Yleiset ehdot World Wide Web -sivujen käyttöön

Ehdot

Lukekaa huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailette seuraavilla World Wide Web -sivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkko- ja puhelinpalveluiden käyttöön sovelletaan erityisiä pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisiä sopimusehtoja (pdf, 103 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Palvelun ja näiden www-sivujen sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voi olla Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen (Pankki) tai muiden Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä palveluntarjoaja. Tietoa Nordea Bank AB (publ) -konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta www.nordea.com/Avautuu uuteen ikkunaan.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot
Nimi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Osoite Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA
Y-tunnus 
1703218-0
Puhelin (vaihde) 
+358-9-1651 
Sähköpostiyhteydenottopyyntö

Nordea Bank AB:n (publ), julkinen osakeyhtiö, kotipaikka Tukholma, rek.nro 516406-0120 toimintaa valvoo Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, sähköposti: es.if@nenoitkepsnisnanif, puhelin: +46 8 787 80 00.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo:

Kotivaltion valvontaviranomainen
Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Puh.) +46 8 408 980 00, (Telefax) +46 8 24 13 35.

Isäntävaltion valvontaviranomainen
Euroopan Keskuspankki (EKP), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Saksa, (Puh.) +49 69 1344 0, (Telefax) +49 69 1344 6000.

Kansallinen valvontaviranomainen (NCA) on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Sivuliike kuuluu jäsenenä Finanssialan Keskusliitto ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI, (Puh.) +358 20 7934 200, (Telefax) +358 20 7934 202.

Muut palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden Nordea konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta, ellei Pankki nimenomaan toisin ilmoita. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Informaatio näillä www-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumenttejä, eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen, ellei erikseen ole toisin sovittu. Pankin kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Pankki voi sivuillaan antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Pankki ei vastaa neuvonnan perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on asiakkaalla.

Kolmannen tuottama tieto

Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Linkinhaltijan tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoin sähköposti, chat ja muut suojaamattomat viestintätavat

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Pankille sähköpostitse. Pankki tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä tai muulla vastaavalla suojaamattomalla viestintätavalla annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Pankilla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai palveluun . Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea Bank AB (publ) -konserniin kuuluville yhtiölle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman pankin kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.