Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

Nordea on ollut pohjoismainen pankki jo 15 vuotta ja nyt on aika muuttaa myös juridinen rakenne sen mukaiseksi.

Nordean tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa on tarkoitus fuusioida ruotsalaiseen emoyhtiöön. Tämä on osa Nordea-konsernissa käynnissä olevaa yksinkertaistamishanketta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa pankin toimintaa ja vahvistaa mahdollisuuksia luoda tulevaisuuden pankki. Näin Nordean pankit eri Pohjoismaissa muodostavat yhden vahvan yhtiön, josta asiakkaat hyötyvät.

Nordea on sitoutunut kaikkiin Pohjoismaihin ja on vahvasti läsnä kussakin maassa. Niin myös Suomessa, jossa Nordealla on eri puolilla maata paljon paikallista toimintaa. Päätökset tehdään jatkossakin lähellä asiakasta kuten tähän asti.

Asiakkaiden palvelut ja asiointi säilyvät ennallaan

Kyse on juridisesta toimenpiteestä, joka ei vaikuta asiakkaisiin. Pankkipalvelut säilyvät ennallaan. Nordealla on Suomessa paljon paikallista toimintaa, ja päätökset tehdään jatkossakin lähellä asiakasta kuten tähänkin asti.

Talletussuojan määrä säilyy ennallaan

Asiakkaiden talletussuoja ja sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyvät Ruotsin lain piiriin. Talletussuojan määrä säilyy ennallaan ja on 100 000 euroa.

Aikataulu

Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät fuusiosuunnitelmat 17. maaliskuuta 2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suunnitelmien toteutuminen edellyttää myönteistä lopputulosta viranomaisten kanssa käytävistä keskusteluista. Tavoitteena on toteuttaa muutos viimeistään alkuvuodesta 2017.

Tiedottaminen

Juridisen rakenteen yksinkertaistamisesta ilmoitettiin keväällä kaikille asiakkaille, joilla on tili Nordeassa. Fuusion toteutuessa Nordean pankkipalveluita Suomessa tarjoaa vuoden 2017 alusta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike. Asiakkaat saavat syksyllä tiedon muutoksesta verkkopankkiinsa tai kirjeitse.  

Talletussuoja Sijoittajien korvausrahastosuoja Pankkivalvonta Talletussuoja

Nordean asiakkaiden talletussuoja siirtyy Ruotsin lain piiriin, kun juridisen rakenteen yksinkertaistaminen on toteutettu. Talletussuojan määrä säilyy ennallaan ja on 100 000 euroa. EU:ssa talletussuojasäännökset perustuvat talletussuojadirektiiviin.

Ruotsissa pantiin täytäntöön heinäkuussa 2016 EU:n uusi talletussuojadirektiivi, joka Suomessa on jo voimassa. Ruotsin 100 000 euron talletussuoja koskee kaikkia pankin talletuksia eli myös kaikkien pohjoismaisten sivuliikkeiden talletuksia.

Ruotsin talletussuojajärjestelmästä vastaa paikallinen valtionkonttori. Lisätietoja talletussuojajärjestelmästä suomeksiAvautuu uuteen ikkunaan.

EU:n talletussuojaviranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään ja mikäli talletussuojaan joskus jouduttaisiin turvautumaan, hoitaa Suomen talletussuojaviranomainen tiedottamisen ja korvausten maksamisen suomalaisille tallettajille Ruotsin talletussuojaviranomaisen pyynnöstä.

Suomen talletussuojaan kuuluu erityinen asuntovarojen suoja, joka on määräaikainen ja voimassa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä. Se kattaa talletukset täysimääräisesti silloin, kun tallettaja osoittaa varojen olevan peräisin asunnon myynnistä.

Ruotsissa otettiin heinäkuussa 2016 käyttöön vastaavanlainen talletussuoja 100.000 euroa ylittäville asunnonvaihtovaroille kuin Suomessa on ollut jo aikaisemmin. Ruotsin suoja on kattavuudeltaan laajempi ja koskee myös monia muita elämäntilanteita jolloin asiakkaalla voi olla poikkeuksellisen paljon rahaa tilillään. Paitsi asunnonvaihto tällaisia Ruotsin lain kattamia tilanteita ovat mm. asuntoon kohdistuvan vahingon korvaukset, avioero tai perinnönjako sekä työsuhteen päättymiseen liittyvät tai sairaudesta, invaliditeetista tai kuolemantapauksesta johtuvat korvaukset. Ruotsissa käyttöön otettu poikkeuksellisen laaja suoja on voimassa 12 kuukautta talletuksen tekemisestä.

Laajennetun suojan enimmäismäärä on Ruotsin laissa rajattu viiteen miljoonaan Ruotsin kruunuun normaalin talletussuojan (100 000 euroa) ylittävältä osalta. Ruotsin talletussuojaviranomainen voi kuitenkin hyväksyä suojan korottamisen, jos pankin sivuliikkeen sijaintivaltion lainsäädännössä on säädetty tätä suurempi enimmäismäärä..

Ruotsin talletussuojaviranomainen on Nordean hakemuksesta tehdyllä päätöksellä päättänyt syyskuussa 2016, että Suomen sivuliikkeen tallettajilla on oikeus samantasoiseen asunnonvaihtovarojen talletussuojaan kuin on säädetty kansallisessa lainsäädännössä Suomessa. Tämä täysimääräinen talletussuoja on voimassa 6 kuukautta talletuksen tekemisestä, jonka jälkeen asunnonvaihtovaroihin sovelletaan Ruotsin lain mukaista edellä kuvattua (100 000 euroa + 5 miljoonaa Ruotsin kruunua) korotettua talletussuojaa vielä toiset 6 kuukautta.

Kysymykset ja vastaukset talletussuojasta

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Nordean asiakkaiden sijoittajien korvausrahastosuoja siirtyy Ruotsin sääntelyn ja korvausrahaston piiriin, kun juridisen rakenteen yksinkertaistaminen on toteutettu.

Korvausrahastosuojan siirryttyä Ruotsiin maksettava korvaus on korkeintaan 250 000 Ruotsin kruunua, joka vastaa 26 441euroa (kurssi 12.2.2016). Suomen sääntelyn mukainen sijoittajan korvausrahaston maksama korvauksen määrä on korkeintaan 20 000 euroa. Sekä Suomen että Ruotsin sijoittajan korvausrahastosuojajärjestelmä perustuu EU:n direktiiviin. Ruotsissa suojasta vastaa paikallinen valtionkonttori. Lisätietoja Ruotsin järjestelmästä suomeksiAvautuu uuteen ikkunaan

Suomen sijoittajien korvausrahaston piirissä ovat ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi luokiteltujen sijoitus- ja säilytyspalveluasiakkaiden rahavarat ja rahoitusvälineet. Ruotsissa suojan piiriin kuuluvat kaikki sijoitus- ja säilytyspalveluasiakkaat lukuun ottamatta sijoituspalvelun tarjoajia.

Kysymykset ja vastaukset sijoittajien korvausrahastosuojasta

Pankkivalvonta

Päävastuu Nordean toiminnan valvonnasta Suomessa siirtyy Ruotsin valvojalle, kun juridisen rakenteen muutos on toteutettu. Suomen Finanssivalvonta valvoo Nordean toimintaa Suomessa jatkossakin monissa asioissa joko suoraan tai yhteistyössä Ruotsin valvontaviranomaisten kanssa. Finanssivalvonta valvoo myös Suomen lakien ja Finanssivalvonnan määräysten noudattamista kaikissa asiakassuhteisiin liittyvissä asioissa.

Finanssivalvonta SuomessaAvautuu uuteen ikkunaan

Finanssivalvonta RuotsissaAvautuu uuteen ikkunaan

Kysymykset ja vastaukset