Key Information Document (KID)

Mikä on PRIIP-tuotteen avaintietoasiakirja?

Euroopan parlamentin asetusta vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIPs) koskevista avaintietoasiakirjoista ryhdytään soveltamaan tammikuusta 2018 lukien. PRIIP-asetus vaatii, että kaikkien tuotteiden kehittäjien ja jakelijoiden on annettava yksityissijoittajille avaintietoasiakirja (Key Information Document, KID). Näin vahvistetaan sijoittajansuojaa ja parannetaan sijoituspäätöksiin ja sijoituskohteiden valintaan liittyvää prosessia.

Avaintietoasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka on laadittu auttamaan sijoittajia ymmärtämään sijoitustuotteiden toimintaa ja tukemaan vertailua muihin samankaltaisiin sijoitustuotteisiin. Nordea Bank Oyj:n Suomessa antamat tai laatimat valuutta- ja korkojohdannaisia koskevat avaintietoasiakirjat ovat saatavilla tällä sivulla. Strukturoituja tuotteita sekä warrantteja ja sertifikaatteja koskeviin avaintietoasiakirjat löydät kunkin tuotteen tuotesivuilta.

PRIIP-tuotteet

PRIIP-tuotteita (vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita) koskevan asetuksen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa seuraavin keinoin:

  • Niin sanotussa avaintietoasiakirjassa annetaan perustietoa ennen sopimuksen tekoa. Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Asiakirja auttaa ymmärtämään valitun sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot. 
  • Parannetaan sijoitustuotteiden ja riskien vähentämiseen käytettävien tuotteiden keskeisiä ominaisuuksia koskevien tietojen laatua ja vertailtavuutta (etenkin riskin, tuottojen ja kulujen suhteen). Mahdollisuus vertailla sijoitustuotteita entistä paremmin parantaa sijoittajansuojaa ja helpottaa valintojen tekemistä.
  • Tämä asetus edellyttää myös, että sijoitustuotteista kerrotaan selkeästi, jotta sijoittajan on helpompi vertailla eri tuotteita.

PRIIP-asetuksen soveltamisala

PRIIP-asetuksessa on useita yhtymäkohtia ja päällekkäisyyksiä MiFID II -direktiivin kanssa, mutta suurena erona on se, että PRIIP-asetus kohdistuu erityisesti yksityissijoittajiin (eli asiakkaisiin, jotka on luokiteltu ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi MiFID II  direktiivin mukaisesti). Lisäksi asetus koskee pelkästään niin sanottuja PRIIP-tuotteita. 

PRIIP-tuote määritellään sijoitukseksi, jossa yksityissijoittajalle erääntymispäivänä takaisin maksettava määrä voi vaihdella, koska se on alttiina viitearvojen vaihteluille taikka yhdestä tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä, jota yksityissijoittaja ei pysty hankkimaan suoraan, saatavien tuottojen vaihteluille. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat muun muassa seuraavat sijoitustuotteet ja riskien vähentämiseen käytettävät tuotteet:

  • strukturoidut tuotteet
  • pörssinoteeratut tuotteet
  • johdannaissopimukset
  • UCITS-rahastot (siirtymäkausi 31.12.2019 saakka)
  • yksityissijoittajille suunnatut vaihtoehtorahastot 
  • vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet. 

Asetuksen mukaan tuotteiden kehittäjät ja liikkeeseenlaskijat ovat velvollisia laatimaan avaintietoasiakirjan kaikista asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista. Avaintietoasiakirja on kolmisivuinen asiakirja, joka on laadittava sijoittajan käyttämällä paikallisella kielellä ja julkaistava yhtiön verkkosivuilla ennen kuin tuotetta tarjotaan yksityissijoittajille. Jakelijoiden tai rahoituksen välittäjien, jotka myyvät PRIIP-tuotteita tai antavat niihin liittyvää neuvontaa yksityissijoittajille tai saavat yksityissijoittajilta PRIIP-tuotteita koskevia ostotoimeksiantoja, on annettava sijoittajille avaintietoasiakirja.