Vientiremburssi

Voit saavuttaa huomattavaa kilpailuetua, tehostaa vientiyrityksesi kassavirtaa ja riskienhallintaa vientiremburssin (Export Letter of Credit) avulla. Se toimii tarvittaessa myös rahoitusinstrumenttina ja on maailmanlaajuisesti käytetty maksutapa kansainvälisessä kaupassa

Vientiremburssi Ominaisuudet Remburssikäsitteitä Erityisrembursseja Hinnoittelu Vientiremburssi

Hyödyt yrityksellesi

Käytä vientiremburssia, jos asiakkaasi maassa on taloudellisesti ja poliittisesti epävakaat olosuhteet tai maan lainsäädäntö tai muut säädökset sitä edellyttävät. Remburssi on mahdollisuus myös maksuajan rahoitukseen.

  • Saat varmuuden toimituksen jälkeisestä maksusta.
  • Hanki rahoitus maksuajallisille saatavillesi tietyin edellytyksin.
  • Vahvistamattomassa vientiremburssissa ostajan pankki sitoutuu maksuun remburssiehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan, joten ostajariski poistuu.
  • Poista ostajan pankkiin sekä maahan littyvä riski Nordean vahvistamalla vientiremburssilla.
  • Kaikki remburssit avataan kansainvälisten remburssisääntöjen, UCP600 alla.
Ominaisuudet

Vetoa vientikauppaan

Erinomainen maksutapa, koska sen avulla yrityksesi on mahdollista suojautua vientikaupan riskeiltä. Ostajan pankki antaa peruuttamattoman maksusitoumuksen yrityksellesi edellyttäen, että esitätte remburssin voimassaoloaikana pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat.

Myyntisaatavien kotiuttamiseen sisältyy riskejä. Vaikka ostaja selviytyisikin yleensä hyvin maksuvelvoitteistaan, saattavat epävakaat poliittiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttaa heikentävästi ostajan maksuvalmiuteen ja -kykyyn. Remburssin käytöllä voit pienentää ulkomaisiin ostajiin liittyviä riskejä ja se on mahdollisuus myös maksuajan rahoitukseen.

Suosittelemme remburssia myös, kun kauppasuhde on uusi tai kaupan arvo on ostajalle tai yrityksellesi huomattavan suuri. Se on myös suositeltava maksutapa, kun kyseessä on tilaustyönä tehtävän erikoistavaran valmistus tai projektiluonteinen toimitus, jossa maksu tapahtuu toimitusten tai työn edistymisen myötä.

Trade Finance Global - palvelun kautta saat mm. ilmoituksen remburssista sähköisesti.

Remburssikäsitteitä

Avista- eli käteisremburssi

Myyjä saa suorituksen esitettyään remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat.

Aikaremburssi

Maksuajallista remburssia käytetään silloin, kun myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa, jonka umpeuduttua myyjä saa maksun. Myyjä voi pyytää omalta pankiltaan muuttamaan vahvistetun aikaremburssin maksuajan käteissuoritukseksi, jolloin pankki diskonttaa aikaremburssiin perustuvat saatavat.

Remburssin osapuolet

Remburssissa on yleensä neljä osapuolta: ostaja, viejä ja molempien pankit.

  • Myyjä/viejä = remburssinsaaja (Beneficiary)
  • Ostaja = toimeksiantaja (Applicant)
  • Myyjän pankki = ilmoittava/vahvistava pankki (Advising/Confirming Bank)
  • Ostajan pankki = avaajapankki (Issuing Bank) 
Erityisrembursseja

Joustavuutta maksujärjestelyihin

Siirrettävissä oleva remburssi:

Kun yrityksenne toimii välimiehenä ostajan ja tavaran­toimit­tajan välissä: hyväksenne avattu, siir­rettävissä oleva remburssi voidaan siirtää tavarantoimittajalle, joka siten saa remburssin tuoman turvan kaupassa. Toisaalta alkuperäisen remburssin turva säilyy omalla yrityksel­länne.

Apuremburssia:

Voidaan hyödyntää siinä tapauksessa, kun alkuperäinen remburssi ei ole siirrettävissä oleva. Käytännös­sä apuremburssi tarkoittaa tavarantoimittajan hyväksi avat­tua tuontiremburssia, jonka ehdot seuraavat  ensimmäisen remburssinsaajan hyväksi avattua alkuperäistä remburssia. Tällaisen remburssin vakuuskysymykset ratkaistaan tavanomaisin luottokäsittelyjärjestelyillä.

Standby-remburssi:

Remburssi­muotoinen vakuus, joka voi toimia yrityksenne saatavien turvaamisessa, esimerkiksi mak­suntakauksena. Mikäli itse maksu ei toteudukaan sopimuksen mukaisesti, voi yrityk­senne saada maksun remburssista ehtojen täyttämisen tapahdut­tua.

Uudistuva remburssi:

Vaihtoeh­to yrityk­sellenne, kun kaupankäynnissä on tois­tuvia ja pitkäaikaisia tavarantoimituksia. Merkit­tävin uudistuvan remburssin etu on usein sen tuoma var­muus tulev­ien toimitusten mak­sunsaan­nista, mikä vähentää epävar­muut­ta tuotannon aloit­tamisessa. Uudis­tuva rem­burssi voi uudis­tua joko ajan tai määrän suhteen.

Hinnoittelu

Voimassaoleva palveluhinnastomme on nähtävissä jokaisessa Nordean konttorissa.

Neuvoja ulkomaankaupan tueksi

Cargo ship  

Kaupalliset ja poliittiset riskit

Trade Finance-tuotteiden valinta ja yleisten Incoterms-toimituslausekkeiden käyttö vähentää tai eliminoi monia kaupankäyntiin liittyviä riskejä.

Man looking through magnifying glass  

Valitse oikea maksutapa

Tee kaupankäynnistä joustavampaa valitsemalla oikea maksutapa.