Tietoa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea-konsernin tytärpankki Suomessa. Nordea yksinkertaistaa konsernin juridista rakennetta ja sen seurauksena tytärpankit on tarkoitus fuusioida ruotsalaiseen emoyhtiöön. Tavoitteena on vähentää monimutkaisuutta pankissa ja luoda edellytykset toimia aidosti yhtenä pohjoismaisena pankkina.

Nordea on pohjoismainen pankki, jolla on paljon paikallista toimintaa eri puolella Suomea.

Juridisen rakenteen muutos ei vaikuta asiakkaisiin eikä muuta pankin toimintaa Suomessa. Lue lisää muutoksesta: juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

Nordea Pankki Suomi Oyj Aluejako Suomessa Hallituksen jäsenet Sisäpiirirekisteri Hallinto- ja ohjausjärjestelmät Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj
Osoite: Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Y-tunnus: 1680235-8

Puhelin (vaihde) +358 9 1651
Telefax +358 9 163 20002 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt pankille toimiluvan n:o 1/414/2001. Nordea Pankki Suomi Oyj:n liiketoimintaa valvoo Euroopan Keskuspankki (EKP), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Saksa, (Puh.) +49 69 1344 0, (Telefax) +49 69 1344 6000. Kansallinen valvontaviranomainen (NCA) on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Pankki kuuluu liikepankkijäsenenä Finanssialan Keskusliitto ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI, (Puh.) +358 20 7934 200, (Telefax) +358 20 7934 202.

Aluejako Suomessa

Nordean aluejako Suomessa

Suomessa Nordean henkilöasiakkaisiin liittyvää liiketoimintaa johtaa Jussi Mekkonen. Hänen kanssaan työskentelee liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen. He vastaavat Personal Bankingin henkilöasiakasalueista.

Commercial & Business Banking -liiketoiminta-alue palvelee Nordean yritysasiakkaita. Sampsa Laine johtaa Business Bankingin yritysalueita, jotka palvelevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pekka Nuuttila vastaa Commercial Bankingin yrityspankeista, jotka palvelevat keskisuuria ja suuria yritysasiakkaita.

(Nordean suurimpia yritys- ja yhteisöasiakkaita palvellaan Wholesale Banking -liiketoiminta-alueella.)

Alueet

Jussi Mekkonen, liiketoimintajohtaja, Personal Banking

 • Helsinki, ympäristö: Janne Karjalainen
 • Kaakkois-Suomi: Antti Hyvärinen
 • Kanta-Helsinki: Minna Parhiala
 • Kehät: Jorma Pirinen
 • PK-seutu, kehyskunnat: Antti Valtanen
 • Nordea 24/7 ja online-konttorit: Sari Tempakka

Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, Personal Banking

 • Järvi-Suomi: Mikko Pakarinen
 • Lounais-Suomi: Miikka Salminen
 • Pohjanmaa: Kristian Ranta
 • Pohjois-Suomi: Pekka Koskela
 • Sata-Häme: Elina Lampinen-Kinnari
 • Savo-Karjala: Riitta Patja

Sampsa Laine, liiketoimintajohtaja, Business Banking

 • Helsinki: Jarmo Törhönen
 • Uusimaa: Annamarja Paloheimo
 • Kaakkois-Suomi: Henry Udd
 • Keski- ja Itä-Suomi: Jussi Rieppo
 • Lounais-Suomi: Jan Söderholm
 • Pohjanmaa: Timo Kalliomäki
 • Pohjois-Suomi: Sami Heikkilä
 • Sata-Häme: Mika Nieminen

Pekka Nuuttila, liiketoimintajohtaja, Commercial Banking

 • Helsingin yrityspankki: Markku Fränti
 • Kaakkois-Suomen yrityspankki: Timo Rantanen
 • Keski- ja Itä-Suomen yrityspankki: Mika Hasu
 • Pohjanmaan yrityspankki: Thomas Lempiälä
 • Pohjois-Suomen yrityspankki: Jarmo Rankinen
 • Sata-Hämeen yrityspankki: Ari Lamberg
 • Uudenmaan yrityspankki: Iiro Korander
 • Varsinais-Suomen yrityspankki: Marko Lehtosalo

Jukka Perttula: Private Banking Suomi

Hallituksen jäsenet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen jäsenet ja resumés-tiedot Avautuu uuteen ikkunaan

 • Heikki Ilkka, puheenjohtaja, jäsen vuodesta 2016
 • Erik Ekman, varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 2016
 • Tom Johannessen, jäsen vuodesta 2016
 • Carl-Johan Granvik, jäsen vuodesta 2012

Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtaja on Topi Manner (resumé)
Toimitusjohtajan sijaisena toimii Jukka Perttula.

Sisäpiirirekisteri

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Funds Oy:n julkinen sisäpiirirekisteri

Arvopaperimarkkinoiden yleisen luotettavuuden ylläpitämiseksi ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseksi sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistustiedot ovat julkisia. Nordealla on lakisääteinen velvollisuus pitää ilmoitusvelvollisistaan rekisteriä sijoituspalvelun tarjoajana ja rahastoyhtiönä.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Funds Oy:n julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpito hoidetaan Euroclear Finland Oy:ssä. Nordea Funds Oy:n hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksien osalta nähtävilläpito hoidetaan Nordea Funds Oy:ssä.

Euroclear Finland OyAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Funds Oy:n (käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki) rahasto-osuus rekisteristä otteita haluavaa pyydetään ystävällisesti ensin olemaan puhelimitse yhteydessä numeroon (09) 5300 7737.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä palkitseminen

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Nordea Pankki Suomi Oyj (NPS) noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:n vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmistä.

NPS:n hallitus hyväksyy riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti.

NPS:n  riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät noudattavat luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimuksia.

Hallituksen kokoonpano ja työskentely

NPS noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimuksia hallituksen kokoonpanosta ja työskentelystä.

Hallituksen kokoonpano ja resumét

Hallitus on hyväksynyt pankille toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon koulutus, osaaminen ja ammatillinen kokemus sekä yksittäisen jäsenen kohdalla että hallituksessa kokonaisuutena. Lisäksi hallituksessa kokonaisuutena on huomioitava sukupuoli, ikä ja maantieteellinen tausta. Riittävä monimuotoisuus takaa, että erilaiset mielipiteet ja kokemukset saadaan esille. Hallitus on hyväksynyt tavoitteeksi sukupuolten tasapuolisen edustuksen hallituksessa sekä laatinut toimintaperiaatteet, joilla tavoite saavutetaan.

Pankin valiokunnat

NPS:n hallituksella on seuraavat hallituksen jäsenistä koostuvat valiokunnat: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, riskivaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Valiokunnille kuuluvat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut kunkin valiokunnan tehtävät.

Valiokuntien kokoonpanot: 
Nimitysvaliokunta:Heikki Ilkka (puheenjohtaja)
Tom Johannessen
Palkitsemisvaliokunta:Heikki Ilkka (puheenjohtaja)
Erik Ekman
Riskivaliokunta:Carl-Johan Granvik (puheenjohtaja)
Erik Ekman
Tarkastusvaliokunta:Carl-Johan Granvik (puheenjohtaja)
Heikki Ilkka

Johdon luotettavuus ja pätevyys sekä ajankäyttö

NPS noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n vaatimuksia johdon luotettavuudesta ja pätevyydestä ja 7 luvun 5 §:n vaatimuksia johdon ajankäytöstä.

NPS:n toimitusjohtaja on perustanut johtoryhmän, joka avustaa ja tukee häntä NPS:n päivittäisen toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat NPS:n toimitusjohtaja, talousjohtaja (CFO), riskienhallintajohtaja (CRO), Suomen suuryrityksistä vastaava johtaja ja Suomen varallisuudenhoidon johtaja. 

Hallituksen kokoonpano ja resumét

Palkitseminen

NPS:n hallituksella on palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on avustaa NPS:n hallitusta palkitsemisjärjestelmien hallinnointia ja ohjausta koskevissa päätöksissä.

Muilta osin selostus luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun säännöksien noudattamisesta on saatavilla tästäAvautuu uuteen ikkunaan.

Riippumaton riskienvalvontatoiminto

NPS:llä on riippumaton riskienvalvontatoiminto, jonka johtaja on CRO Sari Lindqvist.