi berättar mer om varje alternativ nedan. 

Nuvärdet av kassaflöden
Värdet av företagets tillgångar
Värderingsmultiplar

Förhandlingarna avgör köpepriset

Värderingsmodellerna bygger på bokslutsuppgifter och är därför teoretiska. Dessutom finns det många andra faktorer som påverkar det faktiska värdet och det eventuella köpepriset. Små och medelstora företag har ingen likvid marknad och därför inverkar många andra faktorer på det faktiska köpepriset vid ett förvärv. Det faktiska köpepriset utformas till slut genom förhandlingarna. Det är en summa av många faktorer och beror på både köparens och säljarens situation och motiveringar till affären just då. Faktorer som kan sänka köpepriset är ofta relaterade till säljarens situation och en svag lönsamhetsutveckling och har därmed att göra med köparens starka förhandlingsposition. Å andra sidan kan de indikera att man har förberett sig dåligt för förvärvsprocessen. På motsvarande sätt finns det faktorer som höjer köpepriset vid ett förvärv. Till dessa hör bolagets strategiska attraktivitet och dess starka position på sin egen marknad, ett stort antal potentiella köpare och en väl förberedd process för förvärvet.

Företagets värdering som verktyg för att skapa värde

Värderingsmodeller ger ett bra ramverk för att utveckla företagets verksamhet även i situationer utanför företagsförvärv. Värderingsmodellen hjälper till att prioritera olika åtgärder och att fundera på annat än endast uppenbara mål, såsom tillväxt och minskade utgifter.

Metoderna för att öka värdet beror ändå inte på den aktuella värderingen och det faktiska värdet.  Ökande omsättning och accelererande tillväxt ökar naturligtvis värdet på företaget när tillväxten genomförs lönsamt. Lönsamhet mäts oftast med EBITDA-procent och avkastning på kapital. Ökad lönsamhet och riskhantering gör att även värdet ökar. Investeringar binder mer kapital. Värdet på ett företag mäts genom avkastningen på kapitalet, och värdet minskar ju mera kapital binds. Det kapital som bundits till rörelsekapitalet är lika betydande som det kapital som använts för investeringar. Då rörelsekapitalet ökar minskar värdet. Ett företags värde mäts genom avkastningen på kapitalet medan ökningen av avkastningskravet på kapitalet och kostnaderna minskar på värdet. Det tydligaste enskilda sättet att öka på ett företags värde är lönsam tillväxt.