Kommersiella risker

Med kommersiell risk avses förlust som eventuellt orsakas av avtalsparter eller marknader. Det är viktigt att försäkra sig om att avtalsparterna är pålitliga. Det lönar sig att förbereda sig på motpartens eventuella betalningsoförmåga eller ovilja att betala. 

Valet av betalningssätt är viktigt. Då du använder Trade Finance-produkter och de allmänna Incoterms 2010 -leveransvillkorenÖppnas i nytt fönster reduceras eller elimineras flera risker med handeln. Till exempel vid tillverkning av en skräddarsydd produkt lönar det sig att välja förskott eller remburs som betalningssätt.

Exempel på hur kommersiella risker kan realiseras:
  • Din handelspart kan inte leverera eller betala produkterna/tjänsterna enligt avtalet.
  • Din handelspart vill inte fullfölja avtalet.
  • Handelsavtalet leder till tolkningstvister.

Politiska risker

Det är viktigt att företaget beaktar de politiska och ekonomiska förhållandena och aktionerna i sin verksamhetsmiljö, dvs. landrisken.  Landrisken kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Ett lands politiska förhållanden kan inverka på bl.a. import- och exportbestämmelser och därigenom på valutaöverföring. Ekonomiska förhållanden kan bland annat inverka på ett lands förmåga att fullgöra sina skyldigheter.

Exempel på situationer där landrisken kan realiseras:
  • Plötsliga förändringar i penning- eller valutapolitiken eller i export- eller importbestämmelserna.
  • Krig, förändringar i politiska eller ekonomiska allianser.

Skaderisker hos varor

Skaderisker orsakas av oväntade yttre faktorer. En vara kan försvinna eller skadas under transporten och försäkringen vara otillräcklig eller saknas helt.

Skaderisker i anslutning till varor kan hanteras genom valet av betalningssätt, försäkringar och leveransvillkor.

Internationella handelskammarens (ICC) leveransvillkor Incoterms 2010Öppnas i nytt fönster används allmänt i internationella handelsavtal.

Avtala om följande frågor i leveransvillkoren med din handelspart:
  • vem ordnar transporten – köparen eller säljaren
  • vem tecknar försäkring – köparen eller säljaren
  • när anses varorna vara levererade