Arvonmäärityksen kolme lähestymistapaa

Yrityksen arvonmääritykseen on kolme yleisesti tunnettua lähestymistapaa:

  • kassavirtojen nykyarvo
  • yrityksen varallisuuden arvo
  • arvonmääritys arvostuskertoimilla.

Alla kerromme tarkemmat ohjeet jokaiseen lähestysmistapaan, joita voit hyödyntää oman yrityksesi arvonmäärityksessä.

Kassavirtojen nykyarvo
Yrityksen varallisuuden arvo
Arvostuskerroin

Kauppahinta muodostuu neuvotteluissa

Yrityksen arvonmääritysmallit perustuvat tilinpäätöstietoihin ja ovat siten teoreettisia. Todelliseen arvoon ja mahdolliseen kauppahintaan vaikuttavat lisäksi monet muut tekijät. PK-yrityksillä ei ole likvidiä markkinaa ja siksi yrityskauppatilanteessa monet muut tekijät vaikuttavat toteutuvaan kauppahintaan. Todellinen kauppahinta muodostuukin lopulta neuvotteluissa ja on hyvin monien tekijöiden summa ja riippuvainen ostajan ja myyjän tilanteesta ja motivaattoreista juuri sillä hetkellä. Yrityskaupassa kauppahintaa alentavat tekijät liittyvät usein myyjän tilanteeseen ja heikkoon kannattavuuskehitykseen ja siten ostajan vahvaan neuvotteluasemaan tai toisaalta heikkoon valmistautumiseen yrityskauppaprosessin osalta. Vastaavasti yrityskaupassa kauppahintaa nostavia tekijöitä ovat yrityksen strateginen houkuttelevuus ja vahva asema omalla markkinallaan, runsas kiinnostuneiden ostajien määrä ja hyvin valmisteltu yrityskauppaprosessi.

Lue lisää yrityskauppaprosessista täältä.

Yrityksen arvonmääritys arvon luonnin työkaluna

Arvonmääritysmallit antavat hyvän viitekehyksen yritystoiminnan kehittämiseen myös yrityskauppatilanteiden ulkopuolella. Arvonmääritysmalli auttaa eri toimenpiteiden priorisoinnissa sekä miettimään muitakin kuin ilmiselviä tavoitteita kuten kasvu ja menojen pienentäminen. 

Keinot arvon kasvattamiseen eivät kuitenkaan riipu tämän hetken arvonmäärityksestä ja todellisesta arvosta.  Liikevaihdon kasvu ja kasvun kiihdyttäminen luonnollisesti kasvattavat yrityksen arvoa, kun kasvu toteutetaan kannattavasti. Kannattavuutta yleisimmin mitataan käyttökate-%:lla ja pääoman tuotolla. Kannattavuuden kasvattaminen kasvattaa arvoa, ja samoin myös riskienhallinta. Investoinnit sitovat lisää pääomaa. Yrityksen arvoa mitataan pääomalle saatavan tuoton kautta, jolloin lisäpääoman sitoutuminen  laskee arvoa. Käyttöpääomaan sitoutunut pääoma on yhtä merkittävää kuin investointeihin käytetty pääoma. Käyttöpääoman lisääntyessä arvo laskee. Yrityksen arvoa mitataan pääomalle saatavan tuoton kautta, jolloin pääoman tuottovaatimuksen ja kustannuksen nousu laskee arvoa. Selkein yksittäinen keino kasvattaa yrityksen arvoa on kannattava kasvu.