Nordean uusi vastuullisuusjulkaisu tarjoaa sijoittajille enemmän tutkimuspohjaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta

Nordea alkaa julkaista vastuullisen sijoittamisen katsausta säännöllisesti sijoitusstrategian yhteydessä. Ensimmäinen ja hieman normaalia pidempi katsaus julkaistaan nyt syyskuun alussa. Katsauksella haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän tietoa, jotta he voivat tehdä päätöksiä omiin sijoituksiinsa liittyen niin omien arvojen kuin tutkimustiedon pohjalta.

Ensimmäisessä julkaisussa ilmenee muun muassa, että yritysten vastuullisuuden arvioiminen osana sijoituspäätöstä nostaa sijoituksen tuotto-odotusta.

- Tuotto-odotusta nostaa niin sanottu positiivinen seulonta, jossa sijoitettavien yritysten määrää ei rajata liian pieneksi vaan painopisteenä on pyrkimys vaikuttaa yritysten päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen vastuullisemmaksi. Huomionarvoista on, ettei ainoastaan sijoituskohteita poissulkemalla voida saavuttaa markkinoita parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä, kertoo sijoitustuotejohtajana Tanja Eronen.

Vastuullisten sijoitusten tuottoajurit

Vastuullisten sijoitusten tuottoa ajaa tällä hetkellä:

1. Valintaefekti

Yritykset, joilla vastuulliset toimintatavat, menestyvät keskimääräistä paremmin myös taloudellisilla mittareilla ja niiden pääomakulut ovat keskimääräistä pienemmät.

2. Trendiefekti

Vastuullisten sijoitusten kysynnän kasvu on globaali ilmiö. Kiristyvä vastuullisuuslainsäädäntölisää vastuullisten sijoitusten kysyntää, minkä odotetaan nostavan näiden yritysten arvostusta.

3. Vaikutusefekti

Esimerkiksi ilmastonmuutos, ja ympäristöongelmat tarvitsevat vaikuttavia ratkaisuja. Sijoittajat ovat yhä halukkaampia sijoittamaan yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin.

- Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmenien aikana sitä mukaa kun yhä useammat varainhoitajat ja sijoittajat ovat alkaneet noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lainsäätäjät ovat seuranneet nopeasti perässä, ja etenkin Euroopassa on tullut voimaan paljon uusia lakeja, Tanja Eronen sanoo.

- Aluksi kysyntä tuli suurilta instituutiosijoittajat, nyt myös yksityissijoittajien kiinnostus kasvaa jatkuvasti. Tämän näemme myös Nordeassa – keskustelemme kaikkien säästämisen ja sijoittamisen asiakkaidemme kanssa vastuullisen sijoittamisen mahdollisuudesta ja rahavirrat kohti vastuullista sijoittamista ovat vahvassa kasvussa, hän lisää.

Viisi erilaista vastuullisen sijoittamisen tyyliä ja niiden vaikutus tuotto-odotukseen

Vastuullisiin sijoituksiin liittyvä terminologia voi jäädä sijoittajalle epäselväksi, koska viralliset määritelmät puuttuvat toistaiseksi. Nordean uusimmassa katsauksessa perehdytäänkin viiteen eri tyyliin sijoittaa vastuullisesti. Nämä tyylit ovat hyvin erilaisia.

Normi- ja lakipohjainen vastuullinen sijoittaminen on minimitaso, jossa yrityksiä vaaditaan noudattamaan kansainvälisiä normeja ja lainsäädäntöä. Siksi sen vaikuttavuus ei ole kovinkaan suurta ja tuotto seuraa muuta markkinaa. Monet YK:n vastuullisuusperiaatteet allekirjoittaneista toimijoista ovat vastuullisuudessa edelleen tällä tasolla.

Negatiivista poissulkemisesta noudattavalla sijoittamisella on vähäiset vaikuttamismahdollisuudet yritysten toimintaan. Poissulkemisella otetaan kantaa tiettyjen alojen ”pahuuteen”, mutta ei haasteta yrityksiä ottamaan enemmän vastuuta oman liiketoimintansa vastuullisuudesta. Jos poissuljettavia aloja on vain muutama, sijoitusten tuotto/riski-suhde on muun markkinan kaltainen. Kun poissuljettavien markkinoiden määrä kasvaa, kasvaa myös sijoittajan riski.

ESG (1) tekijöiden integroiminen sijoitusprosessiin on tällä hetkellä eniten kasvava vastuullisen sijoittamisen muoto. Eikä syyttä, sillä tämä tapa mahdollistaa voimakkaamman vaikuttamisen yritysten toimintaan, mutta silti tarjoaa sijoittajalle markkinatuottoa tai jopa ylituottoa, kuten viimeisen kuuden vuoden aikana. Positiivinen seulonta on ESG-integraation osa alue, jossa ESG-tekijöiden avulla seulotaan hyviä ja kehityskelpoisia yrityksiä, säilyttämällä kuitenkin riittävän suuri joukko sijoitettavia yrityksiä. Mitä tiukempia valintakriteerejä positiivisessa seulonnassa käytetään, sitä vaikuttavampaa sijoittaminen on. Best in class -tyyppisissä sijoituksissa vain parhaat yritykset luokassaan valitaan. Sijoittajan kannattaa kuitenkin huomata, että sijoitusten riskikorjattu tuotto käyttäytyy banaanin muotoisesti. Kun vastuullista sijoitusta lähdetään rakentamaan valitsemalla pörssi-indeksistä ne yritykset, jotka täyttävät asetetut vastuulliskriteerit, aluksi kriteerien tiukentaminen parantaa myös riskikorjattua tuottoa. Mutta kun kriteerien tiukentamista jatketaan, alkaakin riskikorjattutuotto laskea. Tämä johtuu siitä, että kun sijoittaa vain pieneen joukkoon yrityksiä, sijoitus ei ole enää hajautettu. Lisäksi sijoituspäätökseen vaikuttaville taloudellisille kriteereille jäi liian pieni painoarvo vastuullisuuskriteereiden rinnalla.

Temaattisissa sijoituksissa voidaan hakea vaikuttavuutta yhteen vastuullisuuden teemaan, kuten tehokkaaseen veden käyttöön, ilmaston muutokseen jne.Temaattisissa sijoituksissa on yleensä hyvä vaikuttavuus, mutta niiden haasteena sijoittajalle on korkea riski. Tämä tarkoittaa, että tuottoa on vaikea ennustaa ja arvon heilunta voi olla yllättävää ja suurempaa. Temaattiset rahastot sopivat kuitenkin hyvin osaksi muuten hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Lue lisää teemasijoittamisesta ja megatrendeistä täältä.

Vaikuttavuussijoittamisessa nämä temaattisen sijoittamisen yhteydessä selitetyt riskitekijät kasvavat ennestään. Lisäksi temaattisista sijoituksista löytyy vähän tutkimusta ja sijoitukset poikkeavat toisistaan, joten tuottoa on vaikea ennustaa. Lisäksi parhaiten vastuullisuuteen vaikuttavat sijoitukset ovat listaamattomia osakkeita ja kahdenvälisiä lainoja, joihin sisältyy pitkä sitoutumisen tarve ja heikko likvidiys.

Voiko vastuullisuudella tehdä ylituottoa?

Vastuullisten sijoitusten hurjia tuottolupauksia on myös nähty. Voiko sijoittamalla vastuullisesti siis vaurastua nopeammin kuin tavallisilla sijoituksilla? Historialliset tuotot ja akateeminen tutkimus osoittavat, että normi- ja lakipohjaisella tavalla sekä negatiivisella poissulkemisella on vaikea tehdä ylituottoa ja näillä sijoitustavoilla on ollut haasteita saavuttaa perinteisesti hoidettujen varojen tuottoja.

Toisaalta positiivisessa seulonnassa on nähtävissä muutamia lupaavia tutkimuksia, joissa ESG-tekijöiden integroiminen sijoituspäätöksen tekoon nostaa sijoituksen tuotto-odotusta. Vastuullisen sijoittamisen tuottohelmi onkin positiivinen seulonta, jossa sijoitettavien yritysten määrää ei rajata liian pieneksi. Tutkimusten aikahorisontti on kuitenkin kohtuullisen lyhyt. Parhaiten ESG-integroinnin ylituotto näkyy 2014 vuoden jälkeen. Vaikuttavuussijoittamisen alle taas ryhmittyy hyvin erityylisiä sijoituksia. Monilla näistä on lähtökohta hyväntekeväisyydessä.

Vaikuttavuussijoittamisen alta löytyy myös sijoituksia, jotka tavoittelevat markkinatuottoa ja näiden tuotto-odotukset näyttävät tutkimuksen valossa lupaavilta. Sijoittajien on kuitenkin hyvä huomata, että vaikuttavuussijoituksiin liittyy muita sijoitusmuotoja korkeampi riski.

(1) ESG = Environmental, Social and Governance

The Guide to Sustainable Investing

Lue Nordean vastuullisen sijoittamisen julkaisu kokonaisuudessaan (englanniksi)

Avaa vastuullisuusjulkaisu (englanniksi) Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullinen sijoittaminen Nordeassa

Nordean tavoitteena on ollut usean vuoden ajan vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Pohjoismaissa. Nordea allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2007 aivan ensimmäisten pankkien joukossa Pohjoismaissa. Vuonna 2011 Nordea lanseerasi ensimmäiset erityisen vastuulliset Tähtirahastot. Tämä vastuullisen sijoittamisen prosessi on palkittu Euroopan parhaana useana vuonna peräkkäin Capital Finance Internationalin puolesta. Erityisen vahvana on arvioitu Nordean rahastojen aktiivinen vaikuttaminen omistamiinsa yrityksiin. Nordean vastuullisen sijoittamisen prosessi keskittyy positiiviseen seulontaan ja omistajana yritysten toimintatapoihin vaikuttamiseen.

Vuodesta 2019 lähtien Nordean asiakkaat ovat voineet rakentaa koko sijoitussalkun, myös korkosijoitukset, vastuullisten periaatteiden mukaan. Vastuullisen sijoittamisen yleistyttyä, sijoittajat kaipaavat entistä enemmän akateemista tietoa ja näkemyksiä vastuullisuudesta.