Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Key Information Document (KID)

Mikä on PRIIP-tuotteen avaintietoasiakirja?

Euroopan parlamentin asetusta vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista ryhdytään soveltamaan tammikuusta 2018 lukien. PRIIP-asetus vaatii, että kaikkien tuotteiden kehittäjien ja jakelijoiden on annettava yksityissijoittajille avaintietoasiakirja (Key Information Document, KID). Näin vahvistetaan sijoittajansuojaa ja parannetaan sijoituspäätöksiin ja sijoituskohteiden valintaan liittyvää prosessia.

Avaintietoasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka on laadittu auttamaan sijoittajia ymmärtämään sijoitustuotteiden toimintaa ja tukemaan vertailua muihin samankaltaisiin sijoitustuotteisiin. Nordea Bank AB:n (publ) Suomessa antamat tai laatimat valuutta- ja korkojohdannaisia koskevat avaintietoasiakirjat ovat saatavilla tällä sivulla. Strukturoituja tuotteita sekä warrantteja ja sertifikaatteja koskeviin avaintietoasiakirjat löydät kunkin tuotteen tuotesivuilta.

Korkojohdannaiset

 1. Koronvaihtosopimus vaihtuvasta kiinteään korkoon 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 2. Koronvaihtosopimus kiinteästä vaihtuvaan korkoon 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 3. TN TAI OIS - Koronvaihtosopimus vaihtuvasta kiinteään korkoon 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 4. TN TAI OIS - Koronvaihtosopimus kiinteästä vaihtuvaan korkoon 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 5. Koronvaihtosopimus, jossa on korkolattia 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 6. Asiakkaan ostama korkokatto 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 7. Asiakkaan myymä korkokatto 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 8. Asiakkaan ostama korkolattia 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 9. Asiakkaan myymä korkolattia 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 10. Korkoputki (asiakkaan ostama korkokatto ja myymä korkolattia) 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 11. Koronvaihtosopimuksella selvitettävä swaptio (vaihtuva–kiinteä) 5Y12MAvautuu uuteen ikkunaan
 12. Koronvaihtosopimuksella selvitettävä swaptio (kiinteä–vaihtuva) 5Y12MAvautuu uuteen ikkunaan
 13. Käteisselvitettävä swaptio (vaihtuva–kiinteä) 5Y12MAvautuu uuteen ikkunaan
 14. Käteisselvitettävä swaptio (kiinteä–vaihtuva) 5Y12MAvautuu uuteen ikkunaan
 15. Koron- ja valuutanvaihtosopimus (kiinteä – vaihtuva) 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 16. Koron- ja valuutanvaihtosopimus (vaihtuva – kiinteä) 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 17. Kiinteäkorkoinen koron- ja valuutanvaihtosopimus 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 18. Vaihtuvakorkoinen koron- ja valuutanvaihtosopimus 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 19. Nollakuponki inflaatioswap 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 20. Viitekoron vaihtosopimus 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 21. Quanto swap - sopimus (kiinteästä vaihtuvaan korkoon) 5YAvautuu uuteen ikkunaan
 22. Quanto swap - sopimus (vaihtuvasta vaihtuvaan korkoon) 5YAvautuu uuteen ikkunaan

PRIIP-tuotteet

PRIIP-tuotteita (vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita) koskevan asetuksen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa seuraavin keinoin:

 • Niin sanotussa avaintietoasiakirjassa annetaan perustietoa ennen sopimuksen tekoa. Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Asiakirja auttaa ymmärtämään valitun sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot. 
 • Parannetaan sijoitustuotteiden ja riskien vähentämiseen käytettävien tuotteiden keskeisiä ominaisuuksia koskevien tietojen laatua ja vertailtavuutta (etenkin riskin, tuottojen ja kulujen suhteen). Mahdollisuus vertailla sijoitustuotteita entistä paremmin parantaa sijoittajansuojaa ja helpottaa valintojen tekemistä.
 • Tämä asetus edellyttää myös, että sijoitustuotteista kerrotaan selkeästi, jotta sijoittajan on helpompi vertailla eri tuotteita.

PRIIP-asetuksen soveltamisala

PRIIP-asetuksessa on useita yhtymäkohtia ja päällekkäisyyksiä MiFID II -direktiivin kanssa, mutta suurena erona on se, että PRIIP-asetus kohdistuu erityisesti yksityissijoittajiin (eli asiakkaisiin, jotka on luokiteltu ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi MiFID II  direktiivin mukaisesti). Lisäksi asetus koskee pelkästään niin sanottuja PRIIP-tuotteita. 

PRIIP-tuote määritellään sijoitukseksi, jossa yksityissijoittajalle erääntymispäivänä takaisin maksettava määrä voi vaihdella, koska se on alttiina viitearvojen vaihteluille taikka yhdestä tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä, jota yksityissijoittaja ei pysty hankkimaan suoraan, saatavien tuottojen vaihteluille. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat muun muassa seuraavat sijoitustuotteet ja riskien vähentämiseen käytettävät tuotteet:

 • strukturoidut tuotteet
 • pörssinoteeratut tuotteet
 • johdannaissopimukset
 • UCITS-rahastot (siirtymäkausi 31.12.2019 saakka)
 • yksityissijoittajille suunnatut vaihtoehtorahastot 
 • vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet. 

Asetuksen mukaan tuotteiden kehittäjät ja liikkeeseenlaskijat ovat velvollisia laatimaan avaintietoasiakirjan kaikista asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista. Avaintietoasiakirja on kolmisivuinen asiakirja, joka on laadittava sijoittajan käyttämällä paikallisella kielellä ja julkaistava yhtiön verkkosivuilla ennen kuin tuotetta tarjotaan yksityissijoittajille. Jakelijoiden tai rahoituksen välittäjien, jotka myyvät PRIIP-tuotteita tai antavat niihin liittyvää neuvontaa yksityissijoittajille tai saavat yksityissijoittajilta PRIIP-tuotteita koskevia ostotoimeksiantoja, on annettava sijoittajille avaintietoasiakirja.