Ansvarsfriskrivning

Publikationens eller rapportens ursprung

Den här publikationen eller rapporten har sammanställts av Nordea Bank Abp och dess filialer i Danmark, Sverige och Norge (Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Nordea Bank Abp, filial I Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Norge) (tillsammans ”Nordea-enheterna”), genom sina enheter Nordea Markets och Investment Center (IC). Nordea-enheterna övervakas av Europeiska Centralbanken (ECB) samt varje Nordea-enhets respektive lokala finanstillsynsmyndighet.

Publikationens eller rapportens innehåll

Denna publikation eller rapport har uteslutande sammanställts av Nordea Markets och IC.

Nordea Markets och IC omdömen och rekommendationer kan avvika från varandra eller från omdömen och rekommendationer från andra avdelningar eller bolag i Nordeakoncernen. Det kan exempelvis bero på olikheter i tidsperspektiv, metod, sammanhang eller andra faktorer.

Omdömen, kreditbetyg, rekommendationer och riktkurser bygger på en eller flera värderingsmodeller, exempelvis kassaflödesanalys, användning av nyckeltal och beteendebaserade tekniska analyser av underliggande marknadsrörelser, jämte hänsyn till marknadsläget, tidshorisonten och emittentens kreditvärdighet. Viktiga antaganden som ligger till grund för prognoser, kreditbetyg, rekommendationer, riktkurser och uppskattningar i analyser som citerats eller återgivits återfinns analysmaterialet från de namngivna källorna. Publiceringsdatum framgår av det analysmaterial som citerats eller återgivits. Omdömen och prognoser kan justeras i senare versioner av publikationen eller rapporten, förutsatt att det aktuella bolaget eller emittenten behandlas på nytt i sådana senare versioner.

Publikationens eller rapportens giltighet

Samtliga omdömen och uppskattningar i denna publikation eller rapport har, oavsett källa, angivits i god tro och är eventuellt endast giltiga vid den tidpunkt då publikationen eller rapporten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Samtliga omdömen och uppskattningar i denna publikation eller rapport som sammanställts av Nordea Markets and IC avspeglar endast de(n) namngivna analytikerns/analytikernas personliga uppfattning på publiceringsdagen och tar alltså inte hänsyn till efterföljande omständigheter.

Inte individuell placerings- eller skatterådgivning

Denna publikation eller rapport är endast avsedd att ge allmän information och ska inte användas eller tolkas som den enda grunden för eventuella investeringsbeslut. Denna publikation eller rapport har utarbetats av Nordea Markets och IC som allmän information för privat bruk för investerare till vilka denna publikation eller rapport har delats ut, men är inte tänkt som en personlig rekommendation om särskilda finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till de enskildes ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Investeraren måste särskilt se till lämpligheten av sin investering när det gäller hans eller hennes ekonomiska och skattemässiga situation och placeringsmål. Investeraren bär alla risker för förluster i samband med en investering.

Innan investeraren fattar beslut utifrån information i denna publikation eller rapport rekommenderas att han eller hon konsulterar sin finansiella rådgivare.

Informationen i denna publikation eller rapport ska inte betraktas som råd om de skattemässiga konsekvenserna av att något särskilt placeringsbeslut. Varje investerare ska göra sin egen bedömning av skatte- och andra ekonomiska konsekvenser av sin investering.

Källor

Denna publikation eller rapport kan baseras på och innehålla information såsom omdömen, rekommendationer, uppskattningar, riktkurser och värderingar som kommer från Nordea Markets som utgivare, IC eller de(n) namngivna analytikern/analytikerna. Informationen som analytikern använt för att bilda sig en viss uppfattning kommer från offentligt tillgänglig information eller andra namngivna källor.

I den mån denna publikation eller rapport baseras på eller innehåller information som härrör från andra källor (”andra källor”) än Nordea Markets och IC (”extern information”), har Nordea Markets och IC bedömt de andra källorna som tillförlitliga, men varken bolagen i Nordeakoncernen eller andra med kopplingar till dessa bolag eller någon annan person kan garantera att den externa informationen är korrekt, giltig eller fullständig.

Tolkningen av omdömen eller rekommendationer, såsom köp eller sälj eller liknande uttryck, kan variera till exempel mot bakgrund av källa eller typ av instrument och en definition finns därför, där det är lämpligt, i analysmaterialet eller på hemsidan för varje namngiven källa.

Ansvarsbegränsning

Varken Nordeakoncernen eller den närstående eller andra personer påtar sig något som helst ansvar för konsekvenser som uppstått till följd av beslut att köpa, sälja eller behålla en investering som fattats av en investerare eller potentiell investerare utifrån denna publikation eller rapport. Varken enheter i Nordeakoncernen eller den närstående eller andra personer påtar sig något som helst ansvar för eventuell skada, direkt eller indirekt och oavsett hur denna uppstått, som uppkommer genom användningen av denna publikation eller rapport eller innehållet i densamma eller på annat sätt i samband därmed.

Riskinformation

Risken med att investera i vissa finansiella instrument, inbegripet de som nämns i detta dokument, är generellt hög eftersom deras marknadsvärde påverkas av många olika faktorer såsom de operativa och finansiella villkoren i det aktuella företaget, tillväxtutsikter, ränteutveckling, den samhällsekonomiska och politiska situationen, lagändringar, valutakurser och förändringar i marknadsläget. För placeringar eller värdepapper noterade i en annan valuta än den som investeraren placerar i, kan valutakursförändringar påverka värdet, kursen eller intäkterna negativt. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Prognoser om framtida resultat baseras på antaganden som kanske inte förverkligas. Vid placeringar i finansiella instrument kan investeraren förlora hela eller delar av kapitalbeloppet.

Intressekonflikter

Företag i Nordeakoncernen, dotterbolag eller medarbetare i företagen i Nordeakoncernen kan utföra tjänster för, åta sig uppdrag från, äga långa eller korta innehav eller på annat sätt ha eget intresse i investeringar (inklusive derivat) i bolag som nämns i publikationen eller rapporten.

För att begränsa risken för intressekonflikter och motverka missbruk av insiderinformation, är analytikern vid Nordea Markets och IC som författat denna publikation eller rapport föremål för interna regler för etik, hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat analysmaterial, kontakt med andra enheter i respektive koncernbolag och handel för egen räkning. De interna reglerna har upprättats i enlighet med tillämplig lag och aktuella branschnormer. Ett syfte med de interna reglerna är att säkerställa att ingen analytiker missbrukar, eller låter någon annan missbruka, konfidentiell information. Analytiker som arbetar med att ta fram aktie- och ränteanalyser är avskilda genom informationsbarriärer (fysiska, tekniska och organisatoriska) från andra enheter på Nordea som arbetar med kapitalmarknadsverksamhet (inklusive rådgivare för emissioner av företagsobligationer). Det är Nordea Markets och IC policy att det inte ska finnas någon koppling mellan intäkterna från kapitalmarknadsverksamheten och enskilda analytikers ersättning.

Koncernbolagen är medlemmar i lokala fondhandlarföreningarna i varje land där de har sina huvudkontor. De interna reglerna har utformats i enlighet med fondhandlareföreningarnas rekommendationer. Detta material har upprättats enligt Nordeas riktlinjer för intressekonflikter, som finns på www.nordea.com/mifid.

Länk till sida som visar aktieinnehaven hos de aktieanalytiker som ansvarar för morgonrapportenÖppnas i nytt fönster

Länkar till sidor som visar aktuella ändringar av rekommendationslistorÖppnas i nytt fönster

Distribution

De finansiella instrument som avses i denna publikation eller rapport säljs eventuellt inte i alla länder. Publikationen eller rapporten är inte avsedd för och får inte distribueras i USA eller till amerikanska personer.

Denna publikation eller rapport är endast avsedd för, och får lämnas ut endast till professionella investerare i Singapore. Denna publikation eller rapport kan distribueras av Nordea Bank S.A., Singapore Branch, som står under tillsyn av Monetary Authority of Singapore.

Denna publikation eller rapport kan distribueras av Nordea Bank Luxembourg S.A., 562 rue de Neudorf, L-222 Luxemburg, som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion CSSF.

Denna publikation eller rapport kan distribueras till professionella investerare i Storbritannien av Nordea Bank Abp, London Branch, 6th Floor, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7AZ, som har tillstånd att bedriva verksamhet från Europeiska Centralbanken (ECB) och som i viss utsträckning också regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority i Storbritannien. Uppgifter om omfattningen av Financial Conduct Authoritys och Prudential Regulation Authoritys reglering lämnas ut av Nordea på begäran.

Enligt upphovsrättslagen är det inte tillåtet att mångfaldiga, kopiera eller på annat sätt reproducera detta material.

Ytterlig information: www.nordea.com/equitydisclosure