Ansöka om ersättning

På den här sidan finns en blankett för ersättningsansökan som du behöver när du ska ansöka om ersättning från låneskydds- och personskyddsförsäkringarna samt dödsfallsersättning från pensions- och sparlivförsäkringarna. Om du vill ansöka om ersättning från låneskyddet på grund av arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga, kontakta Nordeas kontor.

Fyll i och skriv ut ersättningsansökan. Dödsfallsersättningen betalas ut i enlighet med förmånstagarförordnandet i försäkringen. Varje förmånstagare ska fylla i en egen ersättningsansökan. Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt och sänd oss de nedan angivna bilagorna med den så går ersättningshandläggningen snabbare. Du kan skicka blanketter med förmånstagarens underskrift jämte bilagor per post till Nordea Livförsäkring portofritt från både Finland och utlandet. 

Adress då du skickar ansökan i Finland: 

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökan
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Adress då du skickar ansökan från utlandet: 

Svarsförsändelse
Réponse Payee Finlande
Nordea Bank Abp, filial i Finland
2478 Nordea Life Assurance Finland Plc
FI-00006 SVARSFÖRSÄNDELSE
FINLAND

Lägg till följande uppgift på kuvertet då du skickar ansökan från utlandet: IBRS/CCRI, 5009665-2478.

Allmänna förmånstagarförordnanden och nödvändiga bilagor

Om de anhöriga är förmånstagare, delas försäkringsersättningen till hälften mellan den äkta maken och de i ärvdabalken avsedda arvingarna. Om det inte finns bröstarvingar, får maken försäkringsersättningen ensam. Om det inte finns någon make, får arvingarna försäkringsersättningen.

Som bilaga till ersättningsansökan behövs en kopia av släktutredning eller förteckning över dödsbodelägarna som fastställts av magistraten. Med släktutredning avses en obruten kedja av ämbetsbetyg (från 15 års ålder framåt) från försäkringstagaren till förmånstagaren.

Om barnen är förmånstagare, delas försäkringsersättningen jämnt mellan bröstarvingarna. Som bilaga behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg av försäkringstagaren och eventuellt avlidet barn från 15 år.

Om maken är förmånstagare, behövs som bilaga ett ämbetsbetyg varav framgår uppgifter om försäkringstagarens äktenskap.

Om dödsboet är förmånstagare, betalas försäkringsersättningen till dödsboet och delas därifrån på samma grunder som övrigt arv. Ersättning ska sökas i dödsboets namn och till dödsboets konto. Ansökan ska undertecknas av någon av dödsbodelägarna. Som bilaga behövs en med ämbetsbetyg påvisad utredning om delägarställningen för den som undertecknat ersättningsansökan och en utredning om att ersättning söks till dödsboets konto (t.ex. kopia av kontoutdraget).

Särskilda förmånstagarförordnanden och bilagor

För särskilt namngivna förmånstagare, som skattemässigt är nära anhöriga till försäkringstagaren, behövs som bilaga till ersättningsansökan ett ämbetsbetyg varav framgår försäkringstagarens och förmånstagarens släktskapsförhållande.

Om barn och barnbarn är förmånstagare, delas försäkringsersättningen mellan de barn och barnbarn som lever vid tidpunkten för försäkringstagarens dödsfall i enlighet med huvudtalet. I förmånstagarförordningen ”barn och barnbarn” finns ingen rätt att träda i annans ställe, om det inte särskilt nämns i förmånstagarförordningen. Som bilaga till ersättningsansökan behövs en oavbruten kedja av ämbetsbetyg för försäkringstagaren och barnen från 15 år.

Läs mer om förmånstagarförordnadenÖppnas i nytt fönster.

Övriga nödvändiga bilagor 

Om dödsfallsskyddet som överskrider besparingarna är över 2 000 euro, eller om den medförsäkrade har avlidit, behövs ett intyg om dödsorsaken som bilaga till ersättningsansökan.

Vid ansökan om ersättning för allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller arbetsoförmåga eller skada till följd av olycksfall behövs ett B-läkarutlåtande som bilaga till ersättningsansökan.

Beskattning av ersättning 
Livförsäkringarnas dödsfallsersättning

Beskattningen av dödsfallsersättning grundar sig på gällande skattelagstiftning. Från och med 2018 är den dödsfallsersättning som med stöd av en sparlivförsäkring betalas till försäkringstagarens skattemässigt nära anhöriga  i sin helhet arvsskattepliktig inkomst. Om försäkringsfallet inträffar före 2018 är ersättningen dock fri från arvsskatt till den del som varje förmånstagares eller arvinges försäkringsersättning för dödsfall är högst 35 000 euro. Om den efterlevande maken är förmånstagare, anses hälften eller minst 35 000 euro vara skattefri andel av de sammanlagda försäkringsersättningarna som den efterlevande maken får på basis av förmånstagarförordnandet. 

Som nära anhöriga betraktas i skattehänseende den försäkrades make, arvinge i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn och dennes bröstarvinge, fosterbarn och makens barn. 

Bolaget skickar uppgift om ersättning till skattemyndigheten. 

Om ersättningstagaren är någon annan än en skattemässigt nära anhörig eller ett dödsbo uppbärs kapitalinkomstskatt på ersättningen enligt den lag som gäller vid betalningstidpunkten.

Alla dödsfallsbelopp som betalats till dödsboet eller förmånstagaren ska antecknas i bouppteckningen.

Dödsfallsersättning med stöd av pensionsförsäkring (som tecknats före 18.9.2009)

Ett ersättningsbelopp som betalas till skattemässigt nära anhöriga till försäkringstagaren på basis av en livförsäkring i anslutning till pensionsförsäkring är arvsskattepliktigt i dess helhet. Om mottagaren är någon annan än en skattemässigt nära anhörig eller dödsboet, är ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för förmånstagaren och på den verkställs en förskottsinnehållning på 30 %. Beloppet efter avdrag för kapitalinkomst är arvsskattepliktig.

Som nära anhöriga betraktas i skattehänseende den försäkrades make, arvinge i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn och dennes bröstarvinge, fosterbarn och makens barn. 

Dödsfallsersättning med stöd av pensionsförsäkring (som tecknats efter 18.9.2009)

En dödsfallsersättning som betalas på basis av en livförsäkring i anslutning till  pensionsförsäkring är skattepliktig kapitalinkomst för förmånstagaren och på den verkställs en förskottsinnehållning på 30 %. Hela ersättningsbeloppet efter avdrag för kapitalinkomstskatt är arvsskattepliktig för mottagaren.

Ersättning för permanent arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom

Det engångsbelopp som betalas på grund av permanent arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom är i sin helhet skattefritt för mottagaren.