Hur bygger man upp en hållbar portfölj?

Sommaren 2019 förklarade direktörerna för världens 180 största företag att det måste finnas även andra målsättningar för ett företag än enbart att gå på vinst. Financial Times var redo att dödförklara kapitalismen. Några månader senare lovade 90 storbolagsdirektörer att beakta FN:s målsättning för hållbar utveckling och att i sin verksamhet ta hänsyn till klimatförändringen. Många av dem förband sig till att arbeta för att bli koldioxidneutrala.

Förändringen kommer inte ur intet. Konsumenter och medier har pressat företagen att omvärdera sin roll och det gäller också kapitalplacerare. Frågor som kretsar kring företagsansvar kopplas allt tätare ihop med affärsverksamheten.

– Att sköta sitt företag hållbart är en av förutsättningarna för att stå sig i konkurrensen och uppnå långsiktig framgång. Placerare intresserar sig för alla faktorer som bidrar till ett företags värdering, säger Anna Koivumäki, placeringschef på Nordea Private Banking.

Image for articles - Anna Koivumäki - small 

Placeringschef Anna Koivumäki påminner att kundens egna värden, behov och riskprofil är utgångspunkten också för att bygga upp en hållbar portfölj. Hennes roll som placeringschef går ut på att fungera som en personlig sparringpartner och hjälpa kunden att hitta de mest lämpliga lösningarna.

Många möjligheter för att samla en hållbar portfölj

Vilka är då de första stegen om man vill börja placera hållbart? Valmöjligheterna är många. Ett exempel är aktiva köp, där placeraren med hjälp av sitt ägande försöker påverka företagets agerande. Den här metoden kräver ett stort aktieinnehav för att få effekt och är därför utom räckhåll för privata investerare.

En annan metod för att bedriva hållbara investeringar är att aktivt placera i företag som med sin affärsverksamhet försöker förändra världen. Det kan handla om cleantech-bolag eller företag som satsar på förnybar energi.

– För den som vill placera i små onoterade uppstartsbolag lönar det sig dock att beakta den finansiella risk som det medför, påminner Koivumäki.

Temafonder är ett bra alternativ för de som vill placera hållbart. Via temafonderna kan placeraren välja objekt som tar hänsyn till frågor som är viktiga för en själv. Som exempel nämner Koivumäki miljöfrågorna och exempelvis främjande av jämställdhet mellan könen.

Anna Koivumäki framhåller att temafonder ofta kan få större effekt än vad som är möjligt med direkta investeringar. Stora institutionella placerare, som banker, har möjlighet att få fram djup kunskap om placeringsobjekt och utifrån den göra välövervägda investeringar som ger stor inverkan. Det krävs stora satsningar för att granska hållbarhet hos ett företag eller en bransch och stora placerare har bättre möjligheter att lyckas med det. Dessutom kan en fond använda sin rösträtt på bolagsstämman och på så sätt påverka bolaget att ta samhällsansvar.

Byt inte ut hela portföljen på en gång

Trots att många har intresse för hållbarhet, är det enligt Anna Koivumäki klokt att inte göra något förhastat. Det lönar sig inte att ändra allt, utan placeringslösningarna ska alltid bedömas utifrån placerarens behov. Om man till exempel förvaltar en portfölj åt ett företag eller en släkt måste man också tänka på kontinuiteten.

– Det är placerarens egen målsättning och riskprofil som ska styra. I en diversifierad portfölj kan man betona hållbara investeringar, utan att det styr hela innehållet.

Checklista för hållbara investeringar

  • Miljö: Belastar företagets verksamhet miljön? Hur beaktar företaget klimatförändringen? Tar företagets verksamhet hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald?
  • Socialt ansvar: Uppfyller företagets verksamhet människorättsfrågor, jämställdhet och rättvisa? Hur förhåller sig företaget till arbetstagarnas rättigheter?
  • Hållbart ledarskap: På vad bygger företagets tillväxt? Bidrar företagets verksamhet till att världen blir en bättre plats?

Hurudan kunde din investeringsplan vara?

Kontakta oss, om du vill veta mer om vad Private Banking har att erbjuda.

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift